Складові громадянськості учнівської молоді

Автор: викладач української мови та літератури
ГНАТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

викладач української мови та літератури ГНАТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАПостановка цього питання не випадкова, адже громадянськість належить до явищ, що мають складну природу, відзначаються багатоаспектним змістом, можливістю різних способів функціонування та форм вияву. Саме тому для осмислення громадянськості важливим є системний підхід, який дозволяє виділити структурні компоненти цього духовно-функціонального утворення на рівні особистості, а також визначити їх місце та значення у формуванні відповідного ставлення до цінностей громадянського суспільства.

У нашому дослідженні ми виходили з розуміння того, що громадянськість являє собою інтегровану духовно-функціональну властивість особистості, яка виявляється в свідомому освоєнні нею цінностей громадянського суспільства та їх активному використанні в повсякденному житті. На цій основі виділено дві складові громадянськості учнівської молоді: духовну та функціональну.

Важливою складовою громадянськості учнів професійно-технічних навчальних закладів є її духовний зміст, який охоплює соціально-політичні, морально-правові та художньо-естетичні цінності. Для учнівської молоді вони є досить важливими, бо дозволяють глибше усвідомити основні принципи суспільного розвитку та державотворення, зрозуміти характер морально-правових відносин у системі демократичного розвитку українського суспільства, визначити потенційні можливості національної культури в освоєнні навколишньої дійсності за законами художньої виразності, цілісності й краси.

На необхідність збагачення духовного змісту громадянськості учнівської молоді вказували такі вчені, як І. Бех, В. Бутенко, В. Кремень та інші. За їх переконанням, змістова основа громадянськості має відповідати сучасним реаліям розвитку українського суспільства, яке прагне використати свій власний духовний потенціал, а також інтегруватися в європейський та світовий культурно-освітній простір.

Не менш суттєвою складовою громадянськості учнівської молоді є функціональна складова. Громадянські цінності, вироблені суспільством, покликані слугувати кожній людині, допомагати у її повсякденному житті, професійній діяльності. Саме тому важливим є не лише засвоєння учнями цінностей громадянського суспільства, але й набуття досвіду їх практичного використання. До функціональної складової громадянськості слід віднести емоційні, інтелектуальні та діяльнісні способи вияву. У молодому віці вони набувають актуальності та відкривають широкі можливості утворення духовно-практичного зв’язку з цінностями громадянського суспільства. Так, за допомогою емоційно-чуттєвих способів вияву громадянськості актуалізується увага учнівської молоді до суспільно-політичних подій, з’являється інтерес до питань державного будівництва в Україні, визначаються ціннісні орієнтації та потреби, пов’язані з використанням морально-правових засад у системі суспільних відносин, розвивається й збагачується діалог з цінностями національної культури і мистецтва.

Не менш суттєвим у процесі функціонування громадянськості учнів професійно-технічних навчальних закладів є їх звернення до інтелектуальних способів утворення духовно-практичного зв’язку з цінностями громадянського суспільства. Учнівська молодь за таких умов отримує можливість глибоко пізнати сутність та закономірності розбудови демократичного суспільства в Україні, зрозуміти об’єктивні основи того, що визначає динаміку політичного життя, концептуальність правових відносин, гуманістичний характер морально-етичних цінностей, особливості розвитку національної культури, мистецтва, мови тощо.

З погляду функціональної активності громадянськість учнів тісно пов’язана з їх безпосередньою участю в різних видах діяльності, спрямованих на збереження та подальший розвиток матеріальних і духовних цінностей громадянського суспільства. У молодому віці діяльнісні способи вияву громадянськості знаходять свою реалізацію у формі громадсько-політичних акцій, дотримання та захисту прав та свобод кожної людини, застосування в повсякденному житті морально-етичних норм суспільних відносин, участі в різноманітних формах художньо-естетичної творчості.

Громадянськість учнівської молоді являє собою духовно-функціональну властивість, яка полягає в успішному освоєнні особистістю громадянських цінностей та їх активному використанні у процесі життєдіяльності. Громадянськість має духовну та функціональну складові, на розвиток яких мають бути спрямовані освітньо-виховні зусилля професійно-технічного навчального закладу.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Один коментар

  1. Хотілося більше побачити практичних завдань як формувати в учнів громадянську компетентність в урочний та позаурочний час уроками української мови та літератури.