Методична розробка практичного заняття з елементами рольової гри за темою «Пакування товарів» з дисципліни «Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»

Автор: викладач англійської мови Довгаль Ірина Анатоліївна

Screenshot_12Викладена методика проведення практичного заняття з елементами рольової гри спрямована на формування у студентів спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність” практичних вмінь та навичок з теми «Пакування товарів». Лексичний матеріал з теми «Пакування товарів» допомагають дізнатися про різновиди упаковок для продовольчих та непродовольчих товарів, формувати культуру професійного спілкування фахівців сфери обслуговування. Для проведення практичного заняття використовуються різноманітні форми: фронтальне та індивідуальне опитування, обговорення та опис різновидів упаковки товарів за допомогою фото, кросворд, рольова гра, слайд-шоу, ТЗН.


 

І. Методика проведення практичного заняття з елементами змагання

1.1. План заняття

Дисципліна: Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

Тема заняття: «Пакування товарів»

Вид заняття: практичне заняття з елементами рольової гри

Спеціальність: «Товарознавство та комерційна діяльність»

Мета заняття:

Навчальна: формувати практичні вміння та навички щодо використання знань з лексики заняття та граматики на практиці, спілкування в межах зазначеної теми, вирішувати ситуаційні завдання.

Виховна: прищеплювати  відповідальність студентів до виконання професійних обов’язків.

Розвиваюча: сприяти розвитку мовленнєвої реакції студентів, уяви та культури спілкування.

Методичне забезпечення:

 1. Завдання для актуалізації опорних знань студентів (додаток А)
 2. Інструкційна карта до практичного заняття за темою «Пакування товарів» (додаток Б)
 3. Відповіді на кросворд (додаток В)
 4. Інформація для слайд-шоу «Чи знаєте ви що…?» (додаток Г)
 5. Критерії оцінювання (додаток Д)

Матеріально-технічне забезпечення:

1.ТЗН, (ноутбук, проектор)

Міждисциплінні зв’язки :

Дисципліна «Товарознавство».

Підрозділ «Товарознавство  продовольчих товарів». 

Тема: Пакування кисломолочних товарів;

Тема: Пакування рибних консервів;

Тема: Пакування борошняних виробів.

Підрозділ «Товарознавство  непродовольчих товарів» 

Тема: Пакування парфумерно-косметичних товарів.

Дисципліна: Основи психології  

Тема: Психологічні особливості професійної діяльності.

Дисципліна: Етика бізнесу

Тема: Особливості ділового етикету в ситуації бізнес-спілкування

Зв’язки між  підтемами дисципліни  « Іноземна мова ( за професійним спрямуванням) » :

 1. Види продовольчих товарів;
 2. Види непродовольчих товарів;
 3. Класифікація товарів.
 4. Розвиток процесу пакування.

1.2. Зміст заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми заняття «Пакування товарів».

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності студентів.

Знання з іноземної мови є необхідними в професійній діяльності продавців-консультантів. Лексичний матеріал з теми «Пакування товарів» допомагають дізнатися про різновиди упаковок для продовольчих та непродовольчих товарів, формувати культуру професійного спілкування фахівців сфери обслуговування.

ІV. Підготовчий етап

Актуалізація опорних знань (фронтальне опитування).

V. Основний етап

Виконання практичних завдань відповідно до інструкційної карти  (додаток Б).

VII. Етап закріплення лексичних одиниць

Проведення рольової гри.

VIII. Заключний етап

Підведення підсумків заняття (аналіз відповідей студентів, виставлення оцінок). 

1.3. Методичне обґрунтування проведення практичного заняття з елементами рольової гри.

Практичне заняття з теми «Пакування товарів» проводиться з елементами рольової гри.

Мета практичного заняття – формування практичних вмінь та навичок студентів щодо використання знань з лексики заняття та граматики на практиці, спілкування в межах теми, вирішення ситуаційних завдань, які стосуються обслуговування покупців у магазині.

Заняття відбувається відповідно плану. Після організаційного моменту, повідомлення теми, мети та форми проведення заняття,  викладач проводить мотивацію, підкреслюючи необхідність знань з даної теми у майбутній професійній діяльності студентів.

Актуалізація опорних знань студентів відбувається методом фронтального опитування (студенти перекладають на англійську мову слова та словосполучення, що стосуються теми заняття.) Це дає можливість перевірити готовність студентів до практичного заняття.

