Конспект уроку української мови “Сполучник як службова частина мови”, 7 клас

Автор: учитель української мови та літератури Гетало Світлана Володимирівна

учитель української мови та літератури Гетало Світлана ВолодимирівнаТема: Сполучник як службова частина мови(7 клас)

Мета:

навчальна

 • ознайомити учнів з особливостями сполучника як службової частини мови;
 • формувати вміння визначати та розпізнавати сполучники в реченнях;
 • дати поняття про сполучники сурядності та підрядності;
 • сприяти збагаченню словникового запасу учнів;
 • привчити учнів до самостійності в досягненні знань;
 • застосовувати відповідні правила, аргументовано доводити свій вибір та самостійно оволодівати певними знаннями;
 • формувати компетентності:
 • комунікативну
 • соціальну
 • інформаційно-пізнавальну
 • самоосвіти та саморозвитку
 • здоров’язберігаючу

розвивальна:

розвивати:

 • пам’ять,
 • логічне мислення,
 • спостережливість,
 • уміння застосовувати набуті знання, синтезувати та аналізувати;
 • пізнавальну активність,
 • самостійність та логічність мислення,
 • уміння узагальнювати.

       виховна:

 • виховувати почуття любові й поваги до народної культури й творчості; культуру усного та писемного мовлення.

Цілі:

учні повинні знати:

 • визначення сполучника:
 • розряди за значениям,   за роллю в мові:(сурядні та підрядні);
 • за будовою та їх вживанням.

учні повинні вміти:

 • розпізнавати сполучники в реченнях;
 • правильно застосовувати відповідні правила;
 • використовувати їх у власному мовленні;
 • правильно ставити розділові знаки в реченнях зі сполучниками;
 • обґрунтовувати вибір сполучників;
 • працювати з додатковою літературою, підручником.

учні повинні розуміти:

 • різницю між сполучниками та іншими частинами мови.

Тип уроку: засвоєння нових  знань

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці, мультимедіа, картки із завданнями.

Епіграф:

Чоловік розуму вчиться цілий вік

Народна мудрість

Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

Привітання вчителя(вітається з учнями, перевіряє їх готовність до уроку.)

Завдання учням

1) Відгадайте загадку.

Я важливий, що й казати.
Можу вміло пов’язати
Однорідні члени чинно
Й складних речень теж частини.
А, але, і , що, немов.
Скрізь впишусь я досить влучно,
Називаюсь я…

ІІ. Цілепокладання.

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Відкриваємо зошити, пишемо число, класна робота, тему.

Як ви вважаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці.

А тепер спробуйте визначити мету нашого уроку. Що необхідно зробити для того, щоб її досягти? Думку свою обґрунтуйте.

 1. Визначення очікуваних результатів.

Опитування – інтерв’ю(«Мікрофон»).

– Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Епіграфом до уроку я взяла прислів’я: «Чоловік розуму вчиться цілий вік» (Нар.тв.)Чи згодні ви з цим?

ІІІ. Цілереалізація.

 1. Актуалізація й корекція опорних знань.

Пригадаймо, що вам відомо про сполучник. Прослуховування казки.

Завдання №1. Індивідуальне домашнє випереджаюче завдання. Творча робота.

Написати казку про сполучник і.

Бесіда:

 • Що таке морфологія?
 • Які є частини мови?
 • Сполучник – це яка частина мови?
 • Чому належить до службових частин мови?
 • Чи має лексичне значення?
 • Чи виконує синтаксичну роль?
 • Сполучник – це змінна чи незмінна частина мови?
 • На яку роль сполучника в реченні вказує його назва?
 • Чи можна обійтися без сполучника при побудові речень? Що він може сполучати?

Отже, сполучник – незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку  однорідних членів речення та частини складного речення

Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить

Зима без літа, як літо без хліба(Нар. творчість).

Таблиця – опора

 1. Сприйняття й первинне усвідомлення  навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення.

А тепер, повторивши, ми переходимо до теми нашого уроку.

Розглянемо, якими ж бувають сполучники за роллю в мові, за будовою, за способом уживання в реченні. Сьогодні працюємо  в групах, тому кожна група отримує  завдання, працюватимите з теоретичним матеріалом, який подано у ваших підручниках і таблицях-опорах.

 • Дослідження-узагальнення(робота з підручником і таблицею)

 * Підготувати міні-проекти – презентація.

Виконання завдань у групах.

