Дистанційна освіта в сучасній школі: з досвіду роботи по впровадженню форм дистанційної роботи

Автор: вчитель географії Цитрак Лариса Анатоліївна

Цитрак Лариса АнатоліївнаСтаття містить теоретичні засади сучасної дистанційної освіти. Також представлені узагальнення з особистого досвіду впровадження різних форм дистанційної роботи в сучасній школі


 

В роботі розглянуті проблеми сучасної дистанційної освіти в загальноосвітній школі, рівень впровадження і використання дистанційної освіти на даний час і перспективи розвитку. На основі аналізу власного педагогічного досвіду робляться висновки про характерні недоліки організації дистанційного навчання, пропонуються шляхи збільшення ролі дистанційних форм навчання в загальноосвітній школі.

Сучасне суспільство ставить перед шкільною освітою якісно нові цілі: динамічність, посилення вимог до креативності мислення, стрімке зростання різноманітної інформації – формує в якості найважливішої шкільної освітньої мети забезпечення всіх можливостей для того, щоб дитина успішно вирішувала завдання, які ставить перед нею життя.

Проблема даного дослідження полягає у ефективному використанні досвіду впровадження технологій дистанційного навчання в Україні.

Завдання роботи – освітити реалії використання технологій дистанційного навчання в сучасній школі.

Актуальність дослідження не викликає сумнівів, оскільки придбання нових знань і навичок, практично корисних в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації особистості.

Багато дослідників приділяло увагу зростанню ролі дистанційної освіти в сучасному суспільстві (К. Колін, Б. Шуневич, О. Краснова). Проблеми використання дистанційних технологій навчання розглядають М. Агєєв, Т. Скуф’їна, питання розробки програмного забезпечення для дистанційної освіти Б. Дерешко, С. Лук’янов, С. Бєлкін.

Невирішеним лишається питання, які саме методи і засоби дистанційного навчання є найбільш оптимальними для середньої школи. Особливо ця проблема постає під час оновлення старшого ступеню загальної середньої освіти, яка має стати більш індивідуалізованою, ефективною та функціональною. Застосування технологій дистанційного навчання сьогодні багато в чому обмежене недосконалістю інфраструктури інформаційних технологій.

Ця  робота присвячена узагальненню власного досвіду з використання технологій дистанційного навчання  з метою його подальшого розвитку і впровадження у навчально-виховний процес.

Під час роботи над власним проблемним питанням: «Формування креативної особистості на уроках природничого циклу засобами кейс-технології» постала проблема відсутності засобів реалізації напрямку дистанційної освіти для певної групи учнів.

Кейс-технологія є складовою проблемного навчання. Його висока ефективність ні в кого з науковців і вчителів сучасної школи не викликає сумніву, однак його використання – не таке вже й часте. Власний педагогічний досвід роботи переконав в доцільності запровадження в навчально-виховний процес дистанційних технологій навчання при складанні і використанні кейсів на уроках географії.

На сьогодні в Україні вже сформована Концепція науково-педагогічного проекту «Дистанційне навчання учнів», в якій розглянуто стан та проблеми впровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах України та детально розглянуто методологічні засади, підходи, умови, принципи, критерії реалізації проекту [3, с. 3-5]. Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп’ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і вчителя [9, с. 1-4].

До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції. У ньому виділені такі принципи забезпечення якості:

 • Заохочення контактів між учнями і вчителем.
 • Розвиток співробітництва учнів.
 • Використання активних засобів навчання.
 • Швидкий зворотний зв’язок.
 • Ефективне використання часу.
 • Висока мотивація.
 • Врахування здібностей учнів та використання індивідуальних маршрутів навчання [2, с. 48-50].

Провідні напрямки роботи з використання дистанційної технології навчання, які я впроваджую під час роботи над проблемною темою.

 1. Робота з обдарованими дітьми
 2. Робота з невстигаючими учнями
 3. Робота з профільних курсів
 4. Робота під час канікул або карантину
 5. Перспективні напрямки подальшої роботи

Підготовча робота з написання творчих робіт, проектів забирає велику кількість часу. Не завжди в напруженому шкільному житті можна знайти для цього час. Для себе і своїх талановитих учнів я обрала дистанційну підготовку. Учням пропонується перелік літератури, головним чином електронні джерела і бібліотеки, а також я складаю питання, які вони мають за ними опрацювати. Це дозволяє оперативно скоригувати помилки, зорієнтувати учнів в написанні роботи, в пошуку інформації.