Потім відбувається виконання практичних завдань, які надані в інструкційній карті (додаток Б)

Спочатку студенти виконують фонетичну розминку: читають скоромовки на англійській мові. Копіювання звуків дає можливість відкоректувати правильну вимову слів на англійській мові.

Після фонетичної розминки студенти виконують рецептивно-комунікативні вправи (читання та переклад деяких частин тексту на українську мову), що дає можливість перевірити розуміння загального змісту.

Після цього відбувається виконання після текстових завдань. Доцільно використовувати репродуктивні умовно-комунікативні  вправи: відповіді на питання до тексту. Викладач ставить запитання, а студенти надають повну відповідь. Такий вид роботи дозволяє перевірити вміння студентів правильно використовувати набуті знання з лексики та граматики, а також розвиває мовленнєву реакцію студентів.

Далі студенти виконують завдання на об’єднання зразків мовлення у діалогічну єдність. Викладач  говорить неповне речення, а студенти доповнюють його інформацією, що стосується теми заняття. Це розвиває загальну ерудицію та творчі здібності студентів.

На етапі автоматизації дій з лексичними одиницями за темою заняття студенти перекладають словосполучення на українську мову та розгадують кросворд. Далі студенти описують на англійській мові різновиди упаковок за допомогою фото. Такий вид роботи дозволяє викладачу перевірити вміння студентів висловлювати свої думки в усній формі на іноземній мові та вміння правильно використовувати знання з граматики на практиці.

На етапі закріплення лексичних одиниць за темою заняття  «Пакування товарів» доцільно використовувати елементи рольової гри, як ефективний метод інтерактивного навчання, що впливає на підвищення рівня практичного володіння англійською мовою.

Елементи рольової гри сприяють активізації  мисленнєво – мовленнєвої діяльності студентів, формуванню в них умінь самостійної передачі  думок та навичок спілкування.   Дана форма роботи дає студентам спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» можливість уявити себе в ситуації, яка може виникнути в реальному житті.

Для використання елементів рольової гри на занятті необхідним є послідовне здійснення наступних етапів:

Спочатку викладач говорить  зміст елементів рольової гри.

Потім відбувається створення творчих мікрогруп.

Три мікрогрупи  отримують картки з ситуаційним завданням та  лексичним матеріалом, який обов’язково треба використати при  складанні діалогів. Четверта мікрогрупа отримує завдання оцінювати колективну діяльність студентів за певними критеріями.

Далі відбувається робота у творчих мікрогрупах:  студенти розподіляють ролі, визначають власну мету, ухвалюють рішення. Все це сприяє розвитку уміння роботи в колективі та  самостійно вирішувати проблеми.

На завершальному етапі проведення рольової гри три мікрогрупи показують результати своєї колективної діяльності –  відтворюють задані ситуації з використанням тематичного лексичного матеріалу. Четверта мікрогрупа оцінює та робить аналіз комунікативної діяльності творчих мікрогруп. Самостійний контроль знань допомагає студентам критично оцінити відповіді та зменшує ймовірність мовних помилок у майбутньому.

Цей вид діяльності відображає суть професійної діяльності продавців-консультантів та допомагає студентам відпрацювати професійні навички в умовах, наближених до реальних. Дія відбувається у відділі подарунків, взуття та парфумерному відділі. Студентам потрібно відтворити  ситуації, які пов’язані з пакуванням різних товарів. Студенти виконують роль продавців-консультантів, а викладач – адміністратора торговельного центру.

Потім студенти виконують самостійну роботу. Вони отримують матеріал з граматичним завданням. Студенти повинні перекласти словосполучення на англійську мову та скласти з ними речення. Дане завдання дозволяє оцінити вміння студентів правильно використовувати граматичні структури англійської мови.

Наприкінці заняття викладач знайомить студентів з незвичайним пакуванням товарів (така форма навчання має інформаційний характер). Слайд-шоу супроводжується описом пакувань на англійській мові.

На завершальному етапі заняття викладач підводить підсумки, оцінює та аналізує діяльність студентів.

1.4. ЛІТЕРАТУРА

1.Верба  Г.В. Довідник з граматики англійської мови.-Київ: Освіта, 1994.

2.Моісеєва Ф.А., Ериш Л.О. Загальна англійська мова: Навчальний посібник Для студентів спеціальностей ТКДН, ТОЗТ, ТКДП.- Донецьк: Дон НУЕТ, 2007.

3.Суровцева Г.Є., Чинчевич Я.С. Маркетинг та товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2004.

