Web-квест, як метод організації проектної діяльності учнів на уроках інформатики.

Автор: вчитель інформатики Олійник Світлана Віталіївна

Screenshot_1В статті досліджено методичні аспекти використання web-квестів для організації проектної діяльності учнів на уроках інформатики, а також наведено практичні рекомендації для вчителів щодо методики розробки власних web-квестів.


 

Web-квест, як метод організації проектної діяльності учнів на уроках інформатики

В статті  досліджено методичні аспекти використання web-квестів для організації проектної діяльності учнів на уроках інформатики, а також наведено практичні рекомендації для вчителів щодо методики розробки власних web-квестів.

В умовах глобальної інформатизації та комп’ютеризації суспільство вимагає від кожної людини, що має на меті стати успішною, володіння сучасними технологіями. Отже, вміння знаходити, систематизувати,  оформлювати та презентувати інформацію з використанням комп’ютера є одним з найважливіших умінь, які ми, як вчителі інформатики, маємо сформувати у учнів. В сучасній педагогіці на зміну пасивній моделі навчання, яка розглядає учня, як «об’єкт» приходять активні (учень – «суб’єкт» навчання) та інтерактивні (учень – «суб’єкт» взаємодії, що бере активну участь в процесі навчання, самостійно обираючи освітній маршрут).

Однією з найперспективніших складових сучасного освітнього процесу є проектна діяльність учнів, адже вона створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні  в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення  відбувається саме через метод учнівського проекту[2].

Винахідниками технології освітнього web-квесту є Bernie Dodge та Tom March, професори універсітета Сан-Дієго (США) [1]. Одним з перших квестів, що були запропоновані студентам універитета, став ресурс «Пошук у Китаї» [2], який і на сьогоднішній день існує, оновлюється та користується великою популярністю. Починаючи з 1995 року новітньої технологією зацікавилось багато педагогів, серед яких: Биховський Я.С., Brucklacher, B., и Gimbert, V., Желізняк Л.Д.

Метою використання на уроках проектних технологій і, зокрема, такої форми роботи, як web-квест, є виховання кмітливого, самостійного, креативно мислячого учня, здатного орієнтуватися в багатогранності інформації, що міститься в різних джерелах, ефективно працювати в групі, доводити власну думку та аргументувати вибір (свій власний або групи), а також грамотно презентувати проект, використовуючи можливості сучасних комп’ютерних технологій.

Що таке web-квест?

Освітній web-квест – це інтерактивне освітнє середовище, розроблене вчителем з урахуванням мети та завдань уроку. На сторінках такого сайту учні знаходять сценарій, за яким вибудовується проектна діяльність на уроці (або на протягом циклу уроків).

Структурно ресурс має містити такі розділи:

 1. Вступ. В цьому розділі необхідно зазначити цілі, що ставляться перед учнями на початку проходження квесту, викласти чіткий і зрозумілий план роботи або огляд web-квесту.
 2. Завдання. Розробляючи основу квеста, необхідно керуватись знаннями учнів, вимогами програми та ураховувати вікові особливості дітей.
 3. Опис алгоритму роботи учня (або групи учнів). Під час планування діяльності, кожен з учасників має отримати роль, згідно з рівнем власних можливостей, знань та з урахуванням індивідуальних інтересів. Доцільним буде викласти алгоритм дії, який допоможе учням рухатись у правильному напрямку.
 4. Оцінювання. Учень має бути ознайомлений з критеріями, за якими буде оцінюватися його робота. Найчастіше це: розуміння завдання, повнота виконання роботи, результативність роботи та наявність креативного підходу.
 5. Список джерел. Даний пункт може бути присутній або відсутній в залежності від віку учнів та особливостей тематики квесту. Джерелами інформації може стати: всесвітня павутина, підручник, періодичні відання, додаткова література тощо.
 6. Висновки. Завершальним етапом web-квесту, як і будь-якої форми роботи на уроці має бути рефлексія, яку можна провести у різній формі: усному обговоренні, виставленні балів собі та товаришам за роботу на уроці, написанні коментарів до квесту на сторінці веб-ресурсу.

Найважливішим з вищезазначених розділів, а також найбільш змістовним є саме «завдання». Bernie Dodge пропонує такі види робіт, як: переказ, планування та проектування, самопізнання, компіляція, завдання творчого змісту, розв’язування аналітичних задач, головоломки, таємничі історії та детективи, журналістські розслідування, оцінка та систематизація інформації, дискусія та переконування, а також проведення наукових досліджень.