1 група

Ознайомитись із теоретичним матеріалом,  якими ж бувають сполучники за роллю в мові – про сурядні сполучники, їх групи за значенням  та заповнити таблицю.(ст.180; таблиця)

2 група

Ознайомитись із теоретичним матеріалом, якими ж бувають сполучники за роллю в мові – про підрядні сполучники, їх групи за значенням  та заповнити таблицю.(ст.180; таблиця)

3 група

Ознайомитись із теоретичним матеріалом про види сполучників за будовою та їх вживанням у реченні, заповнити таблицю.(ст.181; таблиця)

Презентація  учнівських міні-проектів.

 1. Фізкультхвилинка

Учитель називає сполучники.

Якщо вони одиничні, учні стоять рівно,

якщо повторювані – присідають, якщо парні – піднімають руки вгору, стають навшпиньки.

Малюнок до уроку

Одиничні (неповторювані): а, бо,  проте, і.

Повторювані: або – або, чи – чи, ні – ні, не то – не то.

Парні:не тільки…а й ; хоч…але;   як…так,  коли…то.

 1. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих.

1.Робота з текстом.

Творче спостереження з елементами аналізу. Учням роздається текст І.Вихованця.

А тепер, спираючись на отримані знання, я пропоную вам текст: «Мова – душа народу». Прочитаємо його, після цього ви повинні відповісти на запитання:

 • Що є найбільшою таємницею у світі? А чому?
 • Чому, на вашу думку, мова – наш учитель?

Мова – душа народу

Багато є таємниць і світі, і одна з найбільших з-поміж них – мова. Здається, ми знаємо якесь слово, немовби розуміємо його. Проте все, що закладено в ньому упродовж віків, нерідко не можемо повною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами у всій красі, глибині та неповторності.

З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини. Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель – мова.

Завдання:

 1. Випишіть сполучники, укажіть, до якої групи за значенням вони належать.
 2. Назвіть речення, у яких сполучники вживаються для зв’язку однорідних членів речення, а потім речення, де сполучники служать для зв’язку частин складного речення.
 3. Поясніть правопис виділених слів.
 4. Висловіть свої власні думки про значення рідної мови в житті кожної людини. Складіть по 1 реченню, використовуючи сполучники.
 1. Виконання практичних завдань у групах

Спостережливе око допитливий розум – влучне слово.

«Аукціон мудрих думок»

1 група

Завдання: списати прислів’я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.(Народні погляди на культуру мовлення)

 1. Від теплого слова, .. крига скресає.
 2. Слово – не стріла, .. глибше ранить.
 3. Не говори, що знаєш, … знай, що говориш.
 4. .. від солодких слів буває гірко.
 5. Добрим словом мур пробєш, .. лихим .. в двері не ввійдеш. (Народна мудрість)

2 група

Завдання: списати прислів’я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.

(Народні погляди на розум, науку)

 1. Книга вчить, .. на світі жить.
 2. Голова без розуму, .. ліхтар без свічки.
 3. Краще з розумним загубити, .. з дурнем знайти
 4. Мудрий не все каже, .. знає, а дурень не все знає, ..  каже.
 5. Голова не на те, .. тільки кашкет носить. (Нар. творч.)

3 група

Розподільний диктант

Запишіть сполучники, розподіляючи  їх за будовою: 1- прості 2 – складні, 3 – складені.

Але,  зате, незважаючи на те що,  що, проте, і, тому що, чи,  щоб,    як,  якщо,   для того щоб, не тільки … а й ,   так що, нібито ,коли б, та,  начебто.

Складіть  із ними 3 речення.

Прості Складні Складені
 1. Завдання з картками

Картка №1 Дослідження-відтворення

Продовжіть прислів’я, які сполучники вам для цього знадобилися, визначте їх розряд.

 1. Не їздять довгою дорогою, …
 2. Скрізь є добре, …
 3. Треба працювати, …
 4. Мала бджілка,…

Завдання з картками

Для довідок: якщо знають ближню; проте вдома найліпше; щоб шматок хліба мати; але й та працює

Картка №2: Подані вислови замінити стійкими словосполученнями з парними сполучниками сурядності ні – ні.

Зразок: розгубитися, не знаючи, що робити – ні в сих, ні в тих.

 1. Сказав невлад, недоречно
 2. Дуже переляканий, вражений, здивований
 3. Безпричинно, безпідставно приставати
 4. Надзвичайно втомитися

Довідка: ні рук, ні ніг не чути; ні з сього, ні з того; ні живий, ні мертвий; ні в тин, ні в ворота.

Картка №3:

Переписати речення, вставляючи замість крапок відповідні сполучники. Сполучники сурядності підкреслити однією рискою, сполучники підрядності – двома.Визначити вид і групу.

Коріння навчання гірке, … плід його солодкий.

Не женися за великим, …  й мале загубиш

Не все те золото, … блищить

.. працюєш, так  … маєш (З нар. творч.)

