Як слід оформляти портфоліо вчителя

Портфоліо вчителя друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 (півторашний) міжрядковий інтервал. Висота шрифту повина становити 14 пунктів, шрифт рекомендується Times New Roman, або Arial.

Шаблони для портфоліо вчителя

Скачати шаблони для оформлення портфоліо вчителя

Обсяг портфоліо повинен становити від 30 до 70 сторінок.

 Береги сторінок залишають наступні: лівий –20 мм, правий –10 мм, верхний та нижній 20 мм.

Увесь текст портфоліо може бути поділений на розділи , підрозділи, пункти та підпункти.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою портфоліо є титульний лист, який включається до загальної нумерації сторінок портфоліо, не проставляючи його номера.

Наступні сторінки нумерують у низу сторінки (зазвичай справа)без крапки в кінці.

Правила подання ілюстрацій.

По-перше кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст ілюстрації. За потреби під ілюстрацією пишуть номер, та назву ілюстрації. А також ілюстрація може бути доповнена пояснювальними даними.

Основними видами ілюстративного матеріалу в портфоліо є: рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Фотографія – найбільш переконливий і достовірний засіб наочної передачі дійсності. Вона допомагає з документальною точністю зобразити певний предмет чи явище, яке відбувалось зі всіма його індивідуальними особливостями. У багатьох галузях науки фотографія – це не тільки ілюстрація, а й науковий документ.

Фотознімки менші за аркуш паперу А4 можна наклеювати прямо на сторінках портфоліо.

Схема – це зображення, яке передає основну ідею якогось процесу і показує взаємозв’язок їх головних елементів.

Діаграма – один із способів графічного зображення залежності між величинами. У діаграмі наочно відображають і аналізують числові дані.

Також результати числових даних можна подати у вигляді графіків, тобто умовних зображень величин та їх співвідношень через геометричні фігури, точки і лінії. Графіки використовують, як для аналізу так і для підвищення наочності ілюстративного матеріалу.

Подання табриць.

Цифровий матеріал, коли його багато, або коли є потреба у зіставлені певних показників, як правило, оформлюють у таблиці,

Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки та стовбці, відокремлені вертикальними та горизонтальними лініями.

За змістом таблиці поділяють на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиціє результатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове значення (винесене), яке вводиться до тексту словами: «Таблиця дає змогу зробити висновок, що…», «із таблиці видно, що…». Часто такі таблиці сприяють виявленню і формуванню закономірностей.

До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого необроблені статистичні дані, потрібні лише для інформації, або констатації певного факту.

Приклад побудови таблиці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф пишуть пишуть з великої літери, підзаголовки з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Заголовки, як основні так і підпорядковані мають бути максимально точними та простими.

Графу з порядковим номером рядків включати не потрібно. Досить обережно слід ставитися також до вертикальної графи «Примітка». Така графа потрібна лише тоді, коли містить дані, що стосується більшості рядків таблиці.

Таблицю слід розміщувати одразу після першого згадування про неї в портфоліо, так щоб для читання таблиці не потрібно було перегортати сторінку.

Правила оформлення додатків.

Додатки оформлюють як продовження портфоліо на наступних його сторінках, або у вигляді окремої частини (книги), розміщують додатки у порядку появи згадування їх у тексті портфоліо.

Кожен додаток слід подавати на новій сторінці, при цьому в горі сторінки пишеться слово «Додаток» та велика літера української абетки (А, Б, В…). Таким чином загальний заголовок додатку буде виглядати так: «Додаток А». Не використовуються для позначення такі букви як: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, M.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

  1. У кожній школі мітла своя . В одних ще й тепер вимагається, там закони не читають. В інших такий вид узагальнення педагогічної діяльності давно забули. Так як є шкільні сайти, особисті сайти чи блоги.

  2. Інформація портфоліо не нова.Чомусь однакові із попередніх публікацій шаблони.У кожній школі є інструкції та вимоги до оформлення портфоліо.Головне у роботі вчителя-не копіювати шаблони,а створювати свої.Дякую

  3. Найважливіше ˗˗ щоб учитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об’єктивно оцінив свої можливості й побачив способи подолання труднощів і досягнення більш високих результатів. Дійсно, якщо був би зразок або презентація, було б краще.

  4. Спасибі за роз яснення – інструкцію “Як слід оформляти портфоліо вчителя”.Корисний матеріал для тих, в чиїх навчальних закладах вимагається його ведення. Для загальної інформації : «Створення, наповнення та зберігання різноманітних портфоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, в тому числі при підготовці його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від вчителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою».