Професійна компетентність вчителя початкових класів

компетентність вчителя

Оволодіння педагогічною майстерністю доступно кожному педагогові за умови цілеспрямованої роботи над собою. Воно формується на основі практичного досвіду. Але не будь-який досвід стає джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є тільки праця, осмислена з точки зору її суті, цілей і технології діяльності.

Педагогічна майстерність – це сплав особово-ділових якостей і професійної компетентності вчителя.

Продиктований потребами сьогоднішнього дня високий рівень вимог до освіти учнів початкових класів може бути реалізований тільки тоді, коли вчитель початкової школи буде високопрофесійним, компетентним фахівцем у своїй області. Такий фахівець повинен не лише сам мати фундаментальну освітню підготовку і володіти професійними знаннями і уміннями, що відповідають рівню сучасної психолого-педагогічної науки. Він повинен усвідомлювати цілі і значення своєї професійної праці в цілісній системі безперервної освіти, бути професійно мобільним, тобто гнучко реагувати на зміни соціальної ситуації розвитку школярів, опановувати нові психолого-педагогічні вимоги до педагогічного процесу і нові педагогічні технології. Це означає, що сучасний учитель початкових класів – це творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності.

Оцінка професійної діяльності педагога в системі початкової освіти може здійснюватися з позиції різних підходів.

Виділимо основні:

 • вимоги до особи вчителя як сучасного фахівця в області освіти;
 • специфічні вимоги до педагога початкових класів як вчителя і вихователя дітей молодшого шкільного віку;
 • система педагогічної культури вчителя

З точки зору першого напряму виділяються дві складові – це компетентність і фундаментальність. Під компетентністю розуміються глибокі професійні знання і загальна ерудиція. Фундаментальність – це глибина знання наукових основ педагогічної діяльності.

Другий напрям, специфічний для початкової школи, включає:

 • розуміння місця початкового навчання в системі безперервної освіти (не як «школи грамоти», а як першому ступеню системи безперервної освітньої діяльності, супроводжуючої людину усе свідоме життя);
 • знання специфічних вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку (конкретність і образність дитячого мислення; нестійкість уваги, велика рухливість, емоційність і т. д.);
 • розуміння значущості роботи з сім’єю. (взаємодія професійного педагога з «не фаховими сімейними вихователями» індивідуальне і групове спілкування з батьками).

Третій напрям –  система педагогічної культури вчителя – складається з п’яти компонентів:

 1. Емоційний компонент –  уміння розуміти емоційний стан і мотиви поведінки дітей. (співпереживанню).
 2. Комунікативний компонент – відкритість для спілкування і співпраці з учнями на уроці і в позаурочній діяльності.
 3. Конструктивний компонент – організація діяльності дітей і своєї власної діяльності.
 4. Інноваційний компонент –  потреба в інноваційній діяльності, в оновленні професійного досвіду, педагогічний пошук.
 5. Компонент рефлексії – усвідомлення своєї педагогічної діяльності як головної сфери свого особового самовизначення, самооцінка свого професійного розвитку.

Приведена схема наочно показує, що згідно з цим підходом, компетентність займає одне з підпорядкованих місць в загальній системі вимог до професійних характеристик вчителя початкової школи.

Критерії професійної компетентності вчителя початкових класів

Професійна компетентність вчителя  – інтеграційна система професійно-значимих особових властивостей, придбаних педагогом як в процесі загальної і спеціальної освіти, так і на основі практичного досвіду,  що забезпечують високий рівень професійної педагогічної діяльності. Під високим рівнем професійної педагогічної діяльності розуміється її ефективність, що відповідає рівню сучасної науки і вимогами сьогоднішнього дня.

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити п’ять критеріїв професійної компетентності вчителя початкових класів:

 1. Загальнокультурний критерій.
 2. Загальнопрофесійний критерій.
 3. Комунікативний критерій.
 4. Особовий критерій.
 5. Критерій саморозвитку і самоосвіти.

1. Загальнокультурний критерій

Фахівцеві в області освітньої діяльності потрібна хороша загальна освіта, він повинен мати широкі і глибокі знання в різноманітних областях.

Таким чином, виділяють  три показники професійної компетентності вчителя за загальнокультурним критерієм:

 • загальний кругозір;
 • інформованість в області культурних новинок;
 • культура мовлення.

2. Загальнопрофесійний критерій

Успішне навчання в початковій школі можливо тільки у тому випадку, якщо вчитель повно і глибоко володіє змістом учбових предметів на рівні сучасної науки, а також, якщо цей зміст відібраний вчителем в чіткій відповідності з поставленою метою.

