Конспект уроку з англійської мови “Комп’ютерне обладнання та його основні операції”

Автор: вчитель англійської мови Колісник В’ячеслав Олександрович

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ПРОВІДНА ФОРМА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Інтерактивні технології навчання іноземних мов – це така організаціяіншомовного мовленнєвого спілкування суб’єктів навчання, яка передбачаєвідповідно до цілей навчання, індивідуальних особливостей тих, хто навчається, найраціональніше комплексне застосування методів, прийомів, засобів і формнавчання з метою досягнення заздалегідь запланованого відповідного рівняіншомовної комунікативної компетенції.

Інтерактивні технології навчання можна впроваджувати як у процестрадиційного, так й інноваційного навчання учнів із застосуванням комп’ютерно-орієнтованих засобів і методів навчання. В останній час усе більше уваги приділяється розробниками комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання збільшенню рівня їхньої інтерактивності в процесізастосування в навчальному процесі, що впливає на якість сприйняття учнями навчального матеріалу. Про інтерактивність можна говорити лише тоді, коли реалізуються під час навчально-пізнавальної діяльності учнів такі характеристики:

 • міжособистісне спілкування;
 • оперативність суб’єкт-суб’єктних (викладач ↔ учні, учень ↔ учень) і суб’єкт-об’єктних (учень ↔комп’ютерно-орієнтований засібнавчання) зворотних зв’язків;
 • забезпечення для учнів права вибору;
 • адаптація системи навчання до індивідуальних особливостей учнів;
 • забезпечення різних рівнів автономії учнів(часткової, обмеженої таповної) реалізацією в інформаційно-навчальному середовищі відповідних стратегіїкерування їхньою навчально-пізнавальною діяльністю.

В останні роки під впливом розвитку педагогічної науки в контексті гуманізаціїі демократизації навчального процесу й упровадження суб’єктно-суб’єктноїпарадигми освіти активно використовуються такінайефективніші активні методи навчання в межах нових інтерактивних технологій якнавчання у співробітництві, метод проектів, різнорівневе навчання тощо.

Отже, інтерактивний метод навчання– це спосіб колективної взаємодіїучасників педагогічного процесу через бесіду, діалог, під час яких відбувається їхнявзаємодія з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних якостей тих, хто навчається.

Найпоширенішими традиційними методами для організації інтерактивногонавчання, що застосовуються під час проведення уроків іноземної мови, є: словесні методи– бесіда, діалог; наочні методи – інтерактивнадемонстрація; корпоративні методи навчання– робота в парах, робота в малих групах, карусель та ін.; колективно-групові методи навчання– «аналіз ситуацій», «мозковий штурм», вирішення проблем та ін.; ситуативні методи навчання–імітаційні ігри; дискусійні методи навчання– дискусія, дебати та ін.; дослідницькіметоди– метод проектів тощо.

З появою комп’ютерів, мультимедійної проекційної техніки та мережевихзасобів зв’язку як інтерактивної платформи для професійної підготовки майбутніхфахівців, а також під впливом упровадження у навчальні заклади особистісно-орієнтованої парадигми освіти і реалізації діяльнісного й інтегративного підходів, методи навчання почали швидко видозмінюватися і розвиватися.

З’явилися комп’ютерно-орієнтовані методи навчання, основними цілямизастосування яких у процесі навчання іноземних мов є:

 • розвиток уваги, фантазії, уяви, спостережливості, нестандартностімислення, інтересу до навчання;
 • формування полікультурної особистості;
 • виховання системності, логічності, критичності і креативності мислення, а також працездатності, допитливості, пізнавальної самостійності та наполегливості вдосягненні поставленої мети;
 • активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;
 • розвиток умінь самонавчання, саморозвитку та самовдосконалення;
 • формування вмінь мислити, творити, самостійно здобувати і засвоюватизнання, уміння і навички.

Вибір викладачем інтерактивних комп’ютерно-орієнтованих методів навчанняіноземних мов має здійснюватися з урахуванням таких вимог:

 • спрямованість на інноваційний, інтегративний, комунікативний таособистісно-діяльнісний принципи організації навчання;
 • урахування психологічних особливостей учнів, їхньої готовності досамонавчання з використанням засобів інформаційних технологій;
 • готовність викладачів до застосування в навчально-виховному процесіінтерактивних комп’ютерно-орієнтованих методів навчання;
 • готовність інформаційної інфраструктури навчального закладудо впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комп’ютерно-орієнтованих методів навчання;
 • урахування умов зовнішнього середовища(соціальних, економічнихтощо).

