Навчально-методична картка конспекту уроку з біології

Автор: викладач біології коледжу Чорна Світлана Анатоліївна

Чорна Світлана АнатоліївнаМетодична розробка містить матеріали заняття виду керований практикум з формування навичків наукового аналізу та розвитку креативного мислення студентів


 

Дисципліна: Біологія

Тема заняття: Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої.

Тип заняття: лабораторна робота

Вид заняття: керований практикум

Методична мета: Продемонструвати методичні засоби та прийоми інтегрування природничих дисциплін і математики з метою розвитку практичних вмінь та навичок студегнтів з організації та проведення наукового дослідження.

Мета заняття:

 • навчальна: поглибити поняття “спадковість”, “мінливість”, “види мінливості”, “модифікації”, “статистичні показники”;
 • виховна: формувати ділове мовлення, толерантний стиль спілкування, організаційну функцію, навчальну, загальнокультурну, соціаьні компетенції;
 • розвиваюча:розвивати навички наукового дослідження, сформувати вміння використовувати математичні формули та графіки з метою обргунтування природних закономірностей.

Предметні компетенції: загальнокультурна, вміння вчитися, соціальна.

Навчальні функції:

Практична: обгрунтовувати взаємозв’язок природних процесів на основі математичних та статистичних покузників.

Міжпредметні звязки:

Забезпечуючі:

Математика: Т. Графіки степеневих функцій.

Забезпечувані:

Органічна хімія: Т. Вступ. Основні хімічні поняття і закони.

Аналітична хімія: Т. Вступ.

Забезпечення заняття:

 1. Наочні посібники: презентація “Вивчення мінливості у рослин”, зразки кімнатних рослин.
 2. Роздатковий матеріал: інструкції до ЛПЗ, індивідуальні завдання до ЛПЗ, навчальний тренажер с. 67-68.
 3. ТЗН: мультимедійна система.
 4. Лабораторне обладнання: лабораторна дошка, лінійки, міліметровий папір формату А4, насіння зернових культур.
 5. Навчальні місця: лабораторія товарознавства зерна і продуктів його переробки

Література:

основна:

 • Балан П.Г., Вервес Ю.В., Поліщук В.П. Біологія [Підруч. для загальноосвітніх навч. Закладів].-К.: Генеза, 2010. – С. 1-43.
 • Чорна С.А., Бартко Ж.В. Біологія.[Посібник-інтегрований практикум].-2014. С. 55-60. додаткова:
 • Сухомлин Н.І.Біологія в поняттях, термінах, таблицях та схемах. 6-11. – К.: ТОВ Логос, 1997. – 126 с

Критерії оцінювання рівня сформованості практичних вмінь і навиків та предметних компетенцій при вивченні теми:

Рівень Оцінка Критерії
Високий 10-12 Студент самостійно, правильно, впевнено проводить дослідницьку роботу на основі детального аналізу послідовності виконання всіх видів експерименту, повних вичерпних знань з теми, обґрунтовує свої дії певними теоретичними положеннями та власним досвідом; володіє навичками роботи з обладнанням та реактивами; робить поетапні спостереження та висновки на основі теоретичних знань з теми та результатів біохімічного експерименту. В процесі роботи може припускатися неточностей, які самостійно виявляє та виправляє.

Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки.

Оформляє звіт, в якому вірно проаналізовані результати досліджень, зроблені висновки із застосуванням наукових термінів, понять, статистичних відомостей, творчих навиків. Складені рівняння реакцій, схематичні малюнки, заповнені таблиці, розв’язані в повному обсязі задачі на 3-4 логічні кроки.

Звіт оформлений охайно, відповідно вимог.

Середній 7-9 Студент правильно виконує основні прийоми і практичні дії в ході експериментально-дослідницької роботи. Самостійно організовує робоче місце, правильно виконує практичні завдання за типовим алгоритмом в межах встановлених норм часу; розв’язує в повному обсязі задачі на 2-3 логічні кроки.

Достатньо усвідомлено користується методичними порадами, довідковою інформацією, виконує домашній експеримент. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які може виправити самостійно або під керівництвом викладача.

Забезпечує достатній рівень організації праці та високий рівень дотримання правил безпеки.