Також дистанційна підготовка ефективно працює під час підготовки учнів до участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах (результативність за 2014-2015 навчальний рік :  одне І місце і два ІІ місця в районному етапі Всеукраїнської олімпіади з географії, участь у районному етапі Всеукраїнської олімпіади з екології, участь у міжнародній природознавчій грі «Геліантус», участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Колосок» тощо).

Робота з невстигаючими учнями головним чином спрямована на те, щоб діти опинилися в ситуації успіху.  Цьому сприяють різноманітні тренажери ( з вивчення географічної номенклатури, зі складання графіків та секторних діаграм). Обов’язковими в моїй роботі є розсилки додаткових диференційованих завдань таким учням. В таких дистанційних завданнях обов’язково є:

план завдання;

легкий для розуміння матеріал;

велика кількість вправ на повторення.

Робота з профільними спецкурсами «Фінансова грамотність», «Економіка та фінанси», «Прикладні фінанси» ведеться факультативно.

Необхідністю для них є розсилка матеріалів до кожного заняття, складання термінологічної бази, підготовка до проведення ділових ігор, підготовка до екскурсій.

Робота під час канікул або відсутності учнів у школі на даному етапі складається з суми вже зазначених дистанційних технологій – це завдання на повторення, в певній мірі і для певних груп учнів – опрацювання нового матеріалу, творчі завдання. Найбільші труднощі під час дистанційної форми роботи виникають у дітей з формуванням практичних навичок. Інтелектуальні навички сформувати легше ( це різноманітні задачі, опорні схеми для порівняння).

Як учитель я намагаюсь акцентувати увагу на практичному застосуванні здобутих учнями теоретичних знань, на пізнанні особливої системи «природа – людина».

Використання дистанційних технологій навчання при складанні кейсів дає можливість:

 • Краще засвоїти, якісно і швидко перевірити знання учнів з фактичного матеріалу;
 • Збільшити кількість завдань, які вимагають встановлення причинно-наслідкових зв’язків і відношень між вивченими явищами і процесами, тобто створити умови для засвоєння знань у системі;
 • Формувати вміння узагальнювати не тільки на уроці, а і в кейсах-домашніх завданнях ( як за опорною схемою, так і за електронними виданнями)
 • Значно розширити прикладні завдання (підготовка дослідів, практичні роботи, розв’язування задач, порівняння явищ, робота над помилками, виготовлення електронних наочних посібників, схем, таблиць, альбомів; складання рецензій, анотацій на твори; написання доповідей, творчих робіт);
 • Здійснювати формування наукового світогляду ( підбір фактів, які підтверджують правильність висловленої ідеї, виявлення взаємозв’язків у природних комплексах, оцінка того чи іншого факту в розвитку почуття патріотизму).

Хочу зупинитися на використанні можливостей всесвітньої мережі при підготуванні дистанційних диференційованих домашніх завдань, творчих пошукових завдань, інформаційних повідомлень.

 • Ознайомлення зі своїм населеним пунктом;
 • Ведення календаря погоди;
 • Вивчення географічних об’єктів за допомогою знімків з космосу;
 • Вивчення річок світу та їх басейнів;
 • Вивчення кліматограм;
 • Рішення задач на визначення поясного часу;
 • Аналіз інформації фотознімків, прив’язаних до конкретних точок;
 • Вимірювання відстаней;
 • Аналіз інформації про природні катастрофи;
 • Ознайомлення з топографічними картами;
 • Вивчення річок Миколаївської області;
 • Статистичні дані про виробництво та експорт/імпорт окремих видів продукції;
 • Дані про держави і території залежних країн;
 • Використання відомостей про чисельність населення міст;
 • Наочний матеріал з демографічної структури;
 • Відомості про державні витрати на освіту і охорону здоров’я
 • Сучасний видобуток , запаси найважливіших енергоресурсів;
 • Дані про зовнішню торгівлю України;
 • Зовнішні зв’язки з іншими країнами [8, с. 3-6].

Перспективи подальшого впровадження технологій дистанційного навчання географії бачу у таких напрямках:

 • Розробити програми дистанційних профільних курсів;
 • Удосконалити систему контролю знань учнів, отриманих за допомогою дистанційних технологій;
 • Розробити проект і впровадити «Віртуальну географічну лабораторію»;
 • Розробити проект впровадження GIS-технологій у курс «Географія України»;
 • Створення географічного порталу;
 • Впровадити проведення бінарних уроків з іншими школами Жовтневого району;
 • Організувати дистанційне проведення турнірів і конкурсів;
 • Впровадити проведення практичних робіт з удаленним обладнанням.

