Громадянське виховання учнівської молоді – системостворювальний процес

Автор: викладач української мови та літератури
ГНАТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

викладач української мови та літератури ГНАТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНа сучасному етапі розбудови українського суспільства, його соціонально-економічного та культурного розвитку актуального характеру набувають питання громадянського виховання учнівської молоді, здатної глибоко сприймати, високо цінувати та примножувати на практиці громадянські цінності. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, мета державної політики в цій царині полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської й світової спільноти.

Громадянське виховання є системостворювальним процесом, від забезпечення та здійснення якого залежить успішне вирішення ряду важливих економічних, соціальних, культурних та педагогічних питань. Сформована громадянськість спонукає особистість до активної участі у вирішанні питань економічного, виробничого, соціального змісту; забезпечує плідну взаємодію з природним, предметним, художнім та соціальним середовищем; відкриває широкі можливості для впровадження демократичних принципів у повсякденному житті та професійній діяльності. З громадянської позиції людина усвідомлює своє місце, права й обов’язки в суспільстві, навчальному і трудовому колективі, втілює на практиці морально-естетичні ідеали, ціннісні орієнтації й потреби в освоєнні дійсності за законами справедливості, добра та краси.

Громадянськість є інтегрованою духовно-функціональною властивістю особистості, складовою процесу культуротворення, збагачення найважливіших форм суспільної свідомості та примноження матеріальних і духовних цінностей українського народу. Вона тісно пов’язана з генеруванням та творчим освоєнням моральних, правових, політичних, художніх, естетичних цінностей; поширенням ідей, поглядів, орієнтацій демократичної спрямованості, утвердженням у суспільній свідомості поваги до людей, рідної природи, мови, етнокультурних традицій, творів національного мистецтва.

Успішне вирішення питань виховання громадянськості учнівської молоді має важливе значення для сучасної педагогічної теорії та практики, подальшого вдосконалення й підвищення ефективності навчально-виховного процесу в системі професійно-технічної освіти. Адже громадянське виховання створює необхідні передумови для формування в учнів політичної культури, правової свідомості, морально-патріотичних почуттів; спонукає до набуття соціального досвіду, культури міжнаціональних відносин; привчає до життя у громадянському суспільстві на основі поваги прав інших людей; стимулює розвиток соціального, духовного, психічного та фізичного здоров’я, а також вияв художньо-творчих здібностей та естетичних якостей особистості.

У здійсненні громадянського виховання учнівської молоді особлива роль належить професійно-технічним навчальним закладам. Використовуючи можливості навчально-виховного процесу, вони покликані створювати необхідні педагогічні умови для послідовного залучення учнів до цінностей громадянського суспільства, збагачувати їх необхідними знаннями, поняттями та уявленнями про зміст і характер демократичних відносин, спонукати до виявлення громадянської активності у повсякденному житті та професійній діяльності. Проте, у здійсненні громадянського виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів існує низка діалектичних протиріч, а саме: між усвідомленням необхідності залучення молоді до громадянських цінностей та недостатнім обґрунтуванням педагогічних умов, що забезпечують ефективність цього процесу; між епізодичним розглядом питань виховання громадянськості в системі професійно-технічної освіти та необхідністю впровадження програмно-цільового підходу до здійснення громадянського виховання учнів; між освоєнням у навчально-виховному процесі теоретичних знань та уявлень щодо громадянських цінностей і відсутністю потрібного практичного досвіду їх використання в системі навчання, спілкування, дозвілля, творчості й професійно-орієнтованої діяльності.

У науковій літературі існують різних погляди на громадянськість та виховання молоді. Учені, певним чином, характеризують зміст того, що має бути пов’язане з формуванням громадянської свідомості, стимулюванням громадянської активності учнів в умовах навчально-виховного процесу професійно-технічного навчального закладу.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Нині, коли відбувається активний розвиток демократизації держави, громадянське виховання є одним із найважливіших завдань, які розв’язує система освіти. Світлана Анатоліївна акцентує увагу у своїй статті, що громадянському вихованню слід приділяти велике значення, адже сформована громадянськість спонукає особистість до активної участі у вирішанні питань економічного, виробничого, соціального змісту; відкриває широкі можливості для впровадження демократичних принципів у повсякденному житті та професійній діяльності. Дякую.

  2. Серед методів і форм громадянського виховання учнівської молоді пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, прояву ініціативи та творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, соціограма, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-драматизації, метод проектів тощо. Спасибі за змістову роботу.

  3. Дійсно, одним із головних напрямків виховної роботи є громадянське виховання учнів. Всі методи, принципи, форми роботи, що впроваджуються послідовно, систематично, дають свої результати. Щоб вихованці стали цілісними особистостями, мали активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, прагнули до знань, колективної творчої діяльності, усвідомлювали цінність людської гідності, були здатні визначити пріоритети власного життя потрібно розробити і провести комплекс заходів, спланованих відповідно до розділів та років навчання.