Оформляє звіт, в якому вірно проаналізовані результати досліджень, зроблені висновки із застосуванням наукових термінів, понять, статистичних відомостей. Складені рівняння реакцій, схематичні малюнки, заповнені таблиці.

Звіт оформлений охайно, згідно стандартів..

Достатній 4-6 Студент без достатнього розуміння відтворює дії відповідно інструкції, описує окремі спостереження; частково характеризує та обґрунтовує одержані результати. При виконанні роботи допускає помилки, які самостійно виправити не може.

У звіті наявні помилки при записі спостережень, висновків, рівнянь реакцій, малюнків, таблиць.

Звіт оформлений частково.

Низький 1-3 Студент безсистемно на рівні розпізнання відтворює окремі дослідницькі операції, не вміє працювати самостійно. Знає призначення лабораторного обладнання, правила техніки безпеки під час проведення експериментально-дослідницьких робіт. Розв’язує задачі на один логічний крок.

При оформленні звіту припускається значної кількості помилок в таблицях, малюнках, розрахунках, які самостійно виправити не може.

Зміст заняття

 1. Організація заняття

Метод: навіювання.

Форма роботи: психологічний тренінг

Встановити психолого-педагогічний контакт з аудиторією студентів шляхом демонстрації людей з позитивними емоціями або смайлу.

Викладач

Шановні співробітники… Вкажіть, будь ласка, яка повна назва аудиторії, в який Ви знаходитеся?

Очікувана відповідь:

Аудиторія № …Повна назва “Лабораторія товарознавства зерна і продуктів його переробки”.

Викладач

Як Ви вважаєте, чому саме аудиторія № … вибрана для проведення лабораторної роботи з біології на дану тематику?

Очікувана відповідь:

Ми студенти спеціальності “Харчові технології” за напрямком підготовки “Зберігання і переробка зерна”. Дисципліна “Біологія” дає фундаментальну підготовку з питань, які пов’язані з майбутньою професією. Нпапевно сьогодні ми будемо здобувати навички роботи в лабораторії зерна.

Викладач

Дякую за відповіді.

 1. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Метод: переконання

Форма роботи: проблемна бесіда.

Викладач

Слайд № 1 Схема технологічного процесу виробництва хліба

Ви дійсномайбутні фахівці зернопереробної галузі та будете працювати на підприємствах, в компаніях, які спеціалізуються на переробці зерна. Саме Ви маєте забезпечувати складні технологічні процеси “від зернини – до хлібини”. Проте, завданням сьогодняшнього заняття стала проблема наукового аналізу та обробки даних, отриманих шляхом спостереження. Базовою дисципліною для лабораторної роботи є математика.

Епіграфом заняття є слова видатного українського кінорежесера ХХ століття О. Довженка “Одна людина дивиться в калюжу та бачить мутну воду, а інша – зорі…”.

 1. Вступний інструктаж:

Метод: інструктування

Форма роботи: співбесіда на робочому місці

3.1. Повідомлення теми, мети та завдань заняття

Форма роботи: самостійна робота студентів з інструктивними матеріалами.

 Слайди3,4

Очікувана відповідь:

Тема заняття: Вивчення мінливості у рослин. Побудова

 варіаційного ряду та варіаційної кривої.

Мета заняття:

Знання цієї теми збагатять Вас такими вміннями:

 • організовувати і проводити наукові дослідження;
 • навчитися працювати з наочними матеріалами лабораторії та статистичним методом обробляти фактичні дані

3.2. Актуалізація життєвого досвіду і опорних знань студентів.

Методи: самоконтролю та корекції знань, вмінь; навиків

Форма роботи: тест-розминка.

Слайд №5

 1. Мінливість – це:

а) стабільність;        б) зміна;              в) обмін;              г) заміщення.

 1. Спадков амінливість зв’язана з:

а) середовищем;      б) генотипом;      в) хромосомами; г) фенотипом.

 1. Мінливість, яка виникає без змін генотипу зберігається при нестатевому розмноженні – це:

а) спадкова;     б) неспадкова;    в) комбінативна;                   г) мутаційна.

 1. Модифікації це:

а) спадкові зміни;             б) неспадкові зміни;

в) види мутацій;                г) види комбінацій.

