Диференційовані питання з географії на тему “Фізико-географічна характеристика Австралії”

7 клас

Автор: вчитель географії та економіки Маханько Ірина Вадимівна

вчитель географії Маханько Ірина ВадимівнаПитання І рівня складності:

 1. Найвище дерево на Землі.
 2. Унікальна тварина, що відкладає яйця та годує дітей молоком.
 3. Звідки були завезені кролики в Австралію?
 4. Які тварини зображені на гербі Австралії?
 5. В якій півкулі знаходиться материк Австралія?
 6. Головна водна артерія материка.
 7. „Мертве серце” Австралії.
 8. Які річки поповнюють озеро Ейр? Чому змінюється площа цього озера?
 9. Назвіть найбільші пустелі материка.
 10. Назвіть моря й океани, що омивають Австралію.
 11. Які гори розташовані на сході материка?
 12. Австралія – частина якого давнього материка.
 13. Які повітряні маси переважають над материком?
 14. Столиця Австралії.
 15. Назвіть сумчастих ссавців материка.
 16. Вкажіть причину утворення Великого Бар’єрного Рифу.
 17. Хто першим побачив береги Австралії?
 18. Найвища точка материка.
 19. В межах скількох кліматичних поясів розташована Австралія?
 20. Який мореплавець дав Австралії назву – Нова Голландія?
 21. Що в перекладі означає  „австралія” ?
 22. Назвіть кліматичні пояси в яких розташована Австралія.
 23. Які природні зони виділяють в Австралії?

Питання ІІ рівня складності:

 1. Чому Австралія була відкрита пізніше за всі населені материки?
 2. Поясніть причини спільних та відмінних рис у рельєфі Австралії та Африки.
 3. Користуючись геохронологічною (тектонічною) картою атласу, встановіть яка частина Австралії найдавніша?
 4. Опишіть внесок Метью Фліндерса в дослідження Австралії.
 5. Чому пори року в Австралії не збігаються з нашими?
 6. Доведіть, що Австралія – найсухіший материк.
 7. Чи може на тропіках в Австралії лежати сніг? Відповідь поясніть.
 8. Що таке „крік”? Наведіть приклади. Пригадайте аналогічну назву географічних об’єктів в Африці.
 9. Який географічний об’єкт та чому часто називають „мертвим серцем материка”? Визначте його координати.
 10. Яка причина своєрідного, ендемічного рослинного світу Австралії?
 11. Чому фауна Австралії надзвичайна? Окресліть головні риси надзвичайності тваринного світу материка.
 12. Поясніть відмінності між ендеміками і реліктами. Назвіть ендеміків Австралії.
 13. Поясніть причини нерівномірного господарського освоєння Австралії.

Питання ІІІ  рівня складності:

 1. Ділянка платформ Західної Ав­стралії та Східної Африки одно­го віку. В Африці їм відповідають високі гори, а в Австралії їх не­має. Про що свідчить цей факт?
 2. Відомо, що острів Тасманія є продовженням Великого Вододіль­ного хребта. Висловіть припу­щення, як утворилася Тасманова протока.
 3. З. Який зв’язок між походженням островів Океанії, їх рельєфом і корисними копалинами?
 1. Як і чому змінюються розміри островів та їх рельєф у напрямку з південно-західної частини Оке­анії до її центральної частини?
 2. Чому посушливий пояс (з най­меншою кількістю опадів 100—150 мм на рік) знаходиться в зоні між тропіком та 28° пд. ш.?
 3. Чим відрізняються літні сезони субекваторіальних широт Афри­ки та Австралії? Обгрунтуйте відпо­відь.
 4. Чому острови Галапагос, які пе­ретинає екватор, виділяються найбільшою аридністю в Океанії і по суті повинні бути віднесені до тропічних пустель?
 5. Великий Бар’єрний риф роз­січений природними канала­ми й протоками. Внаслідок чиїх згубних дій на корали вони утво­рилися?
 6. На контурній карті позначте пус­телі Австралії. Чому вони знахо­дяться не тільки в центрі материка.

Питання ІV рівня складності:

 1. Органічний світ Австралії дуже відрізняється від органічного сві­ту інших материків. Але, виявля­ється, тваринний світ Австралії більш різноманітний, ніж рослинний. Як пояснити цей факт?
 2. Чому Австралія періодично по­терпає від нашестя різних «при­бульців»: кроликів, пацюків, мишей, овець, горобців, європей­ського коропа, кактусів та їн,?
 3. Які галузі господарства ви розви­вали б в Австралії, виходячи з її мінеральних ресурсів?
 4. Здійсніть уявну подорож уздовж Південного тропіка. Опишіть свої враження від подорожі. Ви­конайте гіпсометричний про­філь.
 5. Визначте, які частини матери­ка були затоплені морями та як довго затоплення тривало? Які частини материка не затоплюва­лися?
 6. Визначте позитивні та негативні наслідки впливу на природу й на­селення Австралії рослин та тва­рин — переселенців.
 7. Вплив на природу Австралії «пе­реселенців» дуже негативний. Запропонуйте заходи, завдяки яким цей вплив можна зменшити або взагалі позбутися його.
 8. Адміністрація містечок, що роз­ташовані поблизу заповідників у південно-східній частині Ав­стралії, ухвалила рішення заборонити жителям випускати котів на нічні прогулянки. Як ви гада­єте, які докази навели австралій­ські вчені, що так вплинули на рішення адміністрації?
 9. Яким чином змінився б орга­нічний світ Австралії, якби вона з’єдналася вузьким перешийком з Євразією?
 10. Як розвивався б органічний світ та господарство Австралії, якби материк відкрили у XX ст.?
 11. Як ви думаєте, в якому разі від­будуться найбільш серйозні змі­ни у природі материка; внаслідок руйнування Західно-Австралійського плоскогір’я чи Великого Вододільного хребта? Обґрунтуйте відповідь.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 коментарі

 1. Безумовно, диференціація використовується як засіб систематичного і послідовного розвитку мислення учнів, для формування позитивного ставлення до навчання. Розв’язання посильної задачі стимулює до подальшої праці й підвищує самооцінку школярів. Спасибі.

 2. Зміст завдань є дуже цікавим. Використання диференціації є також дуже важливим у навчанні. Хотілося б відмітити, що більшість завдань направлені на учнів достатнього і високого рівнів. Для учнів початкового і середнього рівнів мені здається слід скласти тестові завдання, тощо. Щиро Вам дякую за вашу творчість!!!