Робота учнів над інтерактивним квестом полягає в проходженні таких етапів:

 1. Початковий (командний) етап. Учні знайомляться з тематикою web-квеста, умовами його проходження і завданнями, після чого об’єднуються у команди (кількість членів команди прописується умовами квесту). Утворюючи команди, учні розподіляють ролі згідно здібностей та інтересів кожного учасника.
 2. Рольовий. На цьому етапі складаються план виконання майбутнього проекту та кожен з учасників групи веде індивідуальну роботу задля досягнення загального результату. Координуючи роботу учнів важливо акцентувати увагу на відсутності змагальної мети, адже робота кожного з команди важлива і є незамінним складовим загального успіху.
 3. Заключній етап. Команди презентують свої проекти, обмінюючись інформацією та оцінюючи виконану роботу по заздалегідь встановленим критеріям. Одним з варіантів оформлення колективного проекту може бути створення освітнього сайту, на сторінках якого будуть розміщені матеріали, що були підібрані учнями у ході виконання завдань. Проте, якщо проект виконувався учнями середніх класів, це може бути презентація, відеоролик або інший вид роботи з урахуванням рівня знань та вікових особливостей дітей.

Як створити власний web-квест?

Крок №1. Робота вчителя по створенню інтерактивного середовища для проведення уроку з певної теми починається зі встановлення цілей, які необхідно досягти на певному етапі і аналізу вмінь та навичок, якими вже володіють учні.

Крок №2. Змістовний аналіз теми та визначення місця в ній інтерактивного уроку та типу web-квеста (короткотерміновий (на 1 урок) чи такий, що розрахований на кілька уроків).

Крок №2. Розробка квесту (підбір ролей, встановлення завдань для кожного учасника) з урахуванням тематики, кількості учнів у групі та очікуваних результатів.

Крок №3. Підбір матеріалів, на які учні можуть спиратись під час роботи. Наявність посилань на ресурси, які можуть бути корисними є обов’язковим, якщо ресурс розраховано на учнів 5-7 класів та бажаною, якщо квест будуть проходити учні 9-11 класів.

Крок №4. Безпосереднє створення web-ресурсу. Ви можете використати можливості конструкторів сайтів, таких як UCOZ (www.ucoz.ua), створити web-квест в системі Google Apps for Work (https://apps.google.com/intx/ru/products/sites/), або розробити авторський сайт, розмістивши його на платформі будь-якого безкоштовного хостингу.

Крок №5. Застосування технології під час уроку та дослідження результатів шляхом порівняння з минулими роками таких показників, як: рівень мотивації учнів до виконання проекту, результативність учнівської діяльності, змістовність проектних робіт.

Протягом двох років у Херсонській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов Херсонської міської ради активно ведеться робота з впровадження хмарних технологій на уроках інформатики. На ряду з використанням навчального середовища Microsoft Office 365,  в 2015-2016 навчальному році на уроках інформатики в нашій школі була застосована інтерактивна технологія web-квеста. Виконання проекту було запропоновано учням 10-А класу під час вивчення теми «Комп’ютерні презентації та публікації». Оскільки більшість учнів класу досить добре знайомі з технічною стороною створення комп’ютерних презентацій, було прийнято рішення поглибити та розширити знання з теми саме за допомогою виконання проекту через проходження web-квеста «Супер доповідач!» (http://scool54.esy.es/).

Метою уроку було не лише поглиблення знань учнів з безпосередньої теми, а й ознайомлення з основними вимогами, що висуваються до змісту та оформлення слайдових презентацій, основними правилами ораторського мистецтва, а також найбільш поширеними помилками,  яких припускаються доповідачі під час виступів.Працюючи над проходженням квесту, учні виконували пошукову роботу, систематизували інформацію, оформлювали її у вигляді комп’ютерної презентації та захищали власні проекти.

За результатами проектної діяльності учнів можна зробити висновок, що завдяки творчому підходу до організації проектної діяльності учнів на уроках інформатики через розробку власних web-квестів, досягається:

 • ріст мотивації учнів до самоосвіти;
 • закріплення вмінь та навичок роботи з програмним забезпеченням;
 • формування ключових компетенцій;
 • вдосконалення вміння знаходити, фільтрувати, опрацьовувати, оформлювати та презентувати інформацію;
 • оволодіння окремими прийомами ораторського мистецтва;
 • ефективна реалізація креативного потенціалу;
 • зростання особистісної самооцінки учнів.

Також технологія використання web-квестів дає безліч можливостей для реалізації міжпредметних зв’язків шляхом розробки інтерактивних завдань, що вимагатимуть від учнів знань різних напрямків. Прикладом такого web-квесту є інтернет-ресурс «7 природних чудес України», виконання якого доцільно запропонувати учням 6-х класів під час вивчення теми «Комп’ютерні мережі» на уроках, присвячених пошуку інформації в Інтернеті або учням 10-х класів у рамках вивчення теми «Компь’ютерні презентації та публікації».

