Конспект уроку з української мови на тему: “Види складних речень. Інтонування видів складних речень”

Автор: Викладач української мови та літератури Недеря Олена Григорівна

Конспект уроку для ПТНЗ. Матеріали підібрано із завданнями професійного спрямування.


 

Схема плану уроку

Тема програми: «Синтаксис».

Тема уроку: «Види складних речень. Інтонування різних видів складних речень.»

Мета уроку: ― закріпити теоретичні знання про різновиди складних речень; сприяти формуванню вмінь конструювати та моделювати знання, замінювати одні конструкції іншими і виявляти зміни в синтаксичних та смислових відношеннях між частинами; встановлювати зв’язки між мовними явищами на основі їх зіставлення;

― розвивати культуру усного мовлення, спонукати учнів до виконання творчих завдань; стимулювати до вибору мовних явищ;

― виховувати інтерес до рідної мови.

Очікувані результати .

Після цього уроку учні зможуть:

― розпізнавати, виділяти, аналізувати й конструювати складнопідрядне речення з одним і кількома підрядними;

― правильно вживати складносурядні та складнопідрядні речення в мовленні;

― дотримуватись правил інтонації в таких реченнях;

― правильно ставити розділові знаки в них;

― знаходити й виправляти помилки на вивчені правила в своїх і чужих текстах.

Тип уроку: застосування набутої інформації, поглиблення й поновлення знань, умінь і навичок.

Вид уроку: бесіда з елементами інтерактивного методу навчання.

Дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал, опорні таблиці, підручник «Українська мова» О.В.Заболотній,

В.В.Заболотній –К.,2015.

Міжпредметні зв’язки: спецпредмети.

Методична мета: застосування інтерактивних технологій.

«Людина розвивається

лише в діяльності»

Б.Теплов

План і методи проведення уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Експрес – опитування з теми «Просте речення» (інтерактивна вправа «Мозковий штурм»).
 2. Бліц – турнір «Розпізнання підметів і присудків».
 3. Самостійна робота (виконання різнорівневих завдань).

ІІ. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку.

Інтерактивна вправа «Мозаїка».

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу.

 1. Робота з підручником.
 2. Інтерактивна вправа «Два – чотири – всі разом».

ІV. Закріплення знань і вмінь учнів.

 1. Гра «Хто швидше»

V. Оцінювання результатів уроку. «Мікрофон»

VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку

 І. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Експрес – опитування з теми «Просте речення ». (Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»)

– Які граматичні ознаки розповідних, спонукальних і питальних речень?

– Які дієслова можуть виконувати допоміжну роль у дієслівному скаденому присудку?

– Які дієслова, крім дієслівної зв’зки є, можуть входити до іменного складеного присудка?

– Наведіть приклади узгоджених і неузгоджених означень.

– Чому прикладка визначається як різновид означень.

 1. Бліц – турнір. «Розпізнання підметів і присудків».

Прочитайте речення, визначте граматичні центри, схарактеризуйте їх.

Хліба, злиті дощем, яскраво зеленіли. (О. Гончар). Наша мрія – хліб. (В. Сухомлинський). Хліб – то багатство, достаток. (Д. Прилюк). Найсмачніший хліб од свого мозоля. (Нар. творчість.) В Україні з споконвіку шанували селянську працю. (З журналу).

 1. Самостійна робота (виконання різнорівневих завдань). 1) Поясніть у реченні розділові знаки.

Сільськогосподарський трактор – самохідна машина, призначена для виконання у сільськогосподарському виробництві будівельних і меліоративних робіт.

2). Перепишіть речення, вставляючи, де треба, відповідні розділові знаки.

 Пам’ятай: чесному хлібові – всюди честь. (За О. Кравцем).

3). Складіть речення, в якому б були відокремлені додатки й уточнюючі обставини. Поясніть розділові знаки.

 ІІ. Мотивація. Повідомлення теми, мети уроку.

Епіграфом до нашого уроку є вислів Б. Теплова «Людина розвивається лише в діяльності».

Мовні знання – один із основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватись в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах; правильно планувати своє мовлення в умовах виробничих відносин знаходити адекватні засоби для передачі його змісту.

Сьогодні на уроці ми будемо поглиблювати знання про складні речення, вчитися розпізнавати їх, правильно використовувати у мовленні.

 Оголошення теми та очікуваних результатів. Учень зачитує очікувані результати, які записані на дощі.

 Вироблення робочими групами кооперативного визначення поняття «складного речення». (Метод «Мозаїка») на основі запропонованих наукових трактувань та особистого бачення проблеми.

 1. Робота відбувається в створених групах. Кожній групі пропонують картки з кількома визначеннями означеної дефініції. Після 5-ти хвилин обговорення спікери презентують визначення, сформульовані в групах.
 2. Колективне визначення поняття «складного речення». (Метод «круглий стіл»). Учням пропонують протягом 5-ти хвилин адаптувати подані групові визначення.

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу.

 Колективна робота.

 1). Робота з підручником.

 2). Інтерактивна частина «Два – чотири – всі разом».

 Викладач пропонує учням з даного тексту виписати складносурядні та складнопідрядні речення.

 (Учні працюють у парах. Потім об’єднуються в четвірки. По закінченні виконання роботи викладач від кожної четвірки викликає по одному представнику і той називає речення, під час відповіді інші «четвірки» уважно слухають і доповнюють, якщо потрібно своїх одногрупників).

