Річний план роботи гуртка “Паперопластика”

Автор: вихователь ГПД Видницька Юлія Миколаївна

Screenshot_3


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Заняття художньою практичною діяльністю вирішують не тільки завдання художнього виховання, але й більш масштабні – розвивають інтелектуально-творчий потенціал дитини. В силу того, що кожна дитина є неповторною індивідуальністю зі своїми психофізіологічними особливостями та емоційними уподобаннями, необхідно надати йому якомога більш повний арсенал засобів самореалізації. Освоєння безлічі технологічних прийомів при роботі з різноманітними матеріалами в умовах простору для вільної творчості допомагає дітям пізнати і розвинути власні можливості і здібності, створює умови для розвитку ініціативності, винахідливості, гнучкості мислення.

Велика увага в школі приділяється духовно-морального виховання молодшого школяра. На рівні предметного змісту створюються умови для виховання:

 • патріотизму: через активне пізнання історії матеріальної культури і традицій свого та інших народів;
 • працьовитості, творчого ставлення до навчання, праці, життя (прищеплення дітям шанобливого ставлення до праці, трудових навичок і вмінь самостійного конструювання та моделювання виробів, навичок творчого оформлення результатів своєї праці та ін);
 • ціннісного ставлення до прекрасного, формування уявлень про естетичні цінності (знайомство учнів з художньо-цінними прикладами матеріального світу, сприйняття краси природи, естетична виразність предметів рукотворного світу, естетика праці, естетика трудових відносин у процесі виконання колективних художніх проектів);
 • ціннісного ставлення до природи, навколишнього середовища (створення з різного матеріалу образів картин природи, тварин, дбайливе ставлення до довкілля в процесі роботи з природним матеріалом та ін);
 • ціннісного ставлення до здоров’ю (освоєння прийомів безпечної роботи з інструментами, розуміння дітьми необхідності застосування екологічно чистих матеріалів, організація здорового творчого дозвілля тощо).

Поряд з реалізацією концепції духовно-морального виховання, завданнями прищеплення молодшим школярам технологічних знань, трудових умінь і навичок в гуртку виділяються й інші пріоритетні напрямки, серед яких:

– інтеграція предметних галузей у формуванні цілісної картини світу;

– формування інформаційної грамотності сучасного школяра;

– розвиток комунікативної компетентності;

– формування вміння планувати і оцінювати навчальні дії відповідно з поставленим завданням і умовами її реалізаці та оцінювати їх;

-використання  символічних засобів  надання інформації для створення моделей,  розв’язання навчальних і практичних задач;

-Дослідження вітчизняних [1] та зарубіжних вчених говорять про тісний зв’язок розвитку координованих рухів рук, просторового мислення та уяви з відновленням, зміцненням здоров’я і прискоренням загального розвитку дітей.

Програма по курсу “Паперове моделювання” складається з 3 розділів:

– “Площинні композиції”;

– “Модульне орігамі”;

– “Паперопластика”

Мета даної програми:

 1. Особистісна.

За підсумками наявних досліджень , заняття паперовим моделюванням, в тому числі і особливо орігамі, сприяють виявленню і зміцненню таких природних якостей особистості:

сприйняття (цілісності і структурності образу);

уваги (концентрації і стійкості);

пам’яті (зорової і кинестетической);

мислення (просторового, креативного).

Ми ставимо собі за мету всебічно сприяти зростанню зазначених якостей.

 1. Професійна

Освоїти прийоми роботи з папером, інструментами, кресленнями (основи читання і виконання), дати навички колективної роботи та спілкування, вміння слухати і чути, бачити і спостерігати, точно виконувати інструкції ведучого (без цього скільки-небудь складні моделі зазвичай не виходять) і т. п.

 1. Загальнокультурна.

