Використання технології діяльнісного методу навчання в розвитку освітніх компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови

Автор: вчитель початкових класів Муращенко Олена Валентинівна

Першокласник, який сьогодні прийшов до школи, має бажання вивчати іноземну мову, відкрити світ іноземних ровесників, він розуміє, що володіння іноземними мовами стало одним з важливих засобів успішності в професійній діяльності людини, він читко усвідомлює, що без володіння іноземною мовою як засобом спілкування активне життя і успішна кар’єра особистості в сучасних мовах стає неможливим. Велике значення для молодших школярів, які тільки розпочинають вивчати англійську мову, має створення психологічних і дидактичних умов для розвитку у них бажання вивчати іноземну мову.

Іноземній мові належить важливе місце в системі освіти і виховання сучасного школяра в умовах полікультурного і багатомовного світу. Предмет «Іноземна мова» під час реалізує освітню, виховну і розвивальну цілі. У Державному стандарті початкової загальної освіти та навчальних програм з іноземних мов зазначені вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

З метою досягнення цих вимог мною був створений навчальний зошит для 1 класу «Let’s speak English» у двох частинах. (Додаток 1)

Мета посібника «Lets speak English»:

 • формування вмінь спілкуватися англійською мовою з урахуванням мовних можливостей, потреб та інтересів молодших школярів: елементарних комунікативних умінь в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;
 • засвоєння елементарних лінгвістичних уявлень і усним і письмовим мовленням: формування універсальних лінгвістичних понять (звук, буква, слово, речення, текст, інтонація тощо);
 • прилучення школярів спілкуватися англійською мовою: знайомство зі світом їх зарубіжних друзів, зі звичаями країни мови, що вивчається, з дитячими піснями, віршами і казковим фольклором англійською мовою, з адаптованими творами дитячої літератури англійською мовою; виховання доброзичливого ставлення до іноземців;
 • розвиток мовних, мовленнєвих, інтелектуальних і пізнавальних здібностей школярів;
 • виховання та всебічний розвиток молодшого школяра засобами іноземної мови.

Для досягнення поставлених цілей вивчення англійської мови у початковій школі за навчальним посібником «Let’s speak English» необхідно вирішити наступні практичні задачі:

 • залучення першокласників до невимушеного спілкування іноземною мовою та до зняття психологічних бар’єрів під час спілкування з використанням англійської мови;
 • розвиток особистості дитини, його мовленнєвих здібностей, мислення, уваги, пам’яті та уяви;
 • сприяння емоційного розвитку учнів в ігрових ситуаціях, в театральних діях з використанням мови;
 • духовно-моральне виховання школяра, розуміння і дотримання ним таких моральних устоїв сім’ї, як любов до близьких, взаємодопомога, повага до батьків;
 • залучення учнів до нового досвіду спілкування за рахунок програвання англійською мовою різних ролей в діалогах, сімейних, навчальних, побутових діях, театралізованих виставах;
 • формування в учнів навички свідомого оволодіння англійською мовою і бажання подальшого вивчення іноземних мов;
 • підвищення мотивації до вивчення англійської мови;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу учнів;
 • удосконалювати навички роботи в групі.

Опис місця навчального предмета у навчальному плані

Навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення англійської мови у 1 класі початкової школи відводить 1 годину на тиждень, всього 35 уроків на рік. (Додаток 2)

На мою думку, для досягнення вимог навчальних програм з англійської мови та Державного стандарту початкової загальної освіти, досягнення поставлених цілей і вирішення зазначених задач, задоволення потреб першокласників та їх батьків вивчати англійську мову необхідно відводити більшу часу. На своїх додаткових уроках (в самоокупних групах вивчення англійської мови на прохання батьків) я навчаю дітей 3 години на тиждень за своїм посібником, який складається з 105 уроків.

Характеристика навчального посібника «Lets speak English»

Навчальний зошит «Let’s speak English» базується на детальному вивченні особливостей молодших школярів, їх інтересів і мовленнєвих потреб. В посібнику реалізуються діяльнісні технології до навчання та наступні принципи навчання:

 1. Особистісний характер навчання спрямований на сприйняття учнями їх активної участі в навчальному процесі; продумування мети навчання, яка відповідає сучасним потребам дітей; підбір змісту, який враховує інтереси та рівень психофізіологічних особливостей молодших школярів; усвідомлення дітьми їх значущості під час обговорення явищ і подій; формування навичок висловлення своєї точки зору; розвиток уміння залучати партнерів до спілкування та позитивних дій та рішень.

