Проект «Моє село – моя святиня»

Автор: Учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Кошур Тетяна Миколаївна

Кошур Тетяна МиколаївнаТип. Колективний.

Автори. Учні 7класу

Мета. Дослідження історії, географії та етнографії села Любимівки Нововоронцовського району.

Завдання.

 1. Виховання свідомих громадян-патріотів.
 2. Розвиток у школярів ціннісних якостей, що характеризують їхнє ставлення до держави і суспільства, природи, мистецтва, праці та людей.
 3. Формування соціальної компетентності та культури міжособистісних стосунків.
 4. Створення творчого середовища для вивчення історії, етнічних традицій, при­роди та екології села.
 5. Стимулювання проявів творчості та творчих підходів до вирішення поставле­них завдань.
 6. Використання внутрішніх резервів учнівського колективу для знаходження шляхів відродження села.
 7. Відродження національних звичаїв та традицій.

Термін. 14 місяців.

Актуальність.

Середня освіта потребує реформування, змістом якого має стати її конструктивна модернізація. При цьому головним завданням модернізації є відповідність педаго­гічного процесу реаліям та вимогам сучасного життя українського суспільства. Школа – це простір життя людини, у якому вона повинна мати можливість не лише набувати знання, але й оволодівати засобами пізнавальної діяльності, бра­ти участь у конструктивному діалозі, повноцінно розвиватися та набувати соці­ально значущих, ціннісних якостей, що характеризують її ставлення до держави і суспільства, природи і мистецтва, праці та людей, що її оточують. Школа по­кликана розвивати в дитини різноманітні здібності формувати соціальну компе­тентність. Компетентний випускник – це життєво компетентна молода людина, яка володіє життєвими навичками та компетенціями, необхідними для успішно­го самостійного вирішення життєвих завдань.                                                                                          Компетентною людина перш за все має бути в тому середовищі, у якому вона живе. Рідний край – це край, у якому ми народилися, ходимо до школи, у якому жи­вуть наші родини.

Тому перед нами постала проблема зібрати основні відомості про своє село і доне­сти їх до кожного, хто хоче бути компетентним у питаннях історії та сьогодення нашого села, хто небайдуже ставиться до рідного краю.

Очікувані результати.

Створення довідника «Любимівка. Сторінки історії та сьогодення»

Screenshot_1

Опис проекту

Проект спрямований на вивчення історії, гео­графії, екології, етнографії та демографії рідно­го краю, знаходження шляхів розвитку села та створення умов для виховання свідомих громадян-патріотів, формування в них системи цін­ностей, комунікативних навичок та культури міжособистісних стосунків, а також відроджен­ня народних звичаїв та традицій.

На організаційному (моделюючому) етапі від­булося представлення та обговорення проекту.

Потім проект був затверджений на класних зборах та включений до плану виховної робо­ти класу.

Щоб зібрати якнайбільше матеріалів і якнай­повніше розкрити проблему, до розробки і ство­рення проекту «Моє село – моя святиня» за­лучені учні, батьки, учителі – предметники. Вони були об’єднані в групи, які працювали над міні-проектами, що є складовими даного проекту.

Етапи роботи Зміст роботи Діяльність учня Діяльність учителя Термін виконання
1. Підготовчий 1.     Визначення робочої групи проекту.

2.     Визначення теми і мети проекту, його вихідного положення.

3.     Формування завдань.

4.     Обговорення суперечностей проекту.

5.     Вибір оптимального ходу проекту

Обговорюють тему і мету. Формують завдання. Обґрунтовують критерії успіху своєї діяльності Допомагає вста­новити мету і за­вдання проекту та вмотивовує роботу учнів Вересень
II. Моделюючий (організаційний) 1.     Вироблення плану дій.

2.     Розподіл обов’язків між членами робочої групи.

3.     Оформлення проекту.

4.     Популяризація та представлення проекту.

5.     Затвердження проекту та включення до плану виховної роботи школи.