Предметно обговорити поняття гармонії і краси, їх зв’язку з домірністю, симетрією, кольоровою гамою моделей. Відзначити зв’язку з архітектурою і дизайном, технологією і моделюванням найрізноманітніших предметів людської діяльності (на доступних прикладах згідно з готовністю, інтересами і віком учнів).

Для досягнення поставлених цілей необхідне рішення наступних завдань:

 1. Підготовка докладного навчального плану з урахуванням необхідної різноманітності (за тематикою, складності і трудомісткості) і доступності техніки виконання моделей, поступового наростання їх складності і трудомісткості, доступного бюджету часу на заняття.
 2. Підготовка методичних матеріалів (плакатів, шаблонів, викройок-розгорток, зразкових моделей за деякими темами тощо).
 3. Забезпечення тематичною літературою займаються (насамперед через шкільну бібліотеку).
 4. Забезпечення кольоровий і звичайним папером в наборі, клеєм та іншими витратними матеріалами.
 5. Колективне та індивідуальне участь учнів у тематичних виставках, оглядах, конкурсах, олімпіадах, оформлення заявок на нові винаходи дітей (через журнал “Орігамі” або безпосередньо Центр Сертифікації при Петербурзькому Центрі орігамі).
 6. Безперервна самоосвіта і творча робота педагога (знайомство з новинками тематичної літератури, а по можливості – і безпосереднє спілкування з провідними фахівцями, увага і прагнення до розробки власних фігурок, методик, програм, спроба професійно і доступно викласти їх для різних категорій читачів, участь у конкурсних відборах на профільні виставки, різні творчі проекти, педагогічні конференції…)
 7. Передача досвіду зацікавленим у цьому викладачам і любителям паперового моделювання через семінари підвищення кваліфікації, статті в журнал “Орігамі” та інших виданнях, книги і т. п.

Програма розрахована на 1 рік. Програма складена за принципом послідовного ускладнення техніки виконання моделей, як в цілому за курсом, від розділу до розділу, так і всередині кожного розділу від перших до останніх моделей. Вона розвивається “по спіралі”, змінюється ступінь складності виконання завдання.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом всього періоду навчання навчальний процес організовано таким чином:

* навчальні заняття групові – за одним великим столом по 1 години 2 рази на тиждень.

* навчальні групи формуються за віком;

* навчальний процес в рамках одного навчального заняття проводиться по-різному в залежності від часу виконання запропонованої теми занять. На початку теми теоретичні заняття проводяться з усією групою. Потім, в залежності від конкретного вибору завдань, учні розбиваються на підгрупи, якщо хочуть робити модель якоюсь певною групою або втілюють у життя своє індивідуальне рішення.

Особливості методики навчальної роботи з кожного розділу програми наступні:

* на початку кожного розділу проводиться загальне знайомство з моделями, які можуть бути отримані в результаті його освоєння (моделі в авторському виконанні).

* знайомство з теоретичними положеннями, які необхідні при цьому;

* звернення до книг (включаючи авторські) та тематичних журналів з матеріалами, присвяченими тематиці розділу;

* знайомство з інструментами та матеріалами, необхідними для виконання моделей і креслень.

* забезпечення готовими викройками-розгортками, модулями або іншими деталями для занять;

* пояснюються і показуються основні прийоми роботи, виявляються загальні та універсальні деталі.

Виховний процес здійснюється шляхом:

* спільного обговорення з учнями можливого застосування окремих моделей або композицій з них, місця кожного учня в цій загальній роботі: або в ролі “соліста” (учень робить якусь одну модель від початку до кінця самостійно), або учасник спільного “хора” (кожен учасник роботи вибирає цікаву і посильну йому групу деталей і теж виконує її самостійно);

* пошуку аналогій із заняттями з інших предметів. Наприклад, по темі “модульне орігамі” з модуля робимо Пушкінського Вченого Кота, який зараз потребує свого особливого антуражу – дуба з різьбленими листочками, золотий ланцюг і т. д. Учні пригадують вірші, звідки взята цитата, як заголовок виконуваної композиції. А весь вірш з масою інших яскравих образів дає учням поштовх до створення таких окремих моделей або цілих композицій з них.