4.Вербицький А.А. Активное обучение  в высшей школе : Контекстный подход: Методическое пособие. – М.: Высшая школа , 1991.-204с.

5.Китайгородская Г.О.  Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам.- М. Изд-во МГУ, 1986. – 277с.

6.Шевцова Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою ситуативних завдань // Дивослова. 2001. № 12 – с. 43-45.

Додаток А

Завдання  для актуалізації опорних знань студентів

Translate the words into English

Перекласти слова на англійську мову

забезпечувати

упаковка

захищати

зберігати

розподіл

схов (зберігання)

отруйний

хімічний

внутрішній

небезпека

попередження

особливий

фармацевтичні товари

головна функція

запобігати

споживання

упаковка повинна привернути увагу

досягти цільового ринку

упаковка, яку можна використати повторно

побачити товар до того, як купити його

перероблена целюлозна плівка

Додаток Б

Інструкційна карта щодо практичного заняття №      

Дисципліна: Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Тема практичного заняття: Пакування товарів

Практична мета заняття: Формування практичних вмінь та навичок щодо використання лексичного матеріалу з теми заняття практиці, спілкування в межах теми, вирішення ситуаційних завдань при пакуванні товарів.

Методичне забезпечення:  опорні граматичні таблиці, словник

Методичні вказівки

Pay attention to the translation of the words:

Звернути увагу на переклад слів:

contain [kən’teɪn] – тримати

protect [prə’tekt] – захищати

preserve [prɪ’zɜ:v] – зберігати

throughout [θrυ’aυt] – всюди (у всіх відношеннях)

distribution [̗dɪstrɪ’bju:ʃn] – розподіл

storage [‘stɔ:rɪdʒ] – схов (зберігання)

promote  [prə’məυt] – підвищувати

consists [kən’sɪst] – складатися

involved [ɪn’vɒlvd] – втягати (вплутуватися)

estimated [‘estɪmət] – оцінювати

essential [ɪ’senʃl] – необхідний

domestic [də’mestɪk] – сімейний

chemicals [‘kemɪkl] – хімічний

feeds [fi:d] – харчуватися

hardware [‘hɑ:dweə] – металеві вироби

software – програмне забезпечення

value [‘vælju:] – цінність

enough [ɪ’nʌf] – доволі (досить)

maintain [meɪn’teɪn] – підтримувати

condition [kən’dɪʃn] – умова

content [‘kɒntent] – задовольняти

prevent [prɪ’vent] – запобігати

leaking  [li:k] – протікати

poisonous [‘pɔɪznəs] – отруйний

chemical [‘kemɪkl] – хімічний

inside [̗ɪn’saɪd] – внутрішній

hazard [‘hæzəd] – небезпека

warning [‘wɔ:nɪŋ] – попередження

particular [pə’tɪkjυlə] – особливий

target [‘tɑ:ɡɪt] – ціль (мішень)

containers [kən’teɪn] – контейнер

consumer [kən’sju:mə] –  споживач

reduce [rɪ’dju:s] – зменшувати

refrigeration [rɪ̗frɪdʒə’reɪʃn] – заморожувати

board  [bɔ:d] – дошка

textiles [tekstaɪl] – текстильний

wrappings [‘ræpɪŋ] – закутувати

tear – strips

При складанні речень пам’ятайте про  порядок слів в англійському реченні.

Завжди дотримуйтеся ось цієї схеми порядку слів в англійському реченні:

Підмет
Присудок
Доповнення, а якщо їх декілька, спочатку йде непряме без прийменника, потім пряме, завершує непряме з прийменником.
Обставина, його ще можна розмістити перед підметом на початку речення.

Щоб наочніше уявити цю схему, скористаємося таким позначенням порядку слів в англійському реченні:

[Обставина] [Підмет] [Присудок] [Додаток] [Обставина]

Беремо наше українське речення і перекладаємо його згідно з цією схемою:

Вчора ввечері до мене приходили друзі. – Last night my friends came to visit me / My friends came to visit me last night. 

Послідовність виконання завдань

Phonetic exercises      

Фонетична розминка

Pay attention to the pronunciation of the words:

Звернути увагу на вимову слів:

y    [ai]     type

gh  [f]       enough

u    []     consumption

ck  [k]       chemical

ar   [ɔ:]      warnings 

Tongue twisters:

 1. Six slimy snails sailed silently.
 2. Silly sheep weep and sleep.
 3. I saw a saw that could out saw any other saw I ever saw.
 4. Casual clothes are provisional for leisurely trips across Asia.