6.     Визначення джерел та способу збору інформації

Визначають джере­ла збору інформа­ції та розробляють план дій. Оформлюють та пропагують проект Спостерігає і кори­гує діяльність учнів Жовтень-листопад
III. Діяльнісний (практичний) 1.     Збір інформації.

2.     Аналіз, уточнення та обробка добутої інформації.

3.     Оформлення результатів проекту.

4.     Проведення виховних заходів за темою проекту.

5.     Укладання довідника «Любимівка. Сторінки історії та сьогодення»

Поетапно викону­ють заплановані за­вдання. Аналізують добуту інформацію. Оформляють результати проекту Коригує діяльність учнів.

Укладає довідник

Грудень-вересень
IV. Узагальнюючий (підсумковий) 1.     Ознайомлення з критеріями оцінювання.

2.     Визначення форми представлення проекту.

3.     Розробка слайдів.

4.     Презентація проекту (Подача звіту про хід виконання
проекту з поясненням результатів)

Створюють сцена­рій презентації та захищають проект Слухає захист і ко­ригує процес Вересень-Жовтень

Матеріали, зібрані учнями, стали основою для видання довідника «Любимівка: сторінки історії та сьогодення».

Шляхи реалізаціїї

П/п

Назва групи Дослідницькі завдання Результат роботи Функції вчителя
1 Історики 1)  Зібрати легенди походження назви
села.2)  Дослідити архівні та літературні джерела з історії нашого краю.3)  Зібрати матеріали про участь наших
односельчан у визвольних змаганнях.

4)    Створити історикопізнавальну стежку

*    Міні-проект «На терезах часу

*      Історичний нарис

*    Розгортка та вечір пам’яті «Героїв пам’яті народній»

*      Історикопізнавальна стежка

*Допомагає учням у пошуках джерел інформації; *є джерелом ін­формації; “координує і ко­ригує весь процес роботи;

“підтримує безпе­рервний зворот­ній зв’язок, щоб допомогти учням просуватися в ро­боті над проек­том;

“заохочує і мо­тивує діяльність учнів, створює си­туацію успіху

2 Географи 1)    Вивчити географію села.

2)    Створити карту села.

3)    Дослідити місцеві екологічні проблеми.

4)    Скласти екологічну казку

*    Міні-проект «Навколишній світ»

*       Географічні відомості

*       Картосхема

*       Екологічна казка

3 Етнографи 1)     Дослідити народні звичаї та традиції.

2)     Вивчити побут та народні ремесла.

3)     Зустрітися з народними умільцями

4)  Створити сценарій Любимівського
весілля

*    Міні-проект «3 бабусиної скрині»

*    Нарис про місцеві звичаї та традиції

*      Любимівське весілля

4 Демографи 1)  Дослідити демографічну ситуацію в
селі.2)     Зібрати відомості про видатних людей.3)  Взяти участь у святкуванні 500-ліття
села.

4)     Зробити відеофільм про село

*    Міні-проект «Жива історія моя»

*    Нарис «Відомі уродженці та жителі села»

*      Відеофільм про село

Благословенні час той і година,

Коли земля ця цвітом процвіла…

Благословенна кожна полонина,

І кожен порух свіжого стебла,

І чисте небо, і вологі тучі,

І дивне диво – світлячки летючі!

Максим Рильський

Актуальність проблеми. Життя людини найперше залежить від природних умов. Ма­льовничі степові краєвиди милують око, ваблять до себе. Саме вони могли б викорис­товуватись як основа розвитку нашого села.

Тому вивчення географії рідного краю є не менш важливим.

Сучасні публікації екологічної тематики, час у якому ми живемо, все частіше визначають як лихоліття. Екологічні катастрофи призвели до того, що земля родить отруйні плоди, стають мертвими ліси і ріки, виснажуються природні ресурси. І ми повинні виправити наші помилки в ставленні до природи. Маємо виробити в себе принципово нове ставлення до навколишнього середовища: людина не «цар природи», а лише її маленька частинка. Використання природних

багатств має підпорядковуватися законам охо­рони природи.

Виховання екологічної культури дитини має розпочинатися від її народження разом із роз­витком інстинкту самозбереження.

