Стаття про сучасні інноваційні технології навчання на уроках англійської мови

Автор: вчитель англійської мови Фадєєва Олена Валеріївна

Screenshot_9В статті розглядаються сучасні інноваційні технології навчання на уроках англійської мови. Однією з найбільш сприятливих сфер застосування комп’ютера в навчальному процесі є іноземні мови. Вивчення іноземної мови покликане сформувати інтелектуальну освічену особистість, яка здатна і бажає брати участь у міжкультурній комунікації, здатну вирішувати, поставлені перед нею мовні завдання. Я хочу зупинитися на можливостях застосування ІКТ на уроках англійської мови, що формують комунікативну компетенцію засобами Інтернет ресурсів.


 

Сучасні інноваційні технології навчання на уроках англійської мови 

Поява нових викликів часу змушує відповідати на них модернізацією шкільної освіти. Ці виклики породжують нові вимоги до освіти та її результататів і тому вимагають розробки нового покоління освітніх стандартів. Основна мета освіти – виховання, соціально- педагогічна підтримка становлення і розвиток високоморального, відповідального, творчого, ініціативного, компетентного громадянина України. Ефективність навчально – виховного процесу повинна забезпечуватися інформаційно – освітнім середовищем – системою інформаційно-освітніх ресурсів та інструментів, що забезпечують умови реалізації основної освітньої програми освітньої установи.

Вчитель іноземної мови навчає дітей способам мовленнєвої діяльності, тому ми говоримо про комунікативну компетентність як одну з основних цілей навчання іноземних мов. На думку Є.І. Пассова, автора комунікативного методу, комунікативність передбачає мовну спрямованість навчального процесу, яка полягає не стільки в тому, що переслідується мовна практична мета, скільки в тому, що шлях до цієї мети є саме практичне користування мовою. Щоб сформувати в учнів необхідні вміння та навички в тому чи іншому виді мовленнєвої діяльності, а також лінгвістичну компетенцію на рівні, визначеному програмою і стандартом, необхідна активна усна практика для кожного учня. Щоб сформувати комунікативну компетенцію поза мовного оточення, недостатньо наситити урок умовно – комунікативними або комунікативними вправами, що дозволяють вирішувати комунікативні завдання. Важливо надати учням можливість мислити, вирішувати будь-які проблеми, які породжують думку, міркування над можливими шляхами вирішення цих проблем, з тим, щоб діти акцентували увагу на змісті свого висловлювання, щоб у центрі уваги була думка, а мова виступала у своїй прямій функції – формування і формулювання цих думок.

Сучасні інноваційні форми навчання характеризуються високою комунікатівною можливістю и активним включенням учнів у навчальну діяльність, активізують потенціал знань и умінь навічок говоріння та аудіювання, ефективно розвивають навички комунікативної компетенції у школярів. Це спріяє адаптації до сучасних соціальних умов, так як суспільству потрібні люди, які швидко орієнтуються в сучасному світі, самостійні та ініціативні, что досягають успіху у своїй діяльності. В основі будь-якої інноваційної діяльності лежить творчий початок. Творча діяльність передбачає розвиток емоційної та інтелектуальної сфер особистості. Це одне з головних завдань сучасного освітнього процесу. Навчальна діяльність у школі вимагає застосування конкретних технологій, які забезпечують вирішення даної задачі. Такими є інноваційні форми навчання: рольова гра, метод проекту, драматизація, ІКТ, скайп -технології. Основне завдання полягає у виборі методів стимулювання активної пізнавальної діяльності учнів, реалізації творчого потенціалу кожного учасника інноваційної діяльності. Мета цієї роботи полягає у виявленні можливостей інноваційних форм навчання, у підвищенні результативності навчання, розвитку креативних здібностей школярів на уроках англійської мови.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:

 • Вивчення інноваційних форм навчання у вітчизняній і зарубіжній методичній літературі ;
 • Застосування інноваційних технологій на уроках англійської мови як засіб підвищення результативності навчання та розвитку креативності ;
 • Розгляд розвитку творчої діяльності на уроках англійської мови за допомогою різних інновацій: проектів, рольових ігор, драматизації, використання ІКТ, скайп- технологій;
 • Узагальнення досвіду використання інноваційних форм навчання на уроках англійської мови.

Інноваційна діяльність – це одна з найбільш доступних і ефективних форм розвитку навичок комунікативної компетенції у школярів, що створює умови для соціалізації особистості та розвитку її самостійності, креативності та активності. Важливим компонентом є створення комфортних психологічних умов, в яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Проектна технологія. Технологія, яка стимулює інтереси школярів і розвиває бажання вчитися, пов’язана з виконанням різного роду проектів. Використання цієї технології дозволяє передбачати всі можливі форми роботи в класі: індивідуальну, групову, колективну, які стимулюють самостійність і творчість дітей.