Task 1

Read and translate the text   

Прочитати та перекласти текст

Packaging

Packaging, the technology used to contain, protect, and preserve products throughout their distribution, storage, handling, and at the same time to identify them, vide instructions for their use, and promote them. Packaging consists of all those activities involved in developing and providing a container for a product. The package is actually a vital part of the product. It can make the product more versatile safer, or easier to use.

The estimated value of packaging materials and machinery used for packaging throughout the world is ₤ 270 billions, of which the European figure is an estimates ₤ 100 billion. Some 60 per sent of all packaging is used for food and drinks, and it is also essential for cosmetics, domestic chemicals and electrical goods, Pharmaceuticals, health care products, agricultural chemicals, seeds, and feeds, and industrial goods of all types, such as motor parts, and computer hardware and software.

Packages have both functional and marketing value. Their primary function is to protect the product, and they should be strong enough to do so.

Packaging must maintain the condition of is contents. If this is a food, for example, it must exclude air to prevent it from becoming unfit for consumption during the period designated as its shelf life and indicated by a sell-by date marked on the pack. The pack must also prevent the product from leaking, especially if there is a corrosive or poisonous chemical inside. The pack must identify the contents and their amount through the use of print and pictures, and, if necessary, provide instruction on use, as well as any hazard warning. The latter is essential when pack contains Pharmaceuticals, or chemicals, either domestic or industrial.

With regard to marketing, packages should be attention-getters if they are to be played at the point of sale – as in supermarkets. Various sizes of packages may be add to reach particular target markets. Single-portion food packages for single households and the «giant economy size» for large families are examples. Such packages as reusable containers and no-drip bottles may also attract consumers at particular products. See-through plastic packaging allows the consumer to see the product before it is purchased and reduces theft. Now many well-known firms sell fruit juices aseptically packaged in boxes that do not need refrigeration.

Packaging Materials

The basic materials used for packaging are paper and board, plastics, aluminum, steel, glass, wood, regenerated cellulose film, textiles. Forms of packaging include cartons, boxes, cases, wrappings, bags, sacks, trays, bottles, jars, cans, tubes, spray cans, crates, bulk containers. Opening methods include paps, closures, ring-pulls, and tear-strips.

Task 2

Answer the comprehension questions on the text:

Дати відповіді на запитання:

 1. What is packaging?
 2. What does packaging consist of?
 3. Why is the packaging a vital part of the product?
 4. What products is packaging used for?
 5. Packages have both functional and marketing value, don’t they?
 6. What do packages inform customers about?
 7. How is the value of packaging materials and machinery used for packaging estimated?
 8. What are the most popular packages now?
 9. What can you say about packaging materials and forms of packaging?
 10. When will the product appeal to the consumer?

Task 3

Complete the sentences

Доповнити речення

1. The pack must identify the content…

2. The basic materials used for…

3. The estimated value…

4. Packaging, the technology used to…

5. With regard to marketing, packages…

6. Opening methods include…

7. The pack must also prevent…

8. Packaging consists of…

9. Now many well-known firms…

10. Single-portion food packages…

11. Various size of packaging…

12. If this is a food, for example,…

Task 4

Suggest the Ukrainian foe the following words combinations from the text:

Перекласти словосполучення на українську мову:

Preserve products throughout their distribution;

storage and handling;

provide instructions for their use;

vital part of the product;

estimated value;

is also essential for;

health care products;

computer hardware and software;

exclude; shelf life;

marked on the pack;

corrosive or poisonous chemical;

with regard to;

the point of sale;

to reach particular target markets;

reusable containers;

no-drip bottles; reduce theft;

aseptically packaged;

regenerated cellulose film;

jars; aerosol spray cans;

ting-pulls; tear-strips.

Screenshot_13

Across:

2. If an item is on sale you get a _________.

4. Has lots of space.

6. Money that you carry on you.

7. $700.00 ____ a pair of pants. That’s expensive!

8. It’s more affordable _____ the other one.

10. Cozy.

14. How ______ is it?

15. It’s ______ to install.

16. The tie __________ your shirt.

18. Something you leave if your waiter was good.

19. _______ that’s $25.00.

Down:

1. You said $43.99, _________?

3. The total _______  ______ $55.47.

4. Not expensive and not cheap.

5. I’ll _______ a check.

9. Would you like to ______ it on your credit card?

11. Here’s your ______ and your change.

12. The hamburger is not as healthy ____ the vegetarian sub.

13. I like your sweater. It ______  ______ on you.

17. Money that the government collects.

Task 6

 Look on the pictures of different kinds of packaging.