 1. Укажіть, які ознаки зазанають змін від умов зовнішнього середовища:

а) колір очей;                             б) колір плодів;

в) молочність тварин;      г) об’єм та щільність колосків.

 1. Чисельний показник зустрічальності певної ознаки – це:

а) число π;                         б) середньоарифметичне;

в) варіанта;                       г) № числа.

 1. Послідовність чисельних показників проявів певної ознаки (варіант), розташованих у порядку їхньго зростання або зменшення – це:

а) вибірка;                            б) норма реакції;

в) варіаційний ряд;                    г) варіаційна крива.

Задача.

Із живців однієї особини китайської примули виростили дві рослини. При температурі 20 0С отримали рослину з червоними квітами, а при 30-35 0С – з білими. Який це вид мінливості:

а) модифікаційна,        б) комбінативна,                    в) мутаційна.

Інформація для допитливих

Зі словом “модифікація” ми стикаємося досить часто і приблизно розуміємо, про що воно. Але існує величезна кількість значень цього терміна, які об’єднуються універсальним визначенням. У цій статті буде розглянуто явище модифікації з погляду різних сфер людського життя і діяльності, а також будуть наведені приклади прояву цього поняття в науці та побуті. Отже, модифікація – це зміна деякого об’єкта з паралельним придбанням ним нових функцій або властивостей.

 1. Поточний інструктаж.

Метод: керованого практикуму.

Форми роботи: виконання роботи під контролем і за допомогою викладача, робота в дослідницьких групах.

4.1 Розробка алгоритму проведення лабораторної роботи, осмислення змісту роботи

Метод: керованого практикуму

Форма роботи: співбесіда на робочому місці

 • Поділ студентів на дослідницькі групи, розподіл завдань та функціональних обов’язків в всередині групи.
 • Призначення експертів по дослідах.
 • Осмислення та обговорення ходу дослідів, визначення необхідних для досліду наочності та обладнання.
 • Проведення дослідження та статистична обробка даних під контролем і за допомогою викладача.

4.2 Інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності при виконанні лабораторної роботи.

Метод: керованого практикуму

Форма роботи: елементи навчальної гри

4.3 Самостійне виконання роботи в малих інтерактивних групах під керівництвом викладача

Завдання 1. Дослідити статистичні закономірності модифікаційної мінливості.

Методика дослідження.

 1. Порівняти дві-три рослини одного виду (із запропонованих викладачем),

знайдіть ознаки схожості в їхній будові. Поясніити причини схожості особин

одного виду. Виявити у рослин, що досліджуєте, ознаки відмінності. Подумати, які причини могли зумовити ці відмінності.

Очікуваний результат

Студенти з’ясовують, що дві рослини одного виду подібні за формою листкових пластинок, листкорозміщенням, окрасом листкових пластинок, що пояснюється однаковим генотипом рослин одного виду. Відмінності проявляються в кількості листкових пластинок, їх довжині, що пояснюється різними умовами середовища, в яких вирощували рослини.

 1. Розподілити аудиторію на на малі інтерактивні групи. Кожній групі для дослідження взяти по 100 насінин зернових культур (насіння кукурудзи). Користуючись міліметровим папером, виміряти довжину (мм) кожної насінини. Дані занести втаблицю. У верхній ряд вписати цифри, що відповідають довжині (мм) від найменшої до найбільшої, у нижній – частоту зустрічальності ознаки.

Звести дані, одержані всіма групами в одну таблицю. Визначити, які ознаки трапляються часто, а які рідше.

Довжина (мм)/ P
Варіації №/ V
Довжина (мм)/ P
Варіації №/ V
Довжина (мм) P
Варіації №/ V
Довжина (мм)/ P
Варіації №/ V

Примітка. Викладач наголошує, що показник ознаки (Р) вимірюється в мм, а варіанта (V) – це показник зустрічальності ознаки.

 1. Визначити середньостатистичні закономірності за формулою.
  Screenshot_1
 1. За даними таблиці побудувати варіаційну криву модифікаційної мінливості. На осі абсцис відкладіть варіанти ознаки від найменшого до найбільшого. На осі ординат – частоту зустрічальності ознаки. Порівняти краї та центр варіаційної кривої і зробити висновок про те, яка мінливість насіння трапляється частіше, а яка рідше.