* виявлення можливостей і необхідності застосування в побуті отриманих навичок, знань і умінь. Напрацювання умінь скласти з підручних матеріалів для своїх друзів, сестричок і братиків, моделі, необхідні їм тут і зараз. Наприклад, стаканчик для води, пілотку, яка на відміну від треуголки міцно сидить на голові в сонячний день. Коробочку для фарб, вміти красиво скласти серветки на святковому столі, зробити в техніці орігамі на столі розмітки для гостей, скласти вази, блюда для печива і фруктів. Коробочку для сміття не тільки для роботи з папером, але і матерією, деревом і т. д.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Річна навчальна програма розрахована на 76часов. До складу програми входять наступні частини:

* теорія техніки моделювання;

* практичні завдання;

* знання, з якими учні знайомляться в процесі навчання;

* вміння і навички, якими учень опановує при застосуванні отриманих знань;

* технічне завдання, вправи і практичні завдання, які учень виконує, застосовуючи отримані знання, вміння і навички.

* наочні посібники та обладнання;

* міжпредметні зв’язки.

 На рік:

N   Кількість годин  
з/п Розділи всього в тому числі  
    (S) теорія практика  
I Введення 2 1 1  
II Пласкі композиції: 20 2 18  
А. Аппликация 10 1 9  
Б. Художнє вирізання 10 1 9  
III Модульне орігамі 30 2 28  
IV Паперопластика або об’ємне конструювання 22 3 19  
А. Об’ємні вироби із сірникових коробок 10 1 9  
Б. Конструирование игрушек из цветной бумаги 12 2 10  
V Заключение 2 2  
Всего 76ч. 8ч.  68ч.  
 1. На кожен з розділів:
 2. Введення
N

 

заняття

 

Тема

 

 

Кількість годин

 

всього

(S)

 

 

в тому числі

 

теорія

 

 

Практика

 

1(1) Вступне заняття. Види і властивості паперу. Форма аркуша паперу для моделей. Підготовка до занять. 1

 

1

 

2(2) Повторення прийомів складання, вирізання. Повторення графічної мови схем. 1 1
 1. IПлощинні композиції
N Кількість годин
заняття Тема вьоего в тому числі
(S) теорія практика

 

 

 

 

А. Аплікація

3(1) Технологія аплікації. Які бувають аплікації  

1

 

 

1

4(2) Аплікація зі смужок  

1

 

 

1

5(3) Аплікація з геометричних фігур  

1

 

 

1

6(4) Обривна аплікація 1 1
7(5) Аплікація з серветок скручених 1 1
8(6) Аплікація «Рибка» з використанням ажурних паперових серветок 1 1
9(7) Аплікація з рекламних проспектів 1 1
10(8) Сюжетна аплікація 1 1
11(9) Симетрична  аплікація 1 1
12(10) Аплікація  із серпантину

 

1 1
Б. Художнє вирізування
13(1) Теоретичні аспекти художнього вирізування. Матеріали та інструменти 1 1
14(2) Ажурне вирізування метелики 1 1
15(3) Ажурне вирізування квітів 1 1
16(4) Створення композиції з метеликами і квітами 1 1
17(5) Ажурний віночок 1 1
18(6) Квітковий хоровод 1 1
19,20(7,8) Ажурний слоник 2 2
21,22(9,10) Ажурна ялинка 2 2

III. Модульне орігамі

N

 

заняття

 

Тема

 

 

Кількість годин

 

всього

(S)

 

 

в тому числі

 

теорія

 

 

практика

 

23(1) Історія модульного орігамі 1

 

1

 

24(2) Техніка виконання трикутного модуля 1 1
25(3)

 

Відпрацювання техніки виконання трикутного модуля 1 1
 

26-28(4-6)

