Шкільний проект
з національно-патріотичного виховання

“Культурне відродження України”
номінація “Кінематограф України”

Автор: учитель англійської мови Мірошниченко Оксана Анатоліївна

учитель англійської мови Мірошниченко Оксана АнатоліївнаДозвольте представити Вашій увазі шкільний проект з національно-патріотичного виховання “Культурне відродження України, в номінації “Кінематограф України”.


 

Сьогодні найактуальніше та найважливіше місце у вихованні дітей у системі національної освіти належить патріотичному вихованню. Його актуальність, як і духовного виховання полягає у процесі формування в державі громадсько-активного суспільства, яке сприятиме формуванню та становленню єдиної нації та єдиної України.

Патріотизм сьогодні – це нагальна потреба людства, держави. Саме він є наріжним каменем, що сприятиме повноцінному гармонійному розвитку особистості в державі та в суспільстві.

Забезпечення цілісності народу, його національного відродження, здатність об’єднати різні етнічні групи та регіони країни, сприяння соціально-економічному та демократичному розвитку України, її розбудова,  вдосконалення суверенності та соціально-політична стабільність можливі завдяки патріотичному та духовному вихованню підростаючого покоління.

Хто такий «патріот»? Якими рисами та якостями він наділений? Основною характерною ознакою патріотизму є визначення розуміння і сприйняття української ідеї. Патріот – це той, хто розбудовує державну незалежність. Той, хто засвоїв українські цінності. А саме українську культуру, мову. Він шанобливо ставиться до історичної пам’яті українського народу.

Мета проекту:

 • дослідити етапи становлення українського кінематографу;
 • сприяти формуванню та розвитку інформаційної компетентності учнів;
 • розвивати критичне та креативне мислення, вміння самостійно доводити власну позицію та власну точку зору;
 • виховувати патріотів своєї держави, що сприяє формуванню соціалізованої, життєспроможної  громадсько-активної особистості.

Завдання проекту:

 1. Визначити літературу для дослідження .
 2. Провести дослідження кінематографу України щодо визначення циклів та найвідоміших студій.
 3. Систематизувати отриману інформацію за циклами.
 4. Створити власний відео-продукт, який пов’язаний з кінематографом України.
 5. Розвивати комунікативні вміння та навички.
 6. Розвивати критичне та креативне мислення.
 7. Розвивати вміння висловлювати свою точку зору та доводити власну позицію.
 8. Привчати до співробітництва, а саме до праці в команді та вмінню прислуховуватись до думки співрозмовника або партнера.
 9. Залучати учнів до праці в гуртках і клубах за допомогою використання Інтернет – ресурсів.
 10. Виховувати зацікавленість та любов до Батьківщини, історії своєї країни, її національних цінностей.

Головні принципи, на яких базується даний проект:

 • принцип особистісно орієнтованого навчання, коли центральне місце в шкільній освітній системі надається особистості дитини, а саме створенню та забезпеченню комфортних, безконфліктних та безпечних умов для її навчання та виховання;
 • гуманно-особистісний принцип, коли «проповідується» всебічна повага та любов до дитини, а також оптимістична віра в її творчі здібності та сили;
 • принцип співробітництва, який сприяє розвитку демократизму та рівності, дозволяє реалізувати партнерські відносини між учнем та вчителем.

Технології

Працюючи над створенням проекту з національно-патріотичного виховання «Культурне відродження України» в номінації «Кінематограф України», доцільно спиратися на такі технології:

 • особистісно-зорієнтовані, які ставлять у центр всієї шкільної освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її розвитку і виховання;
 • гуманноособистісні, які «проповідують» ідеї всебічної поваги й любові до дитини, оптимістичну віру в її творчі сили;
 • співробітництва, що реалізують демократизм, рівність, партнерство в суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога і дитини.

Статус проекту: внутрішній

Термін реалізації: лютий – травень

Виконавець: класні керівники 9-х класів, учні 9-х класів

Учасники проекту:

 • учні школи;
 • педагог – організатор;
 • вчителі школи;
 • класні керівники 9-х класів;
 • керівництво школи;
 • батьки.

Поетапний план проекту

I етап. Підготовка до проектування.

 • визначення та осмислення необхідності впровадження проекту;
 • розробка загальної концепції проектування.

II етап. Передпроектний аналіз.

 • діагностика актуального стану школи: визначення проблем та труднощів під час реалізації проекту;
 • визначення першочергових напрямків проектування.

III етап. Створення програми реалізації проекту.

 • визначення засобів, шляхів, термінів реалізації проекту;
 • розширення проектної групи, формування профільних груп.

IV етап. Відпрацювання механізмів реалізації проекту.

 • розробка методичного забезпечення проекту;
 • визначення матеріального забезпечення проекту.

V етап. Реалізація проекту.