Серед інтерактивних комп’ютерно-орієнтованих методів навчання можнавирізнити саме ті, які доцільно застосовувати в поєднанні з традиційними у процесінавчання іноземних мов. До них можна віднести:

 • комп’ютерне навчання іноземних мов– робота з електроннимипосібниками і підручниками, електронними кейсами і мовними портфелями, електронними енциклопедіями і словниками, системами машинного перекладу та ін.;
 • методи комп’ютерної діагностики готовності учнів до занять– діагностичне комп’ютерне тестування;
 • комп’ютерно-орієнтовані методи навчального контролю і самоконтролю– автоматизоване тестування;
 • комп’ютерно-імітаційні методи навчання– рольові й ділові комп’ютерні мовні ігри тощо.

Вважаю доцільними використання технологій: аналіз ситуацій, аукціон ідей, різного плану диспути, дебати, форуми, дискусії, «мозковий штурм».

Залежно від способу організації колективної навчально-пізнавальної діяльності, доцільно застосовувати групові(фронтальні) і колективно-кооперативні інтерактивні методи навчання іноземних мов.

Іншою складовою інтерактивних технологій навчання іноземних мов є засобинавчання, які допомагають викладачу організувати ефективне навчання іноземнихмов, а учням – успішно оволодіти нею.

Серед засобів навчання, що застосовуються у процесі навчання іноземних мов, можна виділити«паперові» (підручники, посібники, практикуми, навчально-методичні матеріали тощо) і комп’ютерно-орієнтовані навчальні засоби, які різнятьсяза видами матеріально-технічних носіїв інформації, на яких цей засіб знаходиться.

Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі навчання іноземнихмов сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації завдяки новим формам роботиі причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізаціїнавчання завдяки привабливим і швидкозмінним формам подання інформації, індивідуалізації навчання; оперативного доступу до інформації. Застосуваннякомп’ютерно-орієнтованих засобів навчання під час вивчення іноземних мов значнопідвищує інтенсивність навчально-виховного процесу, дозволяє охопити значнийобсяг навчального матеріалу, який завдяки позитивній мотивації засвоюєтьсяміцніше.

Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання можуть здійснювати програмнеуправління навчальною діяльністю учнів, допомагати у засвоєнні навчальногоматеріалу, розвивати мислення і творчу діяльність. Їх можна поділити на:

 • довідково-інформаційні: лекційні мультимедійні презентації, гіпертекстовінавчально-методичні матеріали, бази даних, електронні енциклопедії, довідники таінструкції, матеріали веб-сайтів, інформаційних порталів тощо;
 • комп’ютерно-орієнтовані засоби, призначені для визначення рівня навчальнихдосягнень: автоматизовані навчальні й контролюючі тести, системи комп’ютернихвправ для контролю і самоконтролю навчальних досягнень;
 • комп’ютерно-орієнтовані засоби, призначені для отримання знань, умінь інавичок: електронні підручники і посібники, мультимедійні навчальні курси, комп’ютерні програми і тренажери;
 • допоміжні комп’ютерно-орієнтовані засоби: системні програмні продуктимережевого і локального призначення, системи розпізнавання текстової або графічної інформації, автоматизовані словники, системи машинного перекладу, інструментальні засоби для авторської розробкиелектронних засобів навчаннятощо.

На мою думку, найбільший успіх у навчанні іноземних мов забезпечуєкомплексне використання різних засобів навчання. Інтенсивність й ефективністьпроцесу навчання досягаються лише в результаті раціонального використання всіхнаявних засобів, враховуючи дидактичні переваги й недоліки кожного з них, тобтоорганізовуючи процес навчання за принципами органічного поєднання різних засобівнавчання і доцільного їх впровадження.

Отже, характерними ознаками інтерактивних технологій навчання іноземнихмов є: активність, колективність, комунікативний таситуативний характер навчальної діяльності; розвиток у тих, хто навчається, рефлексивних умінь, уваги, фантазії, уяви, спостережливості, нестандартногомислення; виховання системності, логічності, критичності і креативності мислення, атакож працездатності, допитливості, пізнавальної самостійності й наполегливості вдосягненні поставленої мети. Інтерактивні технології навчання іноземних мов є перспективними, оскільки визначають діалог як провідну форму навчально-пізнавальної інтерактивної взаємодії з оперативним зворотним зв’язком іпередбачають врахування основних методичних принципів навчання іноземних мовкомунікативності й ситуативно-тематичної організації навчання.

Характеристика й навчально-виховні задачі теми уроку

Вивчення в курсі іноземної мови теми «Комп’ютерне обладнання та його основні операції» в рамках тематичного блоку «Комунікаційні технології», має велике значення оскільки комп’ютеризація всіх сфер людського життя набирає все більших обертів.

Матеріали теми уроку «Комп’ютерне обладнання та його основні операції» є достатньо складним через його великий обсяг та недостатню кількість часу на його опрацювання. Певні питання теми уроку не розглядаються в підручнику, тому доводиться звертатися до додаткових джерел інформації.

З метою більш повного розкриття теми «Комп’ютерне обладнання та його основні операції» було створено буклет «Computer», який дає змогу учням більш детально вивчити окремі питання уроку та розширити свої знання з даної теми.

Вивчаючи вище зазначену тему, учні повинні поглибити свої знання про комп’ютерне обладнання та його основні операції. Ці знання стануть учням у пригоді при роботі з комп’ютером та комп’ютерною технікою у повсякденному житті, оскільки комп’ютер у наш час є звичайною та повсякденною річчю.

Протягом вивчення курсу іноземної мови я намагаюся вчити учнів працювати з додатковими джерелами інформації, особливо з мережі Інтернет, оскільки він є невичерпним джерелом інформації, тим самим розвиваючи в учнів навчально-пізнавальну самостійність. Також особливу увагу я приділяю тому, щоб навчити учнів аналізувати та співставляти інформацію, доносити її до інших, працювати в команді та знаходити відповіді на проблемні питання.

Виховною метою на даному уроці є виховання інтересу до вивчення іноземної мови через організацію навчально-пізнавальної діяльності з використанням комп’ютерних технологій.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

При вивченні даної теми доцільним вважаю приділити особливу увагу таким формам роботи, як:

Індивідуальна форма роботи, так як вона передбачає самостійне виконання учнем однакових для всіх учнів завдань без контакту з іншими учнями. За індивідуальної форми організації роботи учень виконує вправи, розв’язує проблемні питання. Індивідуальним завданням може бути робота з підручником або з іншими джерелами інформації. Індивідуальна форма роботи використовується на всіх етапах уроку, для вирішення різних дидактичних завдань: засвоєння нових знань і їх закріплення, формування і закріплення умінь і навичок, для повторення і узагальнення пройденого матеріалу.

Переваги цієї форми організації навчальної роботи в тому, що вона дозволяє кожному учневі поглиблювати і закріплювати знання, виробляти необхідні вміння, навички, досвід пізнавальної творчої діяльності.

Робота в парах та групах також відіграє не аби яку роль. Такий вид роботи даєзмогуучням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу вкоманді. Ідеї, вироблені в групі, допомагаютьучасникам бути кориснимодне одному. Висловлювання думок допомагаєїмвідчутиособистіможливості та зміцнитиїх.Більшістьзавданьслідопрацьовуватисаме в группахабо парах, тому щотаким чином учнямлегшевисловитисвої думки. Робота в малихгруппахдаєзмогузаощадити час уроку, бозникає потреба вислуховуватикожнулюдинуувеликійгрупі.

Неможливо переоцінити роль диференційованих завдань на уроках іноземної мови, оскільки їх можна застосовувати на будь-якій стадії та дасть можливість як викладачу, так і дітям об’єктивно оцінити рівень знань.

Застосування візуального методу як орієнтиру-підказки, використовується для полегшення відтворення учнями отриманої інформації. Наочний матеріал сприяє здогадці, пробуджує інтерес, допомагає утримувати в пам’яті найважливіші факти.

Очікувані результати:

Після даного уроку учні зможуть:

 1. вільно користуватися англомовною лексикою за даною темою;
 2. володітимуть певними знаннями щодо комп’ютерного обладнання та його призначення;
 3. визначити важливість знання іноземної мови при роботі з комп’ютерною технікою.

Апелюючи висловлюванням Конфуція «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – можетбыть, я запомню; вовлекименя – и я пойму», я переконаний, що урок іноземної мови (англійської) з використанням інтерактивних технологій – це оптимальна модель активної співпраці викладача та учня. Не забувайте, що переобтяжувати урок інтерактивними технологіями не варто. І пам’ятайте: інтерактивні технології – це не самоціль. Кожен викладач повинен чітко формулювати цілі уроку та підбирати ті технології, які підвищать мотивацію, пізнавальну активність конкретної навчальної групи.

Вважаю в ідеалі проведення уроку з даної теми у комп’ютерному класі, де учні не на картинках вивчають комп’ютерне обладнання, а практично працюють з ним.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Дякую за публікацію.Інтерактивні уроки саме з компьютерними технологіями – це вимога часу. Глибоко продумана, грунтовна робота. Змістовні додатки. Викликає повагу, тим більше, що урок проводить один учитель, а не два предметники.