Виконання проектних завдань дозволяє школярам бачити практичну користь вивчення іноземної мови, наслідком чого є підвищення інтересу і мотивації до вивчення даного предмета. Значно активізується діяльність учнів на уроці і в позаурочний час. Навіть слабкі учні виявляють інтерес до мови під час виконання творчих завдань. Виконуючи завдання проекту, учні отримують можливість практично застосувати знання з іноземної мови. Школярі самі знаходять необхідну інформацію, що містить цінний країнознавчий, лексичний, граматичний матеріал, використовуючи для цих цілей не тільки матеріал підручника, але й інші джерела інформації. У пошуках інформації учні активно використовують журнали для тих, хто вивчає англійську мову.

ІКТ – технології. Традиційній системі освіти поступається місцем нові інформаційно-комунікативні технології ( ІКТ). На сьогоднішній день знання однієї або декількох іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти. Знання іноземних мов, володіння сучасними інформаційними технологіями значною мірою допомагають стати інтелектуальним, високоосвіченим членом суспільства, тому знання і оволодіння ІКТ компетентністю стає обов’язковим для підростаючого покоління і вчителя – для найбільш ефективної організації навчального процесу при оволодінні іншомовною культурою.

Комп’ютер у навчальному процесі стає незамінним засобом розвитку, виховання, формування комунікативних здібностей учнів.

В даний час наші учні вже протягом декількох років виконують проекти на комп’ютері в різних програмах. Хочеться відзначити, що проекти дітей удосконалилися тим, що раніше це були просто слайди з інформацією і картинками або фотографіями, а зараз це вже справжні барвисті і цікаві фільми – ролики, якщо можна так сказати. У презентаціях учні використовують ефекти анімації, слайд -шоу, зняті ролики, гіпер- посилання, музичний супровід. У створенні проектів зацікавилися і батьки учнів, також активно стали брати участь у створенні проектів.

При використанні комп’ютера та інших інтернет ресурсів всю увагу ми звертаємо на дитину, підвищуємо її пізнавальну, творчу активність, розвиваємо мовленнєву діяльність, формуємо комунікативні навички. Використання World Wide Web сайтів допомагають розвивати міжкультурну компетенцію учнів. Сайт City Net ( http://www.city.net/ ) робить можливим подорож по різних країнах, відвідування парків, огляд пам’ятників і будь-яких інших пам’яток. Тут можна знайти все про обрану країну – від фотографій пам’яток до повного звіту про природні ресурси та мистецтво країни,  мова якої вивчається.

Якщо відвідати сторінку MEDIA LINK ( http://www.mediainfo.com/emedia/ ) можна дізнатися, де і які існують газети в світі і перетворити класну кімнату в агентство новин, а своїх учнів – в першокласних репортерів. Такий вид діяльності я використовується в роботі зі старшокласниками, тому що він включає в себе об’ємне читання. Практично всі значущі газети у світі мають свої web -сторінки.

Media сайти англійською мовою: THE WASHINGTON POST (http://www.washingtonpost.com/) CNN World News (http://cnn.com/world), ABC News (http://www.abcnews.go.com / index.html), BBC World Service (http://www.bbc.co.uk/worldservice), The Washington Times (http://www.washtimes.com/) The New York Times (http://www. nytimes.com /)

Ці сайти надають можливість не тільки прочитати статті, але й прослухати новини, на багатьох мовах; супроводжують свої публікації крім звукового ще й відео супроводом.

Для розвитку міжкультурної компетенцііі можна використовувати роботу з різними освітніми сайтами, наприклад: Livemocha – сайт, що пропонує різні мовні вправи і курси, організацію чатів. Вправи перевіряються носіями мови. Учні також можуть виступати в ролі вчителя і перевіряти вправи, виконані іноземцями російською мовою.

На уроках і в позаурочній діяльності ми використовуємо онлайн тести, для підготовки до контрольних робіт. Онлайн тести  допомагають перевірити на якому етапі оволодіння граматичного або лексичного матеріалу знаходиться той чи інший учень.

Скайп-технології. Останнім часом спілкування у програмі « Скайп » стало дуже популярно, цей сервіс дозволяє легко і швидко зв’язатися з родичами і друзями, обмінятися безкоштовними відеодзвінками, обговорити новини в чаті.

Скайп -конференції з учнями ( вчителями ) з інших країн, що проводяться англійською мовою, створюють автентичні умови для спілкування, сприяють зняттю мовного бар’єру, спонукають до використання мови.

У процесі Скайп – спілкування учні з різних країн, які вивчають англійську мову як іноземну (або як рідну), спілкуються між собою на певну тему.