 Describe their  advantages and disadvantages.

Описати різні види упаковок, їх переваги та недоліки.

Screenshot_14

Screenshot_15

Task 7

Make up your own dialogues using situations from the cards:

Скласти діалоги, використовуючи ситуації з карток:

Картка№1.Ситуація: До вашого відділу зайшов покупець, який бажає купити подарунок для своєї дружини. Допоможіть йому та упакуйте товар.

Картка№2. Ситуація: Ви з подругою знаходитесь у відділі дорогого взуття, ви купуєте пару туфель, але пакування для них немає, ви обурені. Відтворіть розмову з продавцем.

Картка№3. Ситуація: Ви зайшли до парфумерного відділу, бажаєте купити подарунок для друга(подруги), продавець допомагає вам з вибором подарунку та упаковки.

Самостійна робота студентів

Task 8

Find in the text English equivalents for the following words and word combinations. Make up sentences.

Перекласти на англійську мову. Скласти речення.

Variant 1

Зберігати товари;

надавати інструкцію;

побутова хімія;

фармацевтичні товари;

головна функція;

корозійна та отруйна хімічна речовина;

стрічка-замок, що відкривається для того, щоб відкрити пляшку чи банку.

Variant 2

попередження про небезпеку;

досягти цільового ринку;

упаковка, яку можна використати повторно;

побачити товар до того, як купити його;

перероблена целюлозна плівка;

банка;

кільце гачок для відкупорювання пляшок чи банок.

Додаток В

Answers (crossword):

Across :

2. discount

4. roomy

6. cash

7. for

8. than

10. comfortable

14. much

15. easy

16. matches

18. tip

19. so

Down :

1. right

3. comes to

4. reasonable

5. write

9. put

11. receipt

12. as

13. looks good

17. tax

Додаток Г

Фото для слайд-шоу «Незвичайне пакування»

Do you know that there are many unusual packaging in the world?

Japanese designer Naoto Fukazawa created packaging for juices in style ‘Juice skin’.

Packaging for juice Gloji is made in the form of electric lamp

This packaging for milk was created by Canadian designers Julian De Repentigny and Gabriel Lefebvre.

Packaging for honey is made in the form of bees hive.

Anti-steal bags for lunch.

T Pod tea bags have labels in the form of a ship.

Tea packaging is made in the form of wardrobe, where you can find tea bags in the form of shirts

Packaging for footwear Gortz.

Packaging for coco-nut milk.

  Додаток Д

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка «5» (відмінно) виставляється у тому випадку, коли  студент володіє глибокими знаннями лексичного та граматичного матеріалу, вміло його використовує, граматично правильно будує речення, послідовно викладає свої думки, використовує різноманітні репліки, надає повну відповідь на запитання, допускає одну-дві помилки, які не впливають на якість відповіді, володіє інформацією, що стосується теми заняття на 100%.

Оцінка «4» (добре)  виставляється у тому випадку, коли студент допускає деякі неточності при використанні лексичного матеріалу, незначні порушення послідовності викладання думок, надає неповну відповідь на запитання, допускає незначні граматичні помилки при будуванні речень, володіє інформацією, що стосується теми заняття на 80%.

Оцінка «3» (задовільно) виставляється у тому випадку, коли студент не повністю використовує лексичний матеріал, вірно розуміє завдання, а у відповідях допускає багато помилок, непослідовно викладає свої думки, низька мовленнєва реакція, використовує однотипність реплік, володіє інформацією, що стосується теми заняття на 50%.

Оцінка «2» ( незадовільно) виставляється у тому випадку, коли студент не володіє лексичним матеріалом заняття, допускає велику кількість граматичних помилок, не відповідає на запитання, не приймає участь в обговоренні, не володіє інформацією, що стосується теми заняття.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Вільне володіння іноземними мовами – задача, поставлена нашим часом. Заняття розвиває комунікативні компетенції студентів, формує професійні навички, підсилює інтерес до вивчення предмету. Ретельно дібрані вправи, нова лексика сприяють реалізації мети педагога.

 2. Одержала велике задоволення від вашої публікації! Настільки продумане, виважене кожне завдання. кожен елемент його і форма подачі. Чудова презентація, слайд-шоу. Відпрацювання нової лексики з практичним ситуативним її використанням. Рольова гра – власне, відпрацювання реальної ситуації в майбутній роботі ваших студентів. Нових вам творчих успіхів!