Застосування ІКТ в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу

Автор: заступник директора з НВР Чемерис Наталія Володимирівна

заступник директора з НВР Наталія ЧемерисСучасне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників здатних самостійно набувати необхідні знання, грамотно працювати з інформацією. Тому актуальність впровадження ІКТ в освітній процес постійно набуває значущості. Стаття розрахована на заступників директорів, педагогів-організаторів, вчителів загальноосвітніх закладів.


 

Сучасне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників здатних самостійно набувати необхідні знання, грамотно працювати з інформацією.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Принцип «Один учень – один комп’ютер» надає можливість створити власний шлях розвитку кожного учня за індивідуальними програмами, допомагає учням вийти за межі шкільної програми, розвивати свій інтерес, визначитися с майбутньою професією, проявити себе як особистість.

Ця форма роботи сприяє формуванню такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання, шляхом створення оптимальних умов для психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості учня, навчання його шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій.

Впровадження ІКТ в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору – одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. На це націлює Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» №1497/2005, Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», рішення колегії МОН України від 21.03.2008 р, наказ МОН України від 24.03.2009 р. №54″Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” на базі шкільних нетбуків”. Крім того, у “Національній доктрині розвитку освіти”, у статті IX наголошено, що “пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують: подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві” [6, с. 19].

Науковим підґрунтям для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління загальноосвітнім закладом є праці сучасних науковців України.

У працях Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникової, В.І. Маслова відображені питання систематизації управлінської діяльності, а проблеми впорядкування збору, обробки та збереження організаційно-управлінських даних ґрунтовно розглянуті такими вченими як В.Ю. Биков, В.В. Олійник, В.Д. Руденко тощо. Використання ІКТ в управлінні освітою є складовою розвитку єдиного інформаційного середовища.

Проблема впровадження ІКТ у навчальний процес знаходить своє відображення у працях Б.Бєсєдіна. Ċ.Величка, Ю. Горошка, Н. Кульчицької, Н. Морзе, А. Олійника, Ю. Рамського В. Розумовського Є. Смирнової та інших учених. Дидактичним проблемам, перспективам використання інформаційних технологій, психологічним основам комп’ютерного навчання присвячені роботи Ю. Машбіц, І. Роберт, системі підготовки вчителя до їх використання М. Жалдак. Учені стверджують, що введення у процес навчання ІКТ вимагає глобальних змін у технології навчання, модернізації та оптимізації навчальних планів і програм на кожному з етапів підготовки фахівця до майбутньої професійної діяльності.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технології (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з’єднань), комп’ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу.[2]

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що визначається багатьма чинниками.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Одним із процесів, що характеризують сучасне суспільство, є його інформатизація. Володіння інформаційними технологіями ставиться в один ряд із такими якостями, як уміння читати й писати. Як зазначає В. Биков, «у діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятись першочергова увага» [1, с.15].

Ефективність освітнього процесу в умовах інформатизації системи залежить від ІКТ-компетентності педагога, яка включає не тільки використання технологій у навчальному процесі, а й розробку навчально-методичних матеріалів, створення особливої взаємодії освітнього призначення.

Інформаційно-комунікаційна компетентність є однією з ключових компетентностей сучасної освіченої особистості. Педагогічні працівники, завдання яких полягає у навчанні та вихованні молодих громадян інформаційного суспільства, з одного боку, самі повинні задовольняти критеріям нової інформаційної особистості, а з іншого – повинні володіти інноваційними технологічними інструментами і застосовувати їх у своїй професійній діяльності. Крім того, формування і розвиток інших базових компетентностей – соціально-політичної, комунікативної, соціокультурної, компетенції безперервної освіти – також неможливо здійснити в сучасних умовах без оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями [5, с. 56-63].

Досягнення останнього десятиліття в галузі створення і розвитку принципово нових педагогічних технологій освітньої інформаційної взаємодії з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій дозволяють прогнозувати реалізацію принципово нових видів інформаційної взаємодії між учнями, вчителями і засобами інформатизації і комунікації. Вона орієнтована: на виконання різноманітних видів самостійної діяльності з об’єктами предметного середовища, представленими на екрані, їх моделями; на дослідження поведінки таких моделей; розгляд імітацій досліджуваних явищ або процесів. А також на пошук, передачу / транслювання, обробку необхідних інформаційних ресурсів (текстових, аудіовізуальних та ін.).

Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на уроці завдань;
 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

Комп’ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп’ютером [4].

Література

 1. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков. // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; гол. ред.: В.Ю. Биков. – 2010. – № 1(15).
 2. ГЛОСАРІЙ. Інформаційно-комунікаційні технології: основні терміни та поняття [текст] / ГЛОСАРІЙ // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2013. – №7. – С. 77 – 78.
 3. Іванова О. Підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів//Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – №2. – С. 22 – 30.
 4. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва.
 5. Жук Ю.О. Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Ю.О. Жук // Вересень. – №1(23), 2003.- С. 56-63.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

6 коментарів

 1. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі вчителя й учня врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями.

 2. Використання ІКТ породжує в учнів інтерес до навчання. Але зрозумійте, що комп’ютер не замінює вчителя, він тільки модернізує діяльність вчителя. І, на жаль, не всі педагоги погоджуються зі значними витратами часу на підготовку уроку з використанням ІКТ порівняно зі звичайним уроком

 3. Тема, піднята у Вашій статті, актуальна. В наш час швидких змін нагальною є потреба використання ІКТ, без цього ніяк. І в житті, і на уроках. На жаль, є педагоги, які упираються всьому новому, а даремно. Наші учні нас обганяють у володінні сучасними гаджетами, технологіями. Не варто казати про відсутність комп’ютера, сьогодні майже у кожної дитини є телефони того класу, що по суті виконують роль комп’ютера. Тому все реально і можливо) Головне, йти в ногу з часом)

 4. Хто хоче щось зробити – шукає можливість, а хто не хоче – шукає причину, щоб нічого не робити. Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає насамперед вміння вчителів – предметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. А більшість – не дуже має бажання вчитися цьому, тому і попередні коментарі є такими. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі вчителя й учня врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями – для цього є учитель, який зможе вправно направляти учня. Підтримую автора, що без ІКТ сьогодні ніяк, адже існує безліч інформаційних матеріалів на електронних носіях: електронні довідники, енциклопедії, атласи, науково-популярні фільми тощо. З повагою.

 5. Згодна, теоретично все правильно і логічно. Хотілося б ознайомитися з практичними результатами використання ІКТ у вашому навчальному закладі.

 6. Шановно, колего! Наталіє Володимирівно ви дійсно порушили питання, яке нажаль хвилює не всіх. Дійсно у ХХІ ст. не всі школи можуть дозволити придбати комп’ютери, деякі сім’ї теж не мають змоги купити його. Але час працює на нас і ми впевнено крокуємо вперед. Успіхів вам у науковому дослідженні.