Отже, особистісний підхід має вплив на навчальні компоненти: освітні, виховні, розвиваючі аспекти, технології навчання, зміст навчально-виховного процесу. Він сприяє створенню комфортного для школяра освітнього середовища.

Сказане досягається за умов використання спеціально відібраного змісту, розмаїття завдань в навчальному зошиті, їх характерною диференціацією за ступенями складності. Це дозволяє враховувати здібності учнів та відмінність їх мовних потреб, регулює темп і якість засвоєння матеріалу, а також індивідуалізувати навантаження.

 1. Діяльнісний характер навчання, який сприяє використанню мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови. Під час інтерактивних ігор і в процесі проектної діяльності формуються механізми мимовільного і довільного запам’ятовування.

Робота з оволодіння мовними засобами та мовленнєвими діями пов’язана з розв’язанням комунікативних завдань.

Під час навчального спілкування я використовую групові, індивідуальні, парні та колективні форми роботи. Це є способами реального спілкування. На уроках я створюю умови для розвитку індивідуальних здібностей та самостійності школярів у процесі їх колективної взаємодії і створюю в процесі навчання атмосферу співпраці з партнером та командного духу при вирішенні поставлених навчальних і пізнавальних завдань.

 1. Компетентнісний підхід навчання англійської мови спрямовує школярів на досягнення комунікативної компетенції елементарного рівня. Цей рівень повинен забезпечити готовність і здатність школярів до спілкування англійською мовою в усній і писемній формі у межах, встановлених навчальною програмою.

Для спрямування комунікативної діяльності я ставлю ціль, відбираю зміст та прийоми для організації роботи на уроках з формування мовленнєвої діяльності школярів. Тематику писемного і усного мовлення доцільно відбирати з урахуванням комунікативної цінності, вагомості та життєвого досвіду учнів та їх інтересів, враховуючи їх вік.

 1. Збалансоване і взаємопов’язане навчання усному і писемному мовленню, використовування різних прийомів читання та аудіювання (з усвідомленням змісту прочитаного або почутого, з запам’ятовуванням та розумінням потрібної інформації).
 2. Лінейно-концентрична побудова посібника. Тематика спілкування відбирається з урахуванням чотирьох сфер спілкування, які відображають взаємовідносини учня з навколишнім світом: «особистісна», «публічна», «освітня». Таким чином, створюється можливість з року в рік розширювати коло обговорюваних проблем у межах кожної сфери і повторювати мовний матеріал в рамках кожної теми, одночасно нарощуючи його.
 3. Автентичність текстів, які використовуються для навчання дітей спілкуванню враховує відбір текстів і ситуацій спілкування, які використовуються учнями в інтерактивних ігрових ситуаціях, ілюстрацій до текстів, комп’ютерних навчальних програм, а також пропонуються доступні і цікаві тексти різних жанрів і стилів для читання та аудіювання.
 4. В процесі навчання англійської мови використовується соціокультурна спрямованість матеріалу. Молодшим школярам пропонуються цікаві матеріали з країнознавства, що дають їм змогу краще оволодіти англійською мовою і познайомитися з культурою, історією і побутом носіїв мови.

Курс насичений ситуаціями спілкування з однолітками англійською мовою.

 1. Пізнавальна активність учнів по відношенню до явищ рідної та англійської мов, зіставлення і порівняння двох мов на різних рівнях передбачається розвитком когнітивних навичок учнів та базується на досвіді дітей в спілкуванні рідною мовою. Це допомагає учням самостійно відкривати мовні закони, формулювати узагальнення і усвідомлено застосовувати їх у процесі спілкування англійською мовою.
 2. Сучасні педагогічні технології навчання передбачають інтенсифікацію навчального процесу. Вони забезпечують захоплююче і ефективне навчання та співробітництво, мовленнєві та пізнавальні ігри, дослідницькі прийоми навчання, лінгвістичні завдання, індивідуальні та групові проекти, в тому числі міжпредметні, створення сприятливого психологічного клімату, що спонукає до спілкування.
 3. Залучення сучасних навчальних засобів та інформаційних ресурсів, відповідного ілюстративного, аудіо-, відео- та мультимедійного навчального матеріалу, інтерактивних навчальних комп’ютерних програм і в ряді випадків Інтернету. Цінність даного принципу не тільки у використанні на уроках форм діяльності, що викликають у школярів підвищений інтерес, але й в створенні можливості індивідуалізувати навчальний процес з урахуванням темпу навчання кожного учня за рахунок інтерактивних завдань.
 4. Створення умов для реалізації індивідуального підходу до навчання школярів на різному рівні з учнями, в яких яскраво виражений інтерес і потреби в оволодінні англійською мовою на більш високому рівні, могли задовольнити свої пізнавальні потреби.

