mail@urok-ua.com

Усний журнал. Тема. Рiдна Херсонщина – перлина України.

Автор: вчитель початкових класів Добрянська Наталя Володимирівна

Screenshot_1 Виховний захід присвячений річниці Херсонщини. Спрямований на ознайомлення учнів з історією рідного краю.Дає можливість отримати інформацію про біосферні заповідники Херсонщини, викликає інтерес до вивчення минулого нашого народу,виховує любов і повагу до своєї Батьківщини.Форма проведення – усний журнал.


 

Рiдна Херсонщина –перлина України

                                  Усний  журнал

Тема. Рiдна Херсонщина – перлина України.

Мета:удосконалювати знання учнiв про iсторiю рiдного краю,про заповiдники Херсонщини,викликати iнтерес до вивчення минулого нашого народу,розвивати творчi здiбностi учнiв,виховувати у дiтей любов i повагу до своєї Батькiвщини.

Обладнання:проектор ,фотоiлюстративний матерiал,комп’ ютер,надпис «Херсонщинi – 73»,державна символiка,символи Херсонської областi ,фiльм «Дивовижна Херсонщина»,виставка книг наших землякiв,карта Херсонщини та Арабатської Стрiлки,символiка Генiчеського району,рушник з хлiбом.

Хiд заходу

(Виходять дiти в українських костюмах з хлiбом на рушнику,тихо звучить музика)

1.Хлiб священий лежить на столi,

В нього запах жнив ясного лiта.

Хай завжди буде хлiб на столi

I,як сонце ,сiяє над свiтом!

2.Херсонщино люба,

Моя ти перлино!

До твоїх просторiв

У думцi я лину.

3.Мене ти чаруєш

Своїми степами,

Де спiв солов’ їний

Бринить мiж гаями.

4.Мене ти чаруєш

Своїми вiтрами,

Якi розмовляють

Весь час з колосками.

5.Поля тут безкраї,

Та є в нас i хаща…

Херсонщино мила,

Ти в свiтi-найкраща!

Вчитель.30 березня 2014 року ми будемо святкувати 70 рокiв з дня заснування Херсонської областi.Спiвучий край херсонський!Дзвiнке його сьогодення ,народжене у бронi та працi.А чи знаємо ми iсторiю рiдного краю?Сьогоднi ми це з’ ясуемо, здiйснивши мандрiвку сторiнками усного журналу «Рiдна Херсонщина-перлина України».

Сторiнки журналу.

1.Вiзитна картка Херсонщини.

2.Iсторична довiдка.

3.Легенди рiдного краю.

4.Справжнє диво –  Асканiя-Нова.

5.Перлина Азова.

6.Поетична мозаїка.

7.Дивовижна Херсонщина.

1 сторiнка «Вiзитна картка Херсонщини».

Слово надається нашим iсторикам.

1.Херсонська область розташована на пiвднi України ,у басейнi нижньої течії Днiпра,у межах Причорноморської низовини.На сходi країни вона межує iз Запорiзькою,на пiвднi –з  Кримом,на пiвнiчному заходi –з Миколаївською,на пiвночi-з Днiпропетрiвською областями.

На пiвднi Херсонщину омивають Чорне i Азовське моря,а також Сиваш(Гниле море).Рiка Днiпро подiляє область на двi частини –правобережну i лiвобережну,яку ще називають Таврiєю.

Територiя областi становить 28,5тис.кв.км,протяжнiсть з пiвночi на пiвдень -180км,iз заходу на схiд-258км.

Загальна чисельнiсть населення регiