Конспект уроку з біології для 9 класу: Кровоносна система. Серце, його будова.

Автор: вчитель біології Сидорова Олена Миколаївна

Сидорова Олена МиколаївнаУрок допоможе вчителям біології ознайомити учнів з кровоносною системою та особливостями кровообігу в тілі людини та його значенням; конкретизувати знання учнів про будову і властивості серцевого м’яза; сформувати конкретне уявлення про будову серця, зв’язок між його будовою та функціями.


 

Тема: Кровоносна система. Серце, його будова.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з кровоносною системою та особливостями кровообігу в тілі людини та його значенням; конкретизувати знання учнів про будову і властивості серцевого м’яза; сформувати конкретне уявлення про будову серця, зв’язок між його будовою та функціями;

виховна: продовжити формувати науковий світогляд на основі знань про еволюцію кровоносної системи;

розвиваюча: розвивати вміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати; вдосконалювати вміння і навички роботи з текстом підручника, малюнками.

Учні повинні знати: будову і властивості серцевого м’яза; будову і функції серця.

Учні повинні вміти: визначати взаємозв’язок між будовою серця і його функціями; пояснювати значення серця і кровообігу.

Учні повинні мати уявлення про: еволюцію органів кровообігу; історію відкриття колового руху крові В.Гарвеєм (1628 р.); кровопостачання серця; коронарне коло кровообігу; вади серця.

Тип уроку: засвоєння нових  знань, формування вмінь та навичок; інтегрований.

Місце уроку в навчальній програмі: поточний.

Методи:

 1. Інформаційно-рецептивний.

а) мовний (розповідь, пояснення, робота з підручником).

б) наочний (демонстрація таблиць, презентації).

 1. Системно-структурний (тестові завдання, заповнення таблиць, схем у робочому зошиті).
 2. Пошуковий (підготовка коротких повідомлень про історію відкриття кровообігу, електричний прилад електрокардіограф).
 3. Стимулювання та мотивації.
 4. Контролю та взаємоконтролю.

Форми роботи:групова, парна, індивідуальна, фронтальна.

Міжпредметні зв’язки: внутрішньоциклові (хімія, фізика, література),

міжтемні ( зоологія), міжциклові (медицина, біоніка).

Обладнання: таблиці „Серце”, „Еволюція кровоносної системи  хордових”, розбірна модель серця.

Поняття і терміни: ендокрад, міокард, епікард, передсердя, шлуночок, клапани стулкові та півмісяцеві, електрокардіограф, електрокардіограма.

Єпіграф до уроку:

Что такое сердце?
Камень твердый?
Яблоко с багрово- красной кожей?
Может быть, меж ребер и аортой
Бьется шар, на шар земной похожий?
Так или иначе все земное
Умещается в его пределы,
Потому что нет ему покоя,
До всего есть дело.

Э. Межелайтис

Хід роботи

І. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів.

Вступне слово вчителя біології:

Організм людини складна система, яка утворена різноманітними клітинними і тканинними структурами. Існування  багатоклітинного організму неможливе без існування єдиної  системи  сполучення яка б об’єднувала окремі клітини і їх групи  у єдине ціле .Саме  цю функцію і виконує кровоносна система .

Вчитель хімії:

Давайте згадаємо, що таке кров? Який вона має склад та функції?

З метою визначення якості засвоєння вивченого матеріалу пропонуємо вам виконати тести в зошитах.

Тести

 1. До якого виду тканин належить кров?

А) сполучної;

Б) м’язової;

В) нервової;

Г) епітеліальної.

 1. Що належить до внутрішнього середовища організму?

А) клітини;

Б) кров;

В) лімфа;

Г) тканини;

Д) тканинна рідина.

 1. Що входить до складу плазми крові?

А) формені елементи;

Б) неорганічні речовини;

В) органічні речовини;

Г) кров’яні пластинки;

Д) вода.

 1. Основна функція еритроцитів:

а) захисна;

б) транспорт кисню;

в) згортання крові.

 1. Борються з бактеріями та сторонніми тілами:

а) еритроцити;

б) лейкоцити;

в) тромбоцити.

 1. До формених елементів крові належать:

а) білки; б) жири;

в) еритроцити;

г) тромбоцити;

д) лейкоцити.

З метою самоконтролю і взаємоконтролю учні попарно обмінюються зошитами і виправляють помилки товарищів червоною ручкою. Учитель зачитує правільні відповіді вголос, а учні оцінюють свої роботи .

Вчитель біології пропонує парну роботу:

 1. Які функції виконує кров?
 2. За якої умови кров може виконувати свої функції? (Кров-це «ріка життя».)
 3. Яка система органів забезпечує рух крові?
 4. Які органи входять до кровоносної, або серцевосудинної, системи?
 5. Які кровоносні судини ви знаєте?
 6. Назвіть відмінні ознаки артеріальної і венозної крові.
 7. Який орган забезпечує Рух крові по судинах?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель  хімії пропонує відповісти на запитання кросворду,  ключовим словом якого  є тема уроку:

Screenshot_1

 1. Яку функцію виконують лейкоцити?
 2. Що переносять червоні кров’яні тільця?
 3. Внутрішне середовище організму.
 4. Якуі клітини виконують функцію зсідання?
 5. В склад яких кров’яних тілець входить гемоглобін?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

З метою формування в учнів уміння цілеспрямовувати свою діяльність учитель пропонує їм сформулювати відповідно до теми мету уроку. Потім школярі записують тему, мету уроку, вимоги до знань і вмінь. На основі своїх відповідей вони разом з учителем роблять висновок: серце-центральний орган кровоносної системи, яка здійснює рух крові по організму. З діяльністю серця пов’язують початок і кінець життя.

ІV. Сприймання та засвоєння учнями нового матеріалу.

 1. Еволюція кровоносної системи і серця хребетних.

На основі знань про кровоносну систему і серце хребетних, які учні отримали, вивчаючи зоологію, та з метою формування у них логічного мислення вчитель використовує прийоми порівняння, аналізу і пропонує перевірити свої знання і заповнити таблицю 

Тварини З яких відділів складається серце Скільки кіл

 кровообігу

риби передсердя, шлуночок один
земноводні два передсердя, один шлуночок два
плазуни, крім крокодилів два передсердя, один шлуночок два
крокодили, птахи, ссавці два передсердя, два шлуночки два

Слайд 1-4

Разом з учителем учні формулюють висновок: система кровообігу з’явилася у тварин у процесі еволюції у зв’язку з підвищенням їх активності та збільшенням розмірів тіла, а поява чотирикамерного серця забезпечила теплокровність і високу активність птахів та ссавців.

 1. Значення серця, його розміщення і масса.

Учням пропонується робота з підручником з подальшим обговорюванням.

Кровоносна система людини побудована так само, як у всіх ссавців. Серце чотирекамерне, знаходиться в лівій частині грудної порожнини між правою та лівою легенями. Серце-це порожнистий м’язовий орган, що складається з двох передсердь і двох шлуночків. Ліва і права їого частини розділені  спільною перегородкою, що повністю розділяє артеріальну та венозну кров, виключає можливість її змішування. У правій половині тече венозна кров, у лівій – артеріальна. Серце розміщене в навколосерцевій сумці-перикарді, у якій міститься рідина, що зменшує тертя серця під час скорочення.

Параметри серця: маса-250-350 г., довжина-14-16 см., товщина-12-15 см. (розміри серця відповідають розміру кулака людини). Кров тече по замкненому колу: серце – артерії – капіляри – вени – серце. Таких кіл в організмі людини два – велике та мале.

У процесі бесіди учні записують у зошити основні положення, роблять висновок про те, що рух крові забезпечується ритмічними скороченями серця, яке працює, як насос, перекачуючи по кровоносній системі кров. Припинення руху крові є смертельно небезпечним для організму. Слайд 5

 1. Учнівська презентація.  Слайд 6-9.  Внутрішня будова серця. Клапани серця.

Обговорення з учнями класу:

1) чим пояснити, що стінки лівого шлуночка товщі, ніж стінки правого?

2) яке значення для роботи серця мають стулкові півмісяцеві клапани? У чому полягає зв’язок будови серця з його функціями?

На основі отриманих знань про будову серця учні формулюють висновок: кров у серці рухається в одному напрямі-від передсердь до шлуночків. Руйнування стулкових клапанів спричиняє тяжкі хвороби, які називаються вадами серця.

         4. Учитель хімії:

         .Цікаво знати

 • Через розгалуження двох вінцевих, або коронарних, артерій отіка500 л крові.
 • Вага серця становить 1/200 ваги тіла, на живлення серця витрачається 1/20 усіх енергетичних ресурсів, які споживають усі інші органи, оскільки обмін речовин у серцевомум’язі відбувається в 10-20 разів інтенсивніше, ніж у будь-якому іншому органі людини.
 • Кров –це коллоїдно-полімерний розчин, в якому вода є розчинником, солі і низькомолекулярні речовини – розчиненими речовинами, а білки та їх комплекси- колоїдними компонентами.
 • В літрі крові дорослої людини миститься:білірубін ( до 10мг),

Кальцій ( 0,095-0,105 г), сечовина (0,2- 0,4г), холестерин (1,8-2,5г),фібриноген (3,0- 6,0г),Калій (0,172-0,205 г ),глюкоза (0,8-1,2 г), натрій (3,1-3,45г),жири (4,0-7,0г), білки(60-80 г)

Учні формулюють висновок: серце також потребує постійного та значного постачання киснем і поживними речовинами.

V. Осмислення обективних звязків.

З метою здійснення міжпредметних зв’язків учитель хімії пропонує учням проблемне запитання:  обгрунтуйте зв’язок набутих знань з практикою.

Техніка в наш час сміливо проникає в усі галузі життя, особливо в медицину. Важко уявити собі лікарню без складного технічного устаткування. Швидкий розвиток техніки забезпечив лікарів багатьма електричними помічниками.

Учень зачитує повідомлення про електричний прилад електрокардіограф, його використання в медицині.

Он живет три года с половиной

Как «сердечник»: у него порок!

Сотни стетоскопов изучали

От рожденья слабенькую грудь.

Терапия думала в печали:

«Я – бессильна сделать что –  нибудь!»

А мальчишку уж не держат ноги,

По ночам холодные, как лед.

Сердце матери стучит в тревоге:

«Кто же, кто же? Кто его спасет?»

Согревая руки дорогие,

Мать шептала: «Кто поможет? Кто ж?»

И тогда сказала Хирургия:

«Это может сделать только нож!»

Вот оно, сердечко, бьется верно,

Лежа на ладони у врача…

Через маску коротки приказы,

А момент торжественен и строг.

Пальцы ищут, не уловишь сразу,

Где в сердечке маленьком порок,

А вокруг томятся ассистенты

В этот полный напряженья час,

Наготове держат инструменты –

От ребенка не отводят глаз.

Что там пересаживать, откуда –

Это все известно лишь врачу.

Но когда сердечко протолкнуло

Новых сил притоки в первый раз,

Сколько света сразу промелькнуло

В перегляде напряженных глаз!…

…Кончено! Момент традиционный –

Гасят свет. Ребенок будет жив!

Гомоня, из операционной

Вышли все, хирурга окружив,

А хирург, склоняясь к больничной няньке,

На ходу сказал:» А ну-ка, мать,

VІ. Узагальнення і систематизація знань.

З метою  систематизації й узагальнення отриманих знань учитель  біології пропонує учням скласти діаграму Вена:

Порівняти  будову та функції правого та лівого передсердя, правого та лівого шлуночка .

VІІ . Підбиття підсумків уроку.

Учителі аналізують активність класу протягом уроку та характеризують рівень знань кожного учня , дають рекомендації.

Заключне слово:Учень читає вірш Р.Гамзатова «Прости меня, сердце мое».

Тебя я помучил немало,                                                        За то, что железным ты мнилось

Как вспомню, ни ночи, ни дня                                             И мог подставлять под копье

Со мной ты покоя не знало,                                                 Тебя я, безумью на милость,

Прости мое сердце меня.                                                      Прости меня, сердце мое.

Как плетью, ах, будь я неладен,                                           Кружит, как над полем сраженья,

Твое подгонял колотье.                                                        Порой над тобой воронье.

За то, что я был беспощаден,                                                За подвиги долготерпенья

Прости меня, сердце мое.                                                     Прости меня, сердце мое!

Домашне завдання: пар 20.ст 73зап 3(І рів), зап 1,2( ІІ рів), зап 7*(ІІІ рів)

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Бінарні уроки завжди є цікавими. Викладачі повністю доповнювали один дного. Мені сподобалось використання кросворду, як засобу мотивації, але при цьому діти ще й свої знання показали. З метою систематизації й узагальнення отриманих знань методично правильно було використання діаграми, яку учні повинні були зробити самостійно. Деякі моменти можна було б і незаписувати в зошит наприклад: мету заняття. Оцінювання як відбувалося?Дякую за розробку

 2. Інтегрований урок біології та хімії чудово розкриває тему заняття. Застосовані методи здійснюють особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання, розвивають вміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати. Для актуалізації навчального матеріалу дев’ятикласники працюють з тестами. Сподобалася рубрика ” Цікаво знати”,проблемні питання, використання літературних творів, що стимулює навчальну діяльність школярів.Дякую.

 3. Цікава задумка розглянути дану тему з точки зору самостійних дисциплін біології та хімії. Присутність на уроці двох вчителів наштовхує на застосування методики бінарного уроку. Учитель хімії провела перевірку готовності до уроку у виді тестування з подальшою само – та взаємоперевіркою, а що з парною роботою з біології? Чудовою вважаю мотивацію навчальної діяльності, одже, розв’язавши кросворд, діти і показали рівень засвоєння вивченого, і самостійно сформулювали тему даного уроку, але я , особисто, не бачу необхідності записувати в зошит мету уроку та вимоги до знань та вмінь. І останнє: чи оцінювалася бально робота учнів, якщо так, то з якого предмету?

 4. Вчитель через міжпредметні зв’язки , фронтальну, групову, парну, індивідуальну форми роботи та доцільні методи , в доступній формі пояснює новий матеріал. Співпраця з учителем хімії додає уроку ще більшої родзинки. Привернув увагу етап осмислення об’єктивних зв’язків, на якому діти вирішують проблемне питання. Цікавим є добір віршованих творів.