 • робота в школі за програмою проекту;
 • реалізація проектних цілей;
 • моніторинг реалізації проекту.

VI етап. Аналіз результатів проектування.

 • визначення переваг та можливих недоліків проекту;
 • оцінка результативності проекту.

VII етап. Корекція результатів проектування.

 • виправлення недоліків у роботі проекту;
 • окреслення засобів та шляхи усунення недоліків.

МЕТОДИ

У сучасних умовах розвитку суспільства з’явилася певна тенденція, яка спрямована на модернізацію освітнього змісту країни, на формування та розвиток громадсько-активної особистості, на формування та розвиток патріотів своєї країни. Це пов’язано з певними процесами, які відбуваються в нашій Україні сьогодні.

Основна мета – дослідження етапів становлення українського кінематографу; сприяння формуванню та розвитку інформаційної компетентності учнів; розвиток критичного мислення; виховання патріотів своєї держави, що в свою чергу сприяє формуванню соціалізованої, життєспроможної, громадсько-активної особистості.  

До актуальним методів, за допомогою яких було створено проект належать такі інтерактивні методи:

 • Обговорення та робота в парах та малих групах;
 • Коло ідей;
 • Дискусія.

Даний проект передбачає організацію та розвиток діалогового спілкування, яке сприяє взаєморозумінню, взаємодії, спільному рішенню загальних, але значимих для кожного учасника завдань. Він виключає як домінування одного промовця, так і однієї думки над іншими. У  ході дискусії учні вчаться мислити критично, вирішувати складні проблеми на основі відомих обставин та відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати виважені рішення, спілкуватися з іншими людьми. Для цього організовуються групова робота, проводиться робота з документами та різними джерелами інформації.

Наочні методи передбачають засвоєння інформації за допомогою наочних посібників і технічних засобів навчання.

Вони використовуються у взаємозв’язку зі словесними та практичними.

Умовно виділяють два основні наочні методи: метод ілюстрацій і метод демонстрацій.

Метод ілюстрацій передбачає використання ілюстрованих посібників, плакатів, таблиць, картин, карт, замальовок на дошці тощо.

Метод демонстрацій ґрунтується на застосуванні приладів, технічних установок, кінофільмів, діафільмів.

Сьогодні виняткову роль відіграють комп’ютери, які дають можливість моделювати певні процеси та ситуації і сприяють розширенню використання наочних методів навчання.

Мультимедійні технології передбачають використання таких аудіовізуальних та інтерактивних засобів, як:

 • програмні засоби (мультимедійні диски, презентації, відео-, аудіо-ролики, ресурси Інтернету;
 • обладнання (ПК, аудіо-, відеоапаратура, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка).

Очікувані результати проекту

Цей проект дозволяє:

 • створити відео-продукт, пов’язаний з кінематографом України;
 • успішно розвивати пізнавальні інтереси, здібності учнів; формувати ключові компетентності, які стануть у нагоді в житті;
 • використовувати інтерактивні форми та методи навчання, новітні технології, в тому числі і Інтернет – ресурси;
 • забезпечувати виховні задачі, вміння працювати в команді та прислуховуватись до думок своїх товаришів;
 • розвивати творчі здібності учнів;
 • отримувати задоволення в процесі навчальної діяльності як вчителю, так і учням;
 • формувати уміння володіти ІКТ, що сприяє розвитку інформаційної компетентності;
 • презентувати цей проект перед учнями школи.

