Інтелектуальний розвиток дітей

Інтелектуальний розвиток дітей

Хоча процес мислення підпорядковується загальним ло­гічним законам, у різних людей він протікає неоднаково. Ін­дивідуальні особливості розумової діяльності людини — це насамперед результат розвитку її інтелекту в процесі вихо­вання. Особливості людського інтелекту залежать від ти­пу нервової системи, від динаміки основних нервових про­цесів — збудження і гальмування, а також від співвідношення І і II сигнальних систем.

Відмінності в розумовій діяльності виявляються в різно­манітних якостях мислення, найсуттєвішими з яких є широта і глибина, самостійність і критичність, гнучкість і швидкість ро­зуму. Ці якості мислення, або якості розуму, стають своєрідни­ми властивостями особистості людини.

Широта розуму виражається, з одного боку, в широкому кругозорі, а з іншого — характеризується всебічним і твор­чим підходом до отримуваної інформації. Дитину цікавлять і захоплюють багато сфер діяльності: вона виявляє інтерес до всіх занять у дитячому садку, ходить у різні студії, ціка­виться подіями в країні.

Глибина розуму виражається у вмінні побачити проблему там, де в інших питань не виникає, умінні проникнути в сут­ність найскладніших явищ дійсності.

Самостійність мислення характеризується вмінням отри­мувати нові завдання і знаходити потрібні рішення та від­повіді, не звертаючись по допомогу до інших людей. Маю­чи тільки дані, діти легко можуть формулювати завдання та знаходити різні способи їх вирішення.

Критичність розуму характеризується вмінням об’єктив­но оцінювати свої та чужі думки, ретельно доводити та всебіч­но перевіряти всі висунуті гіпотези. Діти, в яких розвинена ця властивість, прагнуть перед тим, як що-небудь зробити, усе ретельно перевірити, і якщо одна з думок не витримує перевірки, вони не вагаючись відкидають її і шукають нову, більш правильну.

Гнучкість розуму дитини виражається у легкості, сво­боді думки при виборі способу розв’язування нових завдань, умінні в разі необхідності швидко переключитися з одного способу розв’язання на інший. Такі діти можуть знаходити кілька варіантів виконання завдання, легко і швидко пере­ходять від одного виду роботи до іншого.

Швидкість розуму — це здатність людини швидко розібра­тися у складній ситуації, обдумати й негайно прийняти пра­вильне рішення. Діти, наділені цією якістю, швидко реагують у різних несподіваних ситуаціях, дуже кмітливі та спритні. Перед тим як почати роботу, завжди обмірковують.

Квапливість думки характеризується своєрідними «лі­нощами мислення», відсутністю звички до тривалої і напо­легливої праці. Діти, що мають цю особливість, не люблять довго думати, тому приймають перше-ліпше рішення, часто збиваючи ним своїх товаришів.

У деяких дітей вищезгадані індивідуальні особливості ви­ражені яскравіше, в інших вони також є більшою чи меншою мірою.

Люди не народжуються з певними якостями мислен­ня. Усі вони розвиваються в процесі пізнавальної, розумової діяльності і безпосередньо залежать від досвіду виховання і сили волі людини.

Ці індивідуальні особливості проявляються і в розумових операціях, і у видах, формах і якостях мислення.

Вихователь дитячого садка працює з дітьми, в яких тільки-но почали формуватися ці якості, тому він повинен добре знати їх особливості в кожного вихованця. Це дасть можливість здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини, що сприятиме успішному засвоєнню знань і при­скоренню розвитку мислення.

Практичний психолог складає карту спостережень за дітьми і на її основі розробляє рекомендації виховате­лям щодо здійснення індивідуального підходу до дітей.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Ще одна хороша ідея для бесіди з батьками, і для використання в практиці . Обов’язково спробую запропонувати на батьківських зборах мамам і татам. Незважаючи на те, що діти вже в 2 класі, вважаю, матеріал зацікавить багатьох.

  2. Як зрозуміла з публікації, вона адресована вихователям ДНЗ, які мають знати особливості кожного вихованця. А це дасть можливість їм здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини, що сприятиме успішному засвоєнню знань і при­скоренню розвитку мислення. Не зрозуміла лише одне, на основі чого практичний психолог складає карту спостережень за дітьми ???

  3. Що це? Для якої категорії працівників чи батьків? По-моєму, на першому місці грамотного педагога повинна бути культура ділового мовлення і кожен документ повинен оформлятися відповідно до вимог діловодства.