Мета проекту. Дослідження географічних особливостей та місцевих екологічних проблем.

Завдання проекту.

 • Формувати ціннісне ставлення до природи та навколишнього середовища.
 • Вивчити географію рідного краю.
 • Дослідити місцеві екологічні проблеми.

Опис проекту.

Даний міні-проект спрямований на форму­вання ціннісного ставлення до природи та на­вколишнього середовища, вивчення географії рідного краю та дослідження його екологічних проблем.

Ми зібрали основні географічні відомості про наш край. На їх основі створений географічний нарис та схематична карта нашого села.

На  основі  вивчення  екологічних  проблем краю, нами складена екологічна казка «Чарівна казка знову ожива». Цією казкою хочемо під­креслити, що проблеми охорони природи потре­бують негайного вирішення.

Ми закликаємо всіх задуматися про наше майбутнє.

Для постійної пропаганди екологічної куль­тури нами створена агітбригада «Сполох», запо­чатковане проведення Зеленої толоки та еколо­гічних рейдів селом.

Очікуваний результат.

 1. Сформується ціннісне ставлення ровесників до природи та навколишнього середовища.
 2. Створюється творче середовище для вивчен­ня географії та екології рідного краю.
 3. Розкриється ініціатива для збереження при­роди та пошуку шляхів охорони навколиш­нього середовища.
 4. Буде створена агітбригада для постійної про­паганди екологічної культури.
 5. Буде складена картосхема села та створена екологічна казка.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Пошуково-дослідницький метод роботи поглиблює дітей до нового і самостійного пізнання. Діти збагачуються знаннями про свій рідний край, його традиції. Лекція – у минулому. Наразі самостійність призводить до мотивації.

 2. Морально-патріотичне виховання в наш час-це глобальна тема. Дуже добре, що ваші дітки знають основні аспекти патріотизму. Я думаю,що можна до вашого проекту додати трохи продуктивної діяльності. Наприклад, зробити колективну роботу з виготовлення прапора, або будь-якої іншої символіки вашого села.

 3. Цікавий пошуково-дослідницький проект, завдяки якому учні поповнять знання про своє рідне село, про звичаї та традиції, які збереглися до наших часів. Дякую вам за розробку, за цінний матеріал. Ваш проект можна переробити та використати для дослідження історії будь-якого села чи міста. Ще раз дякую.

 4. Тетяно Миколаївно, надзвичайно корисний проект! Зібрати та опрацювати таку масу інформації, затративши великий проміжок часу, щоб донести до усіх (учнів, батьків, учителів, жителів села) основні відомості про своє село, показати, що бути компетентним у питаннях історії та сьогодення свого краю, може лише той, хто небайдуже ставиться до своєї маленької Батьківщини, а це ВИ – СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ, яка об єднує навколо себе учнів і допомагає сформувати життєво компетентну молоду людину, яка володіє життєвими навичками, необхідними для успішно­го самостійного вирішення життєвих завдань, яка ніколи не забуде де її рідний край, в якому вона народилася, ходила до школи, у якому жи­вуть її родини. Щиро дякую!

 5. Доброго дня ! Цікавий вид роботи ! А створення довідника «Любимівка. Сторінки історії та сьогодення» – це вже науковий проект. Залучення до роботи великої кількості людей : учителів, учнів, батьків згуртував ваш творчий колектив над спільною працею.Це є є розвиток життєвих компетентностей учнів. Заслуговує на увагу і картосхема села та створена екологічна казка. Дякую за любов до рідної землі. Творчого неспокою Вам щиро бажаю!

 6. Тетяно Миколаївно! Ви виконали колосальну роботу зі збирання,класифікації, поєднання роботи учнів та вчителя.Це маленька наукова робота ,яку можна допрацювати – і буде нормальна наукова робота МАН. Ви -супер учитель, ви -Молодець. Якщо молоді вчителі такі творчі -то наша педагогічна наука буде жити та творитись. Низький уклін Вам. Креативності, творчості Вам та Вашим учням.