Розвиток творчої особистості учня через проектну технологію

Автор: вчитель англійської мови Попова Тетяна Василівна

Попова Тетяна ВасилівнаДаний матеріал узагальнює довід роботи щодо впровадження проектної технології як засобу формування комунікативних здібностей учнів на уроках англійської мови. Урок-презентація проектних робіт учнів на тему “Дозвілля” містить різнорівневі варіанти лексичних вправ, зразки узагальнюючої таблиці та вірша-репу. Матеріали можуть бути цікавими та корисними для вчителів англійської мови як на уроках, так і позакласних заходах.


 

Сучасними підходами до навчання іно­земних мов є особистісно  зорієнтований, діяльнісний та комунікативно-когнітивний, у центрі уваги котрих –  особистість дитини, врахування її особливостей, можливостей та здібностей. Отже, процес викладання чітко орієнтований на потреби учня. Особисто я широко використовую проектні технології в навчальному процесі, оскільки проект прагматично спрямований на результат, який досягається після розв’язання тієї чи іншої практично або те­оретично значимої проблеми. Важливо, що результат, отримуваний у ході роботи над проектом, учень може побачити, осмислити й використати в реальній практичній діяль­ності. Проект цінний тим, що в ході його виконання школярі вчаться самостійно здо­бувати інформацію, отримуючи знання й досвід пізнавальної й навчальної діяль­ності.

Переваги проектного методу очевидні:

 • він характеризується активним включенням учнів у навчальну діяльність;
 • у процесі роботи над проектом в учнів виховується відповідальність за резуль­тат;
 • робота над проектом сприяє створенню міцної мовної бази в учнів;
 • використання методу проектів створює умови для розвитку особистості дитини, так як він розвиває активне самостійне мислення й учить застосовувати знання на практиці;
 • метод проектів сприяє розвитку власно­го творчого потенціалу дитини, оскіль­ки розвиває навички творчого мислен­ня, сприяє створенню власних творчих зразків мовленнєвої діяльності;
 • проект – особиста інтелектуальна власність учня;
 • робота над проектом стимулює актив­ність учнів у навчальній діяльності.

Діяльність учнів під час виконання проекту дозволяє виявити їхні індивідуальні здібності, стимулює до роботи  учнів з різним рівнем навчальних досягнень, розширяє активний мовний запас, створює можливості щодо самостійного та колективного виконання, дає досвід практичного використання набутих знань. Пропоную розглянути приклади викорис­тання проектної  технології.

У 2 класі учні виконують проекти «My School Things», «A Letter to Santa Clause», «My Pet». Як правило це малюнок чи аплікація з кількома простими реченнями. У 3 класі проекти «Countries and Flags», «School Timetable», «My House», «My Family», «My Food» учні презентують за допомогою вчителя. У 4 класі проекти «Let’s Design the Best School Uniform», «A Hobby for Everybody», «Shopping List», «Holiday Invitation Card», «Seasons and Weather», «Buildings of My Village» учні виконують самостійно, враховуючи свій власний життєвий досвід, та презентують як невелику розповідь.

З 5 по 11 клас в кінці кожного розділу учні виконують та презентують свій проект у формі малюнків, плакатів, графіків, схем, анкет, карт, оголошень, творів, листів, газет, тощо. Окремі учні перекладають вивчену англійську поезію на українську мову, роблять презентації з використанням ІКТ. Кожен учень має папку-портфоліо з власними творчими проектними роботами, які показують рівень його навчального росту та досягнень.

У п’ятому класі під час вивчення теми “Time for Outdoors” учні в групах готували проектну роботу таким чином: створювали колажі з малюнками й фотографіями про пори року та підписували словосполученнями, які були їм підказкою під час презентації. На наступному уроці діти показували і захи­щали свої проектні роботи. Після представ­лення свого проекту кожна група відповіда­ла на запитання своїх товаришів. Запитання стосувалися того, про що не було сказано в проекті. Ось приклад запитань: What is your favourite weather?, What is your favourite outdoor activity in spring/ summer/ autumn/ winter? What clothes do you usually wear in spring/ summer/autumn/ winter?  How did you like your summer/ winter holidays?

Готуючи презентації індивідуальних проектів «A Hobby for Everybody», «My Classmates’ Hobbies» п’ятикласники провели опитування серед однокласників про їхнє дозвілля і заповнили таблицю. Результати опитування узагальнили і на їх основі склали єдину таблицю й письмово підготували результат.

У цьому ж класі учні підготували колективний творчий проект «Animals are Our friends». Це було справжнє казкове свято з костюмами, музикальним супроводом, сюрпризами і подарунками. Учні декламували вірші, співали пісні про тварин, розповідали про своїх домашніх улюбленців, виступили акторами казок «A Friend in Need is a Friend Indeed», «The Mouse and It’s Tail», «The House in the Wood».

Різноманітні за темами та формами проекти учнів 6 класу: розклад уроків для різних шкіл: спортивної, мистецької, наукової, рукоділля та майстрування, маршрут екскурсії по Києву та Лондону, кругосвітньої подорожі, комікс про магазини та покупки.

У 7 класі проектні роботи набувають більш змістовного характеру: учні створюють постери з правил безпечної поведінки в школі та вдома, аналізують харчування в родині та узагальнюють інформацію у  буклетах про здорове харчування, вчаться складати рекламу фільмів, розповідають про родинні цінності та родинні традиції.

