Тестові завдання з курсу “Я і Україна. 4 клас”

Тестові завдання з курсу Я і Україна

Перевірка та облік знань – складова частина процесу навчання і виховання, важливий засіб за­безпечення свідомого, міцного опанування ними програмного матеріалу. Педагогічна оцінка є важ­ливим регулятором поведінки і навчання діяль­ності учнів, органічною частиною навчально-ви­ховного процесу. Щоб оцінка була об’єктивною, вона повинна точно виявляти співвідношення між досягнутими результатами учня і тим, що передба­чено програмним матеріалом. Водночас оцінка має враховувати можливості та зусилля кожного.

Тестові завдання з курсу “Я і Україна. 4 клас”

Для перевірки цих завдань учителю слід гнучко ви­користовувати різні форми оцінювання, уважно спо­стерігати, як впливає оцінка на подальше навчання.

Однією з форм перевірки якості знань, рівня прак­тичних умінь та навчання учнів є тести. Тест – коротке стандартне завдання, яке дає можливість учню чітко відповісти на поставлене запитання, завдання.

Пропоновані тести складені з метою опитуван­ня, контролю й самоконтролю знань, закріплення вивченого, для узагальнення як елемент технології навчального процесу, вони мають велике значення: інтенсифікують навчальну діяльність, сприяють повноцінному засвоєнню знань, розвитку розумо­вих здібностей особистості.

Тестові завдання для тематичної перевірки складені відповідно до Програми середньої загально­освітньої ніколи для учнів 4 класів.

Вони розраховані для роботи в класі. Це дає мож­ливість перевірити знання, уміння і навички учнів з вивченого матеріалу.

Тестові завдання трирівневі.

  • рівень – репродуктивний. При виконанні зав­дань цього рівня учень вибирає правильну відповідь із запропонованих матеріалів.
  • рівень – конструктивний. Складається із зав­дань, які є обов’язковими для виконання.
  • рівень (в деяких темах IV) – творчий. Скла­дається із двох ( або одного) завдань, виконання яких вимагає творчого застосування набутих знань.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, – 30.

Кожне завдання І рівня оцінюється 2 балами, II рів­ня – 3 балами, III рівня – 15 балами. За кожну непра­вильну відповідь знімається 1 бал. Загальна оцінка:

  • 0-14 – початковий рівень (1,2,3 бали);
  • 15-19 – середній рівень (4, 5, б балів);
  • 20-24 – достатній рівень (7, 8, 9 балів);
  • 25-30 – високий рівень (10, 11, 12 балів).

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

  1. Який цікавий методичний доробок! В ньому все на високому професійному рівні зроблено; і розподіл матеріалу за темами, і завдання, і коментарі. Бери і користуйся в своїй роботі. Запропонована система оцінювання є щадною для учнів. Вона сприяє психологічному комфорту дитини на уроці і під час очікування результатів своєї роботи. Творчої наснаги авторам викладеного матеріалу!