Цвітуть сади

Вечірня вулиця – в берегах вишневого цвіту. Вечірня вулиця – наче дно річки, по якому ти йдеш, ідеш по грузькому піску, а з обох боків над тобою здибилися білі пахучі хвилі. Вони поки що застигли, вони поки що дивляться цікаво на тебе кожною своєю квіточкою, вони ніби очікують слушної миті, щоб линути до низу, в цей неприродний вакуум, і залляти його до верхів. Накрапає теплий, справді – таки дрібен-дрібен дощик, дерева стоять чи то в парі, чи то в ріденькому туманці, який зм’якшує все, злагідніє, і маєш таке відчуття, ніби зараз ти присутній при акті першотворення, наче ти перенісся в первісні часи. Бо й тоді так само цвіло дерево…

Можна стежити, як смеркає небо, повітря, й розквітлі дерева теж смеркають. Частку за часткою свого пелюсткового світла віддають вони похмурим посланцям ночі, проте не все, проте дещо залишають і собі. А тому, гаснучи, не зовсім пригасають, і пізнього вечора вони обачно так, хворобливо світяться. Потім і вночі, коли вийдеш на них подивитися, вони вперто не примиркають, випромінюючи хоч і коротке, хоч і зжухле, та все ж таки світло. А далі вже, під ранок, вони, ніби омившися свіжістю, починають теж розвиднятися разом із досвідком, і недавно прижухле їхнє світло займається невбитою внутрішньою нагою. І хоч як прагла погасити їх ніч, хоч як силкувалася вбити їхню чисту душу, – але не вбила, й ось тепер, при сонці, всі вони раптом вибухнули ясним цвітінням, і воно таке яскраве, що затьмарює цей день… Є. Гуцало.

 ІV. Закріплення знань і вмінь учнів.

 Гра «Хто швидше?»

 Поділити групу на дві бригади по рядах

 Якнайшвидше із записаного на дошці тексту випишіть: 1-ша бригада – складнопідрядне речення з однорідною підрядністю, 2-га бригада – складнопідрядне речення з послідовною підрядністю.

Завдання

Бо перекази повідомляють, що хто ступить на неї з такими намірами, той почує дивний голос, який невідступно супроводжуватиме порушника звичаїв. (І. Пільчук).

Як він любив цю перед жнив’яну і жнив’яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія нив ставла радістю душі, коли дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи і щось добре шептали вуста. (М. Стельмах).

(Намалюйте схему речень).

V. Оцінювання результатів уроку. Рефлексія.

 При підбитті підсумків викладач звертає увагу учнів на очікувані результати і передаючи уявний мікрофон, запитує:

– Що ми робили на уроці?

– Чи досягли ви очікуваних результатів ви особисто, група в цілому? Чому ви так вважаєте?

– Щоб могло б бути організовано краще, корисніше?

– Над якими навичками, вміннями ще треба працювати?.

VІІ. Домашнє Завдання.

 Написати твір – мініатюру на тему: «Є найзначиміша дума на світі – дума про хліб». Використайте складнопідрядні речення з кількома підрядними, намалюйте їх схеми.

Література

 1. Програма з української мови для старшої школи.
 2. О.В.Заболотній, В.В.Заболотній. Українська мова. Рівень стандарту. К. ; «Генеза» 2015 рік.
 3. О. Пометун, Л. Пироженко «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання». Київ «А. С. К» 2006 р.
 4. Нетрадиційні уроки 5-12 класи. «Рідна мова». Харків ПП «Торсінг плюс», 2007 р.
 5. Методичний посібник. Професійно спрямовані завдання «Українська мова». Київ «Науковий світ»,

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

 1. Все по етапах уроку. Дітям буде доступно пояснено матеріал. Подобається що використано метод гри, оскільки я люблю зі своїми дітьми різні лінгвістичні ігри. Дякую.

 2. Простий урок, все лаконічно і зрозуміло, відповідає віковим особливостям. Дуже гарно розроблено етап повідомлення нового матеріалу. Користуючись даним конспектом уроку, вчитель матиме шлях до отримання поставленої мети.

 3. Сподобалось проведення актуалізації знань, використання опорних схем. Застосовано інтерактивні вправи. закріплення знань відбувається під час групової роботи. Урок нетрадиційний, сучасний. Дякую за досвід.

 4. Чудовий урок! Автор гарно й послідовно поєднує різні види роботи. Наявність схем на уроці – плюс, адже я вважаю, що так учні краще сприймають новий матеріал. Добре, що Ви й використану літературу вказали. Щиро дякую!

 5. Цікаво побудований, змістовний урок, багатий матеріал. Проте, як на мене, багато інтерактивних вправ. Мовознавці пропонують використовувати 1-2 інтерактивні вправи. Чи виправдають себе такі форми роботи?

 6. Урок дійсно побудований грамотно ,згідно методичних та наукових вимог. Види роботи , які запропонувала вчитель, сприяють кращому засвоєнню матеріалу та вдосконаленню навичок у розпізнаванні та використанні складних речень . Однак, на мою думку, у меті вчителька зазначила, що матеріал має спонукати учнів до творчості, а види робіт , які виконували учні, пропонувалися на готовому матеріалі, а ніякої творчої роботи не було. Можливо , у груповій роботі треба було дати завдання , щоб діти створювали самі якісь конструкції.

 7. Урок цікавий і змістовний. Побудований методично грамотно. Поача нового матеріалу проведена з використанням інтерактивних технологій, чітко і послідовно. На уроці вчитель проводить різні види робіт, залучає всіх до спільної діяльності. Технологія “2-4-Всі” вчить працювати в групі, домовлятися, знаходити спільне рішення проблемного питання. Учні вчаться спілкуватися, засвоюють новий матеріал невимушено. Дякую.

 8. Урок добре продумано. Для актуалізації опорних знань педагог використовує різні види робіт. Під час вивчення нового матеріалу доречно застосовує інтерактивну технологію кооперативного навчання “два-чотири-всі разом”, що сприяє розвиткові навичок спілкування в групі, умінь переконувати та вести дискусію. Велику увагу викладач приділяє очікуваним результатам.