Урок англійської мови

Опис ціннісних орієнтирів змісту навчального зошита «Lets speak English»

Матеріал змісту посібника «Let’s speak English» сформовано і розміщено враховуючи мету і принципи навчання школяра та його інтереси, навчальний і життєвий досвід.

Головною метою вивчення іноземної мови є розвиток комунікативних компетенцій. Формування у дітей навичок в основних видах спілкування: аудіювання, говоріння, читання і письма – це основна мета комунікативної компетенції.

Аудіювання як вид комунікативної діяльності є найважливішою складовою усної мовленнєвої діяльності та є базисом в усному спілкуванні.

Слухове сприйняття мови – це найважливіша умова при вивченні іноземної мови. Ця умова базується на багаторазовому повторенні і запам’ятовуванні інформації на слух. Найважливішим фактором під час спілкування є не тільки формулювання власної думки, а й чітке усвідомлення думки, яку висловлює співрозмовник.

В процесі навчання аудіюванню на своїх уроках я застосовую сприйняття учнями різноманітної інформації різних жанрів: від слів і фраз, що входять у сферу і тематику ситуативного спілкування до простих інструкцій, коротких елементарних повідомлень, що підтриманні малюнками, жестами тощо.

У процесі навчання в школі аудіювання полягає в прослуховуванні й розумінні мовлення і займає 57 % навчального часу.

В системі вправ за навчальним посібником «Lets speak English» для навчання аудіювання я використовую вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання і вправи для розвитку вмінь аудіювання. (Додаток 3)

Система вправ для навчання аудіювання

Система вправ навчального посібника «Let’s speak English» передбачає перехід від ознайомлення з лексико-граматичним матеріалом на основі аудіювання до використання цього матеріалу у говорінні.

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності використовується молодшими школярами на уроках англійської мови через обмін інформацією, передачу її від одного учня іншому. У процесі говоріння діти пізнають однокласників, обмінюються інформацією один з одним, співпрацюють з ними і досягають задоволення від спілкування, яке виникає в процесі навчання.

Як відомо, спілкування буває усним і писемним. Різниці в усній й писемній лексиці, фонетиці та граматиці практично не існує, але за винятком того що усне спілкування основане на духовому сприйнятті, тоді як для писемного сприйняття необхідна зорова форма. Для писемного спілкування характерне точне та осмислене вживання слів та пов’язане з ретельним обміркуванням смислу. Усному мовленню притаманна спонтанність, значна емоційність, не завжди смислова точність.

Для досягнення автоматичної комунікативної діяльності першокласників на своїх уроках я застосовую безпосередню участь дітей в складанні монологів і діалогів з використаних типових словарних конструкцій рідної мови в усній і писемній формах.

Успішність навчальної діяльності учнів у діалогічному мовленні досягається за умов розвитку умінь вести простий етикетний діалог відповідно до створення ситуацій спілкування (знайомство, привітання, вдячність, вибачення, прощання), ставити запитання, засвоєнні у мовленнєвих зв’язках (Who? What? Where? When?). Учні відповідають на запитання однокласників та учителя? звертаються з просьбою, використовують спонукальні речення, відповідають згодою або висловлюють відмову виконувати просьбу співрозмовника.

Розвиток умінь монологічному мовленні відбувається завдяки вмінням представляти себе, членів своєї родини, друзів, називати предмети, співу пісень, складанню невеликих описів предметів, малюнків та персонажів прочитаних творів відповідно до навчальної ситуації в межах сфери і тематики спілкування.

В системі вправ за навчальним посібником «Lets speak English» для навчання говорінню виділяють вправи для формування мовленнєвих навичок говоріння, вправи для розвитку вмінь діалогічного мовлення та вправи для розвитку вмінь монологічного мовлення. (Додаток 4)

Система вправ для навчання говоріння

Читання як засіб спілкування і комунікативна діяльність є разом з усним мовленням популярним видом іншомовної комунікації. На основі читання саме усне мовлення є найважливішим способом пізнання інформації і обміну нею.

Читання як і аудіювання основується на розкодуванні графічних одиниць написаного тексту. Швидкість сприйняття та розкодування писемного матеріалу залежить від навичок отриманих учнями під час засвоєння мовного матеріалу та розвитку умінь діалогічного та монологічного мовлення.