Очікуваний результат

В результаті дослідження студенти з’ясовують, що модифікації – це неспадкові зміни, які мають закономірність правильної параболи. Верхівка параболи, опущена на вісь Х, співпадає з середньостатистичним числом. Похибка в межах норми становить 0,5 мм. Відхилиння більше похибки – наслідок некомпетентної роботи студентів інтерактивної групи.

 1. Заключний інструктаж

Методи: контролю та корекції знань, вмінь, навичок.

Форми роботи: письмове оформлення звіту, виконання індивідуальних завдань

5.1. Оціночно-корегуючий. Формування соціальних компетенцій.

Форми роботи: логічний аналіз результатів роботи, індивідуальна співбесіда на робочому місці.

Слайд № 6

Соціальна бесіда:

Щоб з’ясувати важливість знань, вмінь, навичок з даної теми у вашому повсякденному житті, пропоную розв’язати наступну ситуацію: “На виробництві Ви аналізуєте рівень засміченості зернової маси, яка поступає на елеватор. Яким чином Ви зможете обробити результати використовуючі науковий метод? ”

Очікуваний результат:

На основі цифрового аналізу слід побудувати варіаційний ряд

показників та виміряти середньостатистичний показник. Таким чином ми дізнаємося про рівень засміченості зерна, яке доставляє на елеватор кожен виробник.

5.2.Оформлення звіту про виконану роботу і теоретичне обґрунтування одержаних результатів.

Форми роботи: самостійна робота студентів з інструктивними матеріалами

5.3. Підсумки роботи

Форми роботи: аналіз результатів дослідження

Висновок студентів в робочому зошиті.

 1. Рефлексія

Метод: психолого-педагогічної підтримки роботи студентів на занятті.

Форма роботи: рефлексія

Слайд № 7

 • Психологічна вправа “Квітка успіху”

Screenshot_2

 1. Повідомлення домашнього завдання

Методи: настановча бесіда

Форми роботи: самостійна робота

Слайд № 8

 1. Повторити тему ”Закономірності спадковості і мінливості”.

Кучеренко В. В., Кучеренко М.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія, 11 класи. – К.: Генеза, 2001.- с. 40-92.

 1. Розв’язати задачі з генетики на дигибридне схрещування №5,6,7.

Презентація

Завантажити презентацію на диск

 


Рецензія на методичну розробку відкритого заняття викладача Чорної С.А. з дисципліни “Біологія” на тему: “Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої”.

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни “Біологія” на тему “Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої”, розроблена Чорною С.А., містить матеріали досвіду роботи викладача з використання технології продуктивного навчання через систему формування соціальних та професійних компетенцій на основі МПЗ.

Робота включає інноваційні форми, методи організації занять виду керований практикум, які забезпечують формування експериментально-дослідницьких вмінь студентів, розвивають комунікативні здібності, генерують навички статистичного дослідження, оволодіння технологією життєвого успіху, соціальної мобільності, конкурентоспроможності.

В розробці враховані нормативні та методичні вимоги щодо експериментально-дослідницької роботи з біології. Матеріали інструкції до ЛПЗ подані в логічній послідовності відповідно до змісту навчальної програми, порядку організації наукового дослідження, вимог охорони праці та до вмінь студентів; завдання для самоконтролю та корекції вмінь, навичок у формі проблемних питань, логічних задач та домашнього експерименту.

З метою корекції теоретичного матеріалу запропоновано тестові завдання, які підібрані відповідно до чинної програми курсу біологія та дають можливість самооцінити рівень готовності до виконання соціальних і професійних функцій.

Методичні матеріали викладені державною мовою, в доступній формі; супроводжуються мультимедійною презентацією, що активізує процес узагальнення теоретичних знань, сприяє формуванню практичних навичок студентів.

Методичну розробку Чорної С.А. на тему “Вивчення мінливості у

рослин. Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої” рекомендувати викладачам для організації і проведення занять в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Рецензент: Бартко Ж. В.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

 1. Дуже дякую за дуже точну розробку роботи. Обовязково використаю її для своїх занять, тим паче що викладаю також в коледжі. Правильно, що постійно мова йде про інструктажі, бо це важливо для техніки безпеки. Використовується і тест-розминка і задача і дуже чітко та методично правильно побудований хід самої роботи. Дякую вам.