Апельсин з модулів 3 3
29-31(7-9) Полуниця з модулів 3 3
32-34(10-12) Міні-ананас з модулів 3 3
35-42(13-20) Сніговик з модулів 8 8
43-52(21-30) Дід Мороз з модулів 10 10
 1. Паперопластики
N

 

заняття

 

Тема

 

 

Кількість годин

 

всього

(S)

 

в тому числі

 

теорія

 

 

практика

 

А. Об’ємні вироби із сірникових коробок.
53(1) Способи роботи з сірниковими коробками. Варіанти склеювання 1 1

 

54-56(2-4) Меблі з коробків 3  

3

 

57(5)

Гусениця із коробок 1 1
58(6) Лошадь із коробок 1 1
59(7) Слон із коробок 1 1
60(8) Жираф із коробок 1 1
61(9) Автомобіль  із коробок 1 1
62(10) Створення композиції 1 1
БКонструювання іграшок з кольорового паперу.
63(1) Об’ємні іграшки. Способи склеювання і складання 1 1
64(2) Методи виконання об’ємних іграшок з кольорового паперу 1 1
65-67(3-5) Транспорт 3 3
 68-72(6-10) Тварини 5 5
73,74(11,12) Об’ємна архітектура 2 2
 1. Висновок
N

 

заняття

 

Тема

 

Кількість годин

 

всього

(S)

 

 

в тому числі

 

теорія

 

 

практика

 

75(1) Підготовка робіт до виставки 1 1

 

76(2) Виставка робіт за рік 1 1

 

Всі розділи курсу мають авторський методичний матеріал у вигляді теоретичних і графічних обґрунтувань побудови моделі і готових моделей.

Учні можуть користуватися наступною літературою з орігамі та паперового моделювання:

 1. Ст. Гончар. Альбом “Кристали”, М.: Алегро-Прес, 1994 р.
 2. Ст. Гончар. “Моделі многогранників”, М.: Аким, 97, 64 с3. Ст. Гончар. “Іграшки з паперу”, М.: Аким, 97, 64 с.
 3. Журнал “Орігамі. Мистецтво складання з паперу” номери за 96-99 рік.
 4. Афонькін С. Ю., Афонькина О. Ю. “Уроки орігамі в школі і вдома”, М.: Аким, 97.
 5. Т. В. Хлямова “Зоряне небо” , М.: Аким, 97.
 6. В. П. Пудова, Л. В. Лежньова “Легенди про квіти”, М.: Аким, 97. та інші тематич. Видання

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Для реалізації програми з курсу “Паперове моделювання” необхідні наступні умови:

* матеріально-технічні умови

– Окремий кабінет з великим робочим столом і полицями вздовж стін, стільцями.

– Набори паперу для занять.

– Клей, ножиці, олівці, ручки, лінійки і т. п.

– В якості додаткового обладнання

можуть використовуватися відеомагнітофон і комп’ютери для перегляду і роботи відповідно з наявними видеопленками і CD-ROM, Internet – матеріалами з орігамі.

* методичні умови

– Набір моделей за основними темами курсу

– Шаблони

– Викрійки-розгортки

– Пояснювальні плакати, схеми і т. п.

– Тематична література

– Відеоматеріали (якщо є можливість використовувати)

* кадрові умови

– Кваліфікована підтримка, якщо використовуються ПЕОМ, відеомагнітофон і т. п.