Використання Скайп – технологій для спілкування широко відомо, однак застосування в школі ускладнюється декількома факторами. При організації Скайп -конференцій можуть виникати як об’єктивні, так і суб’єктивні труднощі.

Об’єктивні: (як з нашого боку, так і з боку партнерів) проблеми з обладнанням; проблеми з інтернет – з’єднанням; проблеми з організацією посадкових місць виступаючих.

Суб’єктивні: ( психологічні) боязнь виступу перед камерою / незнайомими людьми ; боязнь бути незрозумілим ; боязнь не зрозуміти питання партнера; помилкове відчуття вседозволеності.

Подолання об’єктивних причин

Для того щоб Скайп – конференція не закінчилася розчаруванням через проблеми з обладнанням, важливо зробити тестовий дзвінок і визначити рівень шуму та особливості організації конференції: використання комп’ютера і виведення зображення на великий екран або тільки екран ноутбука. Якщо дозволяє рівень зв’язку, то виводити зображення і звук, або тільки звук при поганій якості зв’язку.

Розміщення учнів при проведенні конференції має бути організоване так, щоб зручно було виступати і легко мінятися місцями виступаючим, а глядачам було б добре чути і видно обидві сторони.

Подолання суб’єктивних причин

Як показує досвід, з початківцями ( які жодного разу не брали участь в інтернет- спілкуванні з іноземними однолітками ) краще починати коли тема відпрацьована і учасники конференції підготували навчальні оповідання, вони з меншим хвилюванням почнуть бесіду, ніж розмова по незнайомому предмету.

Використання наочності допомагає учням справитися зі стресом, сприяє спокійному спілкуванню.

Кожна участь в Скайп -конференції для дитини – це стрес, тому до виступу учнів потрібно підготувати психологічно. Перед початком роботи прочитати невелику лекцію про мережевий етикет, визначити коло універсальних тем, які можна обговорювати з будь-якими партнерами по Скайп – спілкуванню, питання, які не варто задавати: вони стосуються релігійних переконань, доходу та сімейного статусу іншої людини.

Однією з проблем, яку потрібно вирішити заздалегідь, є відчуття « помилкової вседозволеності » у учнів. Учні часто припускають, що партнери по Скайп – спілкуванню, яких вони бачать перший раз в житті, не знають української мови і не зможуть здогадатися про значення українських слів і жестів. При вигляді незвичайної зовнішності, одягу, оточення учасників конференції нашим школярам буває важко стриматися від вигуків чи коментарів. Бесіда про толерантність і культуру спілкування перед кожним заходом покликана навчити витримці і спокою при спілкуванні.

При дотриманні цих умов організація та проведення Скайп -конференцій принесе тільки позитивні емоції.

Таким чином, використання програми Скайп в навчальному процесі допомагає створити умови для реального спілкування учнів англійською мовою, сприяє формуванню комунікативної компетенції, готовності здійснювати ефективне іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування.

Сьогодні в центрі уваги – учень, його особистість, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя – вибрати методи та форми організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості. Інноваційні форми навчання сприяють організації та активізації навчальної діяльності школярів, підвищують результативність навчання, створюють сприятливий мікроклімат на уроках англійської мови.

Список використаної літератури

 1. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. М.:Флинта, 2005
 2. Борзова Е.В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка в старших классах / Е.В.Борзова // Язык. Речь. Коммуникация. – 2000. – Вып.4. – С.4-15.
 3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 2005.
 4. Кабинет иностранного языка /под ред. Е.С. Полат М.:Гуман. изд. Центр ВЛАДОС, 2003
 5. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах. СПб.2000
 6. Ляудис В. Я. Инновационное обучение и наука. — М., 1992.
 7. Ляудис В. Я. Инновационное обучение: стратегия и практика. —М., 1994
 8. Инновационные подходы к обучению иностранным языкам как основа реализации ФГОС второго поколения http://www.surwiki.ru/wiki/index.php/
 9. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. — М., 1997.
 10. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С.Полат // Иностр. языки в школе. – 2000. – N 2. – С.3-10; N 3. – С.3-9.
 11. Преподавание иностранного языка в ХХI веке: проблемы и перспективы: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. – М., 1998. – 120 с.
 12. Чусовская И.В. Компьютер в обучении иностранным языкам / И.В.Чусовская // Информатика и образование. – 2000. – N 9. – С.35-36.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

 1. також працювала над даною темою, але якось не взяла до уваги скайп навчання, а зараз зрозуміла, що це дійсно важливий метод у навчанні. гарно описано його ефективність. щиро дякую

 2. У статті детально описується вивчення інноваційних технологій у методичній літературі, розкрито застосування інноваційних технологій на уроках англійської мови, розглядається розвиток творчої діяльності. дякую за корисну публікацію. Обов’язково застосую вказані інтернет ресурсів на власних уроках