Після вивчення теми «School Life» учні презентували проектні роботи, які вони виконували індивідуально, в парах та в групах. Група учнів виконала значну дослідницьку роботу, готуючи проект «From the History of Taranivka School», який презентувала за допомогою ІКТ. Інша група не лише розповіла про шкільні приміщення, а й створила гумористичні «шкільні знаки», яким потрібно було підібрати назви. Окремі учні підготували кумедні комікси про свій шкільний день, максимально використавши вивчену лексику. Також учні підготували рекламу-оголошення з ілюстраціями  різних гуртків: драматичного, туристичного, спортивного, танцювального, вишивання, шкільного хору. Двоє хлопців  виступили в ролі спортивних коментаторів  під час шкільних «Олімпійських Ігор». Вони підготували свої репортажі із звуковим супроводом: вигуки назв команд та девізу, викрики гравців у футбол, підрахунок разів підіймання тулуба, пересування шашок, викрики вболівальниками імен бігунів, жарти. сміх та підбадьорювання під час перетягування каната. Учні розповіли, як вони виконували свої проекти, чого навчилися, хто їм допомагав, зробили самооцінку та оцінили роботи однокласників.

Стосовно інформаційних проектів слід за­значити, що учні восьмого класу чудово впорались із таким завданням. Вивчаючи тему “The United Kingdom”, учні збирали матеріали з цієї те­ми, після чого підготували презентацію, яку відповідно оформили за підтемами: “The National Symbols of the UK”, “The British Style of Life”, “Sights of Great Britain”,  “British Food”, “Cultural Traditions of Great Britain”. Учні виступали в ролі гідів. Ця робота настільки захопила окремих учнів, що вони із задоволенням почали вивчати країнознавчий матеріал в позаурочний час.

В старших класах проекти мають суспільну спрямованість. Самі назви говорять за себе: «Взаємовідносини в родині», «Гендерна політика», «Переваги навчання за кордоном», «Природні катаклізми та економіка», «Збережемо довкілля чистим», тощо.

Завдяки проектним технологіям учні отри­мують належний обсяг знань для розв’язання певних проблем, набувають досвіду прак­тичного застосування навичок, умінь. Ін­шими словами, вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формуються вміння само­стійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвиваються практичне мислен­ня, сфера комунікації. Поси­лився в учнів інтерес до вивчення англій­ської мови. На кожному уроці вони чекають щось цікаве, незвичайне. Крім того, учні отримали неоціненний досвід роботи на комп’ютері. Вони навчилися висувати різні гіпотези, аналізувати одержану інформацію, робити висновки. Як на мене, у сучасних умо­вах нашого життя неможливо використовувати застарілі методи роботи в навчанні іно­земних мов, оскільки це не дасть ніякого результату. Саме і­нноваційний тип навчання  формує в учнів бажання самостійно вчитися, шука­ти в різних джерелах інформацію і застосо­вувати нові знання і вміння, діяти творчо й активно.

Література

 1. Забродська Л. М.,Онопрієнко О. В.,Хорунжа Л. Л.,Цимбалару А.Д. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя. Науково-методичний посібник. ─ Х.: Вид. група «Основа», 2007.
 2. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. ─ Х.: Вид. група «Основа», 2009.
 3. Цимбал О.М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. ─ Х.: Вид. група «Основа», 2008.
 4. Данилевська-Бабій Г. Я. Роль і місце активних методів навчання в розвитку розумової діяльності учнів // Англійська мова та література. ─ 2010. ─ №5 (267). ─ С. 2 ─ 3.
 5. Наталія Гуменюк. Розвиток творчої співпраці вчителів та учнів // Завуч. ─ 2011.─ №21 (459). ─ С.8.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Проектні технології є одним із сучасних способів розвитку не тільки творчих здібностей учнів, але також сприяє розвитку інформаційної компетентності, навчає працювати індивідуально і в групах, розвиває вміння аналізувати, досліджувати тощо.

 2. У статті Тетяна Василівна чітко підкреслює, що технологія проектування є однією з найефективніших для розвитку творчих здібностей школярів. Працюючи над створенням проектів з тієї чи іншої теми, учні перебувають у пошуку нових ідей, намагаються їх реалізувати яскраво, цікаво, нестандартно. Тому проектна робота допомагає їй, як вчителю активізувати діяльність учнів, заохотити їх та спонукати до самостійного творчого пошуку, а основне завдання педагога в навчанні англійської мови – змістити акцент із різноманітних вправ на творчу розумову діяльність учнів, що вимагає володіння певними мовними засобами. Метод проектів дозволяє вирішити цю дидактичну задачу і відповідно перетворити уроки англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, у якому на основі міжкультурної взаємодії вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни.Автор вважає, що основі проекту — певна проблема, для вирішення якої учням потрібні не лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для її вирішення. Крім того, учні оволодівають певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями. Дякую.

 3. Науковий і практичний опис досвіду однієї з інноваційних технологій навчання. Зрозумілими є приклади проектних робіт по класах, з стислим викладом порядку їх проведення. Спасибі за цілісне уявлення з теми Вашого напрацювання.

 4. Шановна Тетяно Василівно! Дуже корисний та докладний матеріал розвитку особистості через проектну технологію. Для молодих вчителів це просто знахідка. Дякую!