Показниками педагогічної компетентності вчителя за загальнопрофесійним критерієм можна вважати:

 • володіння змістом учбових дисциплін;
 • володіння сучасними теоріями і технологіями навчання і виховання;
 • знання і реальний облік чинників, що забезпечують успішність педагогічної діяльності.

3. Комунікативний критерій

Професія вчителя відноситься до групи професій в системі «Людина – людина» (Е. А. Климов), тому центральною складовою педагогічної діяльності є спеціально організоване спілкування. Інтерес до світу дитинства, потреба в спілкуванні з дітьми є необхідною передумовою професійного самовизначення вчителя. Ця потреба часто проявляється в прагненні бути наставником малюків, передавати їм необхідний інтелектуальний і моральний досвід, у бажанні опікати і піклуватися про них. Адже дитина молодшого шкільного віку ще не завжди самостійна і самодостатня. Часто вчитель вимушений виступати в ролі «мами», яка завжди прийде на допомогу в скрутну хвилину, підтримає розгубленого малюка, підкаже, як діяти в тій або іншій ситуації.

4. Особовий критерій

Якість професійної педагогічної діяльності, як і в будь-якій іншій діяльності, багато в чому визначається тими властивостями, які має фахівець, що виконує її. Для успішної праці педагогові необхідно володіти безліччю різноманітних особових властивостей і якостей. Можна згрупувати професійно значимі якості педагога по трьох підставах.

Три показники професійної компетентності вчителя за особовим критерієм:

 • професійна спрямованість особи: особова зрілість і відповідальність, професійні ідеали, відданість обраній професії;
 • наявність специфічних професійних властивостей: організованість, ініціативність, вимогливість, справедливість, гнучкість, інтелектуальна активність, креативність;
 • наявність специфічних психофізіологічних властивостей: стійкість нервової системи, високий емоційно – вольовий тонус, хороша працездатність і витривалість до психо – емоційних навантаженням.

5. Критерій саморозвитку і самоосвіти

Професійний педагогічний потенціал вчителя не може бути сформований одного разу і назавжди.

Професійне вдосконалення в процесі накопичення досвіду практичної діяльності повинне здійснюватися на основі критичного і вимогливого відношення педагога до себе і до своєї роботи. Постійне особове і професійне зростання в ідеалі виступає як невід’ємна риса професіоналізму вчителя.

Показниками професійної компетентності вчителя початкових класів за критерієм саморозвитку і самоосвіти можна вважати:

 • самокритичність, вимогливість до себе;
 • потреба в оновленні теоретичного і практичного досвіду педагогічної діяльності, схильність до інноваційної діяльності;
 • дослідницький стиль діяльності

Представлені критерії оцінки професійної компетентності вчителя початкових класів є одним з можливих підходів до аналізу проблеми педагогічного професіоналізму. Цей підхід не претендує на вичерпну повноту і глибину, але в той же час дозволяє розробляти основи для зручної і доступної діагностики професійної компетентності вчителя з опорою на розроблені показники по кожному з виділених критеріїв.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Дана публікація корисна для молодих колег учителів початкових класів, де чітко і ясно прописані критерії професійної компетентності та основне, що оцінка професійної діяльності педагога в системі початкової освіти може здійснюватися з позиції різних підходів. Підсумком цих знань має бути – сучасний учитель початкових класів є творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності! Дякую.

 2. Стаття пізнавальна і наштовхує на самоаналіз. Вважаю, що інформація є актуальною для всіх, хто працює з дітьми. Педагогічна культура -це основа нашої роботи, від неї залежить і результат.

 3. Публікація корисна і не тільки для вчителів початкової школи. Самокритичність і вимогливість до себе – це як стрілка компасу, яка вказує постійний напрямок для професійного росту. А далі кожен вчитель застосовує і практичний досвід, і іноваційну діяльність. І тому знову-і знову входить до класу.

 4. Познайомившись з цим матеріалом, кожен учитель може проаналізувати свою професійну компетентність і виявити прогалини, те над чим слід ще попрацювати. Кожен педагог усю свою педагогічну діяльність займається самоосвітою, а також вчиться разом із своїми учнями.

 5. Публікація змістовна. Кожен учитель, перечитуючи її, може замислитися про власний професіоналізм. В зв язку з сучасною направленістю діяльності педагога на “Нову школу”, я б радила деякі критерії професійної компетентності доповнити, допрацювати. Наприклад, в аналізі комунікативного критерія так і напрошується згадка про партнерську співпрацю вчитель – батьки – учні.