Подальше впровадження технологій дистанційного навчання у моїй роботі надасть можливість створити профільний предметний відеоінформаційний простір, розвивати комунікативну складову в діяльності вчителя  і учнів, вдосконалити навички інформаційної  культури у учнів.

Література

 1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні.
 2. Дистанційне навчання – дієвий спосіб отримання знань [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrbiznes.com/analitic/electronic/6607.html
 3. Интернет в образовании: Программа специализированного учебного курса /Моисеева М.В. – М., Изд.дом «Обучение-сервис», 2006.
 4. Малафіїк І.В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики: книга для вчителя / І.В.Малафіїк. – Рівне, 1997. – 175 с.
 5. Про впровадження науково-педагогічного проекту “Дистанційне навчання учнів” – Наказ МОН N 1231 від 29.12.2009 [Електроний ресурс] –Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/proministerstvo/normativno-pravova-baza/normativno-pravova-baza-diyalnosti-ministerstva/nakazi/4989- nakaz-mon-n-1231-v%D1%96d-2912009.
 6. Стадник О.Г. Інноваційні технології навчання географії – Х.: Вид.група «Основа», 2010.
 7. Стадник О.Г. Використання ітернет-ресурсів у шкільній географічній освіті / Науково-методичний журнал «Географія», № 3 -4 2014, с.2-9.
 8. Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии / А. Хуторской // М.: Компьютерра. – 2002. – №36. – С. 26 – 30.
 9. Шейнис А.И. Обучение через Интернет: механизмы эффективного поиска географической информации. // География в школе. – 1999. – №4.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

9 коментарів

 1. Дуже цікава та грунтовна робота. Хочеться відмітити інтерактивність дистанційного навчання. В його процесі значно покращується оволодіння та запам’ятовування матеріалу, гнучкість у використанні, надання допомоги учням, що її потребують, доступність використання різних методів навчання.

 2. Лариса Анатоліївна підготувала досить грунтовний опис основних моментів дистанційної освіти. Сподобалися її поради стосовно роботи з обдарованими дітьми. Напрямок дуже перспективний, відкривається багато можливостей як для вчителя, так і для учнів, які з певних причин не можуть відвідувати школу, але мають бажання опановувати навчання вдома.

 3. Ефективне впровадження технологій дистанційного навчання в Україні в сучасній школі на сьогоднішній день актуальне і не викликає сумнівів, оскільки придбання нових знань і навичок, практично корисних в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації особистості. Також дозволяє безпреривне навчання (на випадок хвороби чи карантуну).

 4. Досить актуальна проблема та цілком корисні поради щодо використання дистанційних технологій. Дистанційна освіта – це нова форма освіти для учнів і викладачів України, тому важливо дослідити переваги і недоліки цієї системи та знайти шляхи подолання певних проблем.

 5. Змістовна і дуже актуальна інформація. За дистанційною освітою майбутнє. І вже сьогодні ми повинні бути до цього готовими. Дякую) Зі свого досвіду додам, що як певний вид дистанційної роботи з учнями, практикую домашні завдання, які учні виконують у мережі Інтернет (пошукові вправи, наприклад) і надсилають за допомогою соцмереж, скайпу, пошти тощо. Це урізноманітнює діяльність і є цікавим для учнів.

 6. Вважаю, що тема, яка піднялася автором дуже сучасна. В останній період сама зацікавилася дистанційною освітою в школі, думаю, що вона має велике майбутнє. Особливу увагу звернула на використання дистанційних технологій навчання при складанні кейсів.Матеріал корисний і пізнавальний. Окреме дякую Ларисі Анатоліївні за список літератури. Обов язково з нею познайомлюся для поповнення свої знань по даній темі.

 7. Ларисо Анатоліївно, ви розпочали по-новому вивчати географію і думаю, що у вас буде багато однодумців. Особливо мене зацікавили дистанційні диференційовані домашні завдання.

 8. Шановно, колего! Цікавий матеріал ви висвітлили у статті. Нажаль питання, яке ви порушили, ще у стадії розробок і не у всіх є можливість використати дистанційне навчання. Творчих успіхів вам. Дякуємо.