Довідка: зате,  бо, що, як, і.

 1. Конкурс «Дивись не помились».

Гра ” Четвертий зайвий”

На дошці записані  сполучники. По одному з членів команд виходять і підкреслюють зайве слово. Арґументуйте  свою відповідь.

 • Ні-ні, а, проте, але
 • Але, та, що, проте
 • Та, немов, бо, проте
 • Незважаючи на те що, тому що, мовбито, для того щоб
 • Ніби, посеред, якщо, й.
 • Коли б, тому що, або-або, після того як
 • Якби, поза, тому що, мов
 • Через те що, щоб, і, як
 • Зате, щоб, також, але
 • І, або…або, або, чи-чи
 • Або, зате, проте, але
 • Тому що, але, як, з-під

5.Повідомлення  домашнього завдання.

1. Теоретичний матеріал вивчити за підручником. Опрацювати  §40(ст. 171-181, таблиці)

Відкрийте підручники.

Вправа 394 Переписати, підкреслити сполучники, вказати їх групу – сер. рівень;

Вправа 398 Спишіть текст, вставляючи замість крапок сполучники з довідки. Визначте їх роль у реченнях, види за вживанням і за будовою – достатній;

Високий рівень – написати твір-роздум «Велика сила Сполучника», використовуючи сполучники.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.

1. Підведення підсумків уроку.

2. Рефлексія.

1.Технологія «Мікрофон».

 1. У чому відчували труднощі, які саме?
 2. Чого ви навчилися на цьому уроці?
 3. Чи досягли мети уроку, яку поставили перд собою на початку уроку?(повернемося до мультимедіа).
 4. Яка форма роботи на уроці сподобалася, а яка ні? Чому?
 5. Чи задоволені своєю роботою на уроці?(оцінка власної діяльності та взаємооцінка)
 6. Чи вдалося досягти УСПІХУ?

3. Цінування, оцінювання.

уроку української мови

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

12 коментарів

 1. Звісно, вчитель старанно підійшов до підбору матеріалу, щодо завдання були різноманітні, але дуже хочеться, щоби учні отримували грамотні завдання: перевірте самі той матеріал,який даєте. “… що блищить” – тут немає сполучника, адже займенник ЩО виконує функцію сполучника, залишаючись членом речення – підметом.

 2. Вишукано побудований. Багатий на ілюстративний матеріал виховного спрямування. Дякую

 3. Надзвичайно цікавий урок. Учителька продемонструвала компетентність у доборі інтерактивних та інноваційних методів та форм роботи . Всі вони доречні та вдалі. Фізкультхвилинка відповідає також темі уроку.

 4. Світлано Володимирівно! Дуже гарна розробка уроку, відчувається рука майстра. Помітно, що ваші учні звикли виконувати різноманітні завдання, уміють створювати міні-проекти, працювати в групах. Сподобалася гра “Четвертий зайвий”, “Аукціон мудрих думок”, фізкультхвилинка. Конспект допоможе в підготовці до уроку не лише молодим учителям, а й досвідченим колегам. Дякую!

 5. Урок готовий до використання.Багато різноманітних вправ і форм роботи,насичений,цікавий.Дітям нудьгувати не буде часу,бо дійсно цікаво.До своєї педагогічної скарбнички:”Аукціон мудрих думок”,фізкультхвилинка,”дивись- не помились”.Дякую!

 6. Нестандартні уроки викликають зацікавленість учнів і дають добрі результати. Це приклад вдалого поєднання цікавих інтерактивних вправ, індивідуальної і групової роботи. Урок динамічний, змістовний і якісний. Дякую)

 7. Світлано Володимирівно! Ваш урок заслуговує на велику увагу та повагу до Вас. Урок інтерактивний та нестандартний,цікавий та змістовний, із творчим підходом та має місткий зміст. Ви просто молодець!

 8. Автор уроку викристав неймовірно велику кількість і творчих вправ, і вправ-досліджень. Активізувати діяльність учнів учителю на такому динамічному уроці буде легко. Гарно придумана фізкультхвилинка, яка допомагає не лише розімняти м’язи тіла, але й подумати над видами сполучників. Дякую, пані Світлано)

 9. Урок побудовано дуже цікаво. Оригінальним є застосування диференційованого підходу, ігрових та інтерактивних вправ, корекційної роботи та методу проектів. Проте хотілося б зауважити, що технологія “Мікрофон” є інтерактивною вправою.

 10. Урок цікавий, продуманий, містить багато цікавих форм і методів роботи: гра ” Четвертий зайвий”, дослідження-відтворення, «Аукціон мудрих думок» тощо. А головне, матеріал апробований. Дякую!!!