Презентація шкільного проекту
з національно-патріотичного виховання

 1. Добрий день, шановні друзі! Раді вітати Вас на презентації шкільного проекту з національно-патріотичного виховання «Культурне відродження України» в номінації «Кінематограф України».
 2. Кожен з нас коли-небудь чув такий вислів: «серед усіхвидівмистецтв, – кіно для нас є найважливішим». Ще на початку минулого сторіччя люди почали розуміти важливість кінематографу, який є найефективнішим засобом впливу на громадську думку і освіту.
 3. Україна–місце народження або розкриття талантів цілої плеяди видатних режисерів, які внесли значний вклад у світовий кінематограф. Так що ж презентує історія найпопулярнішого виду мистецтва  в Україні і як воно розвивалося та розвивається в даний момент?
 4. Кінофільми вперше з’явилися в Україні в 1896 році, коли кінематографічна продукція братів Люм’єр була продемонстрована в чорноморському порту міста Одеса, а далі – в інших містах країни.
 5. На початку 20 століття на кіностудіях Києва, Одеси та Харькова почалося виробництво фільмів на українську тематику. Перевага надавалася екранізаціям популярних українських постанов або історичних творів. Але після революції 1917 року розвиток кінематографу в Україні практично зупинився.
 6. На початку століття всі приватні кіностудії були націоналізовані. Спочатку були реконструйовані тільки дві кіностудії, які відомі і сьогодня6 в Ялті та в Одесі. В 1928 році у Києві було відкрито велику кіностудію, яка опісля року отримала назву кіностудії імені Олександра Довженка, на честь видатного українського режисера.
 7. Виробництво фільмів та мережа кінотеатрів стрімко збільшувалась разом з кількістю кіноглядачів. Маючи таку міцну базу українська кіноіндустрія була однією з самих великих в світі за об’ємом та творчим потенціалом.
 8. Наприклад, в середині 80-х років минулого сторіччя щорічно на українських кіностудіях вироблялося 60 художніх, 500 документальних, анімаційних та науково-популярних фільмів. Вони збагачували казну країни більше ніж на 200 мільйонів доларів валового прибутку щорічно.
 9. Але основна риса українського кінематографу завжди була в його самобутньому національному колориті, який зберігся до сих пір. З 1991 року почався занепад системи культурних установ, в тому числі і кінотеатрів. Фінансування кіноіндустрії в колишніх об’ємах стало неможливим. Більш того, ця галузь мистецтва потребувала певних змін. Перш за все, потрібно було навчитися знімати комерційні фільми, які могли б зацікавити глядачів.
 10. Хоча на сьогодні процес ще не завершено, вже сміливо можна говорити про те, що сучасне українське кіно знаходить свої теми та свого глядача.
 11. Отже сьогодні ми бажаємо нагадати присутнім про те, що в Україні є 3 найвідоміших кіностудії:
 12. 1) Одеська кіностудія. Ось декілька епізодів, відомих фільмів, які було знято на Одеській кіностудії.
 13. 2) Київнаукфільм. Ця кіностудія відома виробництвом великої кількості мультиплікаційних фільмів, багато з яких подобалися нам у дитинстві.
 14. 3) Найславетніша та найбільша українська кіностудія – кіностудія імені Олександра Довженка. Вона пізнала злети та падіння, але вистояла. З її «конвеєра» зійшла велика кількість чудових кінокартин минулого та сучасності.
 15. Як ми казали раніше: кінематограф України відроджується. І сьогодні наша творча група пропонує вашій увазі свій фільм – фільм Studio  9 клас production. Насолоджуйтесь переглядом! Але не судіть нас дуже суворо.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Оксано Анатоліївно, спасибі за таку глибоку та творчу роботу патріотичного спрямування, що може слугувати добрим прикладом всім молодим колегам, що тільки починають впроваджувати проектну діяльність. Буду вдячна, якщо підкажете де можна побачити результат вашої роботи фільм Studio 9 клас production? Спасибі та творчих Вам успіхів.

  1. Доброго дня! Нажаль давно не заходила на цей чудовий портал і тому не бачила всі ці гарні слова на свою адресу! Велике дякую! Намагаюся працювати, щоб виховпати справжніх патріотів, життєспроможних громадян своєї країни. Саме проекти допомагають в цій роботі. Нажаль мої старшокласники вже вилетіли з гніздечка і то був їх, так би мовити, подарунок мені на згадку. Я маю на увазі ії роботу над створенням відео, його оператора та монтажера Настусю, ведучу Альонку. Подивитися відео Ви зможете за цим посиланням. (не судіть дуже суворо – це були перші шаги і в умовах закінчення навчального року в нашому шкільному вулику було дуже галасно іноді)
   https://www.youtube.com/watch?v=vJEBCufTWlM&t=2s

 2. Проект хороший, добре продуманий і мета і завдання і технології. Автор підкреслює своєю роботою, що формування основ проектної діяльності як способу активного здобування знань та їх практичного застосування є одним із засобів навчання, розвитку та виховання школярів. Організовуючи таку діяльність, учитель Оксана Анатоліївна знайомить учнів з її особливостями, учить свідомо будувати власну повноцінну діяльність, а долучаючись до проектної діяльності, її учасники працюють над шкільним проектом, пов’язаним із вирішенням певних проблем. При цьому вони набувають знань, які за дидактичним значенням виходять за межі окремого навчального предмету, а за своїм особистісним сенсом — за межі звичного шкільного середовища, пов’язуючи учнів з реальними соціальними проблемами. Дякую!!!

 3. Шановна, Оксано Анатоліївно! Тема патріотичного виховання є надзвичайно актуальною сьогодні, а метод проектів все ширше використовується у школах. Тому ваша розробка проекту стане корисною. До проекту застосовано комплексний різрносторонній творчий підхід. Використання наочних методів дозволяє візуалізувати тему. Завдання проекту спонукають учнів застосувати творчі здібності.

 4. Шановна, Оксано Анатоліївно! Хочу висловити Вам слова вдячності за змістовний проект, який направлений на патріотичне виховання підростаючого покоління. Національно-партіотичний напрямок виховання школярів завжди був одним із пріоритетних, тому що він забезпечує формування свідомої особистості, громадянина, що шануватиме історію та здатного захистити інтереси своєї країни.