 1. Режим доступу http://tommarch.com/strategies/webquests/
 2. Найперший веб-квест . Режим доступу http://tommarch.com/webquests/china/chinaquest.html
 3. Желізняк Л.Д. Технологія «Веб-квест» на уроках інформатики. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
 4. Проектна діяльність [Електронний ресурс] – Режим доступу http://ukped.com/skarbnichka/396.html

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

11 коментарів

 1. Веб – квест це відкриття для мене і дана стаття доступно висвітлю всі позитивні аспекти даної форми роботи. Думаю учням буде цікаво на такому уроці і впевнена що результат не змусить сбе чекати. Спробую на основі вашої публікації самостійно створити веб – квест, тож дякую за доступний матеріал.

 2. Веб-квест дійсно цікава форма роботи з учнями. Сама була керівником команди у міському веб-квесті, знаю, що дітям дуже сподобалось. А от самій створити веб-квест ще не приходилось.
  Дякую за цікаву статтю.

 3. Хороша технологія, доцільно ще використати до дня безпечного інтернету, дякую за Web-квест. Добре, що є приклад проведення, бо читаючи статтю хотілося перейди до застосування, дякую за корисні посилання.

 4. Використання ІКТ сьогодні є тією необхідністю, без якої уже стає важко обходитися на уроці, тому така форма роботи з якою познайомила нас Світлана Віталіївна – як web-квест – є сучасною і актуальною в наш сучасний час. Дана публікація є помічником для тих, хто мріяв створити свій сайт. Дякую за Вашу роботу.

 5. Надзвичайно популярна на сьогодні тема, яку представили для нас на тільки теоретично, а й поділились власним досвідом.
  Дякую Світлані Віталіївні за цікаву, корисну та актуальну для всіх вчителів публікацію. Із задоволенням її прочитала. Поради авторки є доцільними особливо для вчителів інформатики. Обов’язково ними скористаюся.

 6. Тема є цікавою, актуальною та пізнавальною для всіх педагогів. У даній статті послідовно викладаються методичні аспекти технології «Веб-квест» та практичні рекомендації з власного досвіду Світлани Віталіївни. Обов’язково скористаюся Вашими порадами. Дякую за цінний та доступний матеріал.

 7. Вчитель впроваджує інновації у своїій педагогічній діяльності. Чітко розписана робота учнів над інтерактивним квестом, є пояснення даного терміну, рекомендації для створення власного веб-квесту. Цінними є джерела інформації.

 8. Сучасний світ потребує іноваційних підходів як для освіти так і для людства в цілому. Ваша робота приваблює своєю новизною та актуальністю. Багато корисної інформації може отримати кожен освітянин який перегляне Вашу роботу. Дякую Вам.

 9. Сучасна тема освітньої діяльності висвітлена Світланою Віталіївною. Послідовно викладена публікація. Вона є корисною, оскільки наведені практичні рекомендації для створення власних web-квестів. Розписані приклади роботи по класах, є посилання на інтернет ресурси. Досить змістовно, широко розкрито тему з досвіду роботи.

 10. Дана робота буде корисною не тільки інформатикам, а всім вчителям, що ставлять мету формування самостійного та креативно мислячого учня. Безперечно, в мережі є маса інформації, присвяченої цій тематиці, але саме в цій публікації рідною мовою, в доступній формі, компактно і конкретно подано і структуру web-квесту, і інструкцію по його створенню, і етапи його проходження. дітьми. Для повноти картини можна було б додати шаблон web-квесту, що буде корисним вчителям, які тільки знайомляться з цим видом проектної діяльності. Світлано Віталіївно, зайшла за посиланням на Ваш web-квест «Супер доповідач!» , Вашу поетапну роботу побачила, але чомусь не знайшла заключного етапу, а саме роботи учнів. Дякую і творчих успіхів!

  1. Дякую за схвальні відгуки. Намагаюсь впроваджувати новітні технології на своїх уроках та допомогаю іншим вчителям нашої школи. Проводила майстер-класи та практичні заняття по створенню власних сайтів та блогів для вчителів школи, використанню хмарних технологій у навчанні. Також на базі школи працює гурток з веб-дизайну для учнів 6-10 класів. Як доводить моя практика, учні 6-7 класів досить легко опановують мови HTML та CSS, не кажучи вже про роботу з системою автоматизованого створення сайтів Ucoz.