Читання як вид мовленнєвої діяльності передбачає використання техніки читання та досконалого осмислення прочитаного матеріалу і є формою писемного мовлення.

Без наробітки автоматизованих навичок, які досягаються при багаторазовому співвідношенні буквених та звукових образів зі значеннями утворених з них слів неможливо досягти автоматичного використання комунікативного мовлення.

Для полегшення оволодіння звуко-буквеною символікою іноземної мови доцільно використовувати навички, що сформувалися в процесі вивчення звуко-буквених інструкцій рідної мови і як досвід перенесення цих навичок до процесу навчання техніки читання іноземною мовою.

На уроках англійської мови в початкових класах я насамперед застосовую навчання техніці читання вголос, а це є попереднім етапом для навчання читання мовчки.

Ці процеси поділяються на дотекстовий  та текстовий періоди і ставлять метою оволодіння звуко-буквеними зв’язками, читання окремих слів, простих конструкцій, словосполучень та перехід до читання простих речень.

З першого уроку учні поступово (по одній букві) ознайомлюються з буквами англійського алфавіту. Орієнтовна структура уроку вивчення нової букви. Урок №8. «Буква Оо». (Додаток 5)

Текстовий період ставить мету навчити учнів початкової ланки читати тексти з ефективним засвоєнням інформації в повному обсязі.

Читання як вид комунікативної діяльності дає змогу молодшим школярам отримувати інформацію необхідну для навчального процесу. Він вчить зрозуміти нову інформацію, зрозуміти думку автора, набути новий досвід. Він є основним мотивом читацької діяльності.

Основним показником в процесі розвитку навичок техніки читання є досягнення учнів швидкості читання вголос і мовчки не менше 300 друкованих знаків на хвилину.

Такий підхід укріплює асоціації між буквами і звуками, а також формує стійкий зорово-графічний і слуховий зв’язок. Це сприяє глибокому розумінню значення слів, розширенню зорового поля читання, членування речення на синтагми та розуміння змісту тексту.

Системою вправ за навчальним посібником «Lets speak English» для навчання читанню є вправи на формування навичок читання, вправи з формування мовленнєвих навичок читання та вправи з розвитку вмінь читання. (Додаток 6)

Система вправ для навчання читання

Одним з найскладніших видів мовленнєвої діяльності є письмо. До нього входять, так званні, аналізатори мовлення. Графічні і орфографічні уміння створюють основу письма.

Правильно зображати букви, асоціювати фонетику вимовленого звука з його графічним образом, вміти грамотно перетворювати звуки, звукосполучення, дифтонги в англійській букви, правильно писати слова, словосполучення і речення, читко лаконічно висловлювати свою думку в писемній формі – головна мета формування письма як виду мовленнєвої компетенції.

Для навчання письма в посібнику «Let’s speak English» відведений великий об’єм вправ. Це вправи з формування навичок техніки письма, вправи на формування мовленнєвих навичок письма і вправи з розвитку умінь писати. (Додаток 7)

Система вправ для навчання письмаВчитель початкових класів Муращенко Олена Валентинівна

Додатки

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. «Let’s speak English» – для ПЕРШОГО класу -це чудово! Дійсно, відповідає життєвим потребам вцілому і – конкретно, – мовленнєвим потребам сучасних дітей. Дякую вам за таку серйозну роботу!

 2. Посібник «Let’s speak English» базується на детальному вивченні особливостей молодших школярів, їх інтересів і мовленнєвих потреб. В посібнику реалізуються діяльнісні технології до навчання та принципи навчання. На сьогоднішній день Олена Валентинівна підкреслює, що актуальним є питання ефективних прийомів навчання англійської мови, через те, що вони підвищують результативність процесу навчання. Вибір прийомів навчання залежить від конкретних обставин і умов навчального процесу, але “жодний метод (прийом), навіть загальновизнаний, не може бути завжди абсолютно корисним. Найкращий метод в деяких випадках обов’язково буде найгіршим”, – зазначав А. С. Макаренко. Для підкреслення значущості використання ефективних прийомів навчання наведу відому китайську приказку: “Я чую – я забуваю, я бачу – я запам’ятовую, я роблю – я розумію”. Автор акцентує увагу, що вибір прийомів навчання здійснюється вчителем на основі дидактичних та методичних знань. Дякую за хорошу роботу!

 3. Цінний практичний матеріал посібника та методичний матеріал публікації. Трішки заздрю Вам, що є можливість використання інтерактивної дошки;)! Успіхів!