* зовнішні умови

– наявність тематичного навчально-методичного журналу

– проведення тематичних виставок

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

КНИГИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ПЕДАГОГОМ:

 1. “Орігамі і педагогіка”, матеріали I Всеросійської конференції викладачів орігамі (СПб., 23-24 квітня 96 р.), М.: Аким, 96, 160 с.
 2. Матеріали II Сибірської конференції “Орігамі в навчальному процесі”, (Київ, 3-5 листопада 1998 р.), Омськ.: 98 р., 48 с.
 3. Матеріали I і II Сибірських конференцій з орігамі. Вкладка до журналу “Орігамі” № 16 (1/2 за 99 р.), 32 с.
 4. Афонькін С. Ю., Афонькина О. Ю. “Уроки орігамі в школі і вдома”, М.: Аким, 97., 206 с. (річок. Хв. освіти РФ).
 5. Афонькін С. Ю. та ін “Кусудама – чарівні кулі” М.: Аким, 97, 64 с.
 6. Афонькін С. Ю. та ін “Різдвяне орігамі” М.: Аким, 98, 64 с.
 7. Афонькін С. Ю. – предс. СПб центру орігамі, видав у співавторстві ще більше двох десятків книг з орігамі, з 1996 по 2000 р. був гол. ред. ж/л “Орігамі”.
 8. Білимо С. Н. та ін. “Задачі з геометрії, які вирішуються методом орігамі” М.: Аким, 97, 64 с.
 9. Валявський А. С., “Як зрозуміти дитину”, СПб.: 98, 752 с.
 10. М. Веннинджер “Моделі многогранників”, М.: Світ, 1974, 236 с.
 11. Ст. Гончар. Альбом “Кристали”, М.: Алегро-Прес, 1994 р.
 12. Ст. Гончар. “Моделі многогранників”, М.: Аким, 97, 64 с.
 13. Ст. Гончар. “Іграшки з паперу”, М.: Аким, 97, 64 с.
 14. Журнал “Орігамі. Мистецтво складання з паперу”. Видається з 1996 року (до 7.11.00 вийшло 24 випуску).
 15. Кумарин Ст. Ст. “Педагогіка стандартності або чому дітям погано в школі”, Чехов.: 96, 64 с.
 16. Пудова В. П., Лежньова Ст. Л. “Легенди про квіти”, М.: Аким, 98, 64 с.
 17. Сержантова Т. Б. “365 моделей орігамі”, М.: Айріс, 98 р.
 18. Соколова С. В. та інші “Російські народні казки”, М.: Аким, 97, 64 с.
 19. Соколова С. В. “Іграшки-оригамушки”, частини I і II. СПб.: Хімія, 97 р.
 20. Хлямова Т. В. “Зоряне небо”, М.: Аким, 97, 64 с.
 21. Шумаков Ю. В., Шумакова Е. Р. “Корисні предмети і прикраси для письмового столу”, М.: Аким, 98, 64 с.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Публікація авторки допоможе багатьом молодим педагогам, яким запропонували посаду керівника гуртка. Ніде більше не зустрічалася з настільки детально розписаним планом роботи. Впевнена, що на адресу Юлії Миколаївни надійдуть ще багато приємних відгуків. Хороша розробка, цікава, потрібна!

 2. Радію за сучасних дітей, адже зараз є стільки цікавих програм для їх розвитку, як от дана, запропонована Юлією Миколаївною, років двадцять тому їх не було. А для того, хто захоче з колег реалізувати програму з курсу “Паперове моделювання” в цій публікації є все необхідне для цього, і з чого розпочати і що з цим робити, якщо є до цього талан!)) ДЯКУЮ.

 3. Не один керівник гуртка буде вдячний за публікацію цього плана роботи, де продумано все: мета, програма, основні напрями і зміст діяльності, відведено кількість годин на теорію і практику. Дуже доречна публікація

 4. Ваш матеріал методично необхідний для проходження програми по курсу “Паперове моделювання” дітей молодшого шкільного віку. Цей курс спонукає дітей до вільної творчості, допомагає дітям пізнати і розвинути власні можливості і здібності, створює умови для розвитку ініціативності, винахідливості, гнучкості мислення.

 5. Грунтовна робота, спрямована на допомогу керівнику гуртка “Паперопластика”. Пояснювальна записка містить чітко визначені цілі і напрямки, вказує на зміст майбутньої діяльності та умови реалізації запропонованої програми. Публікація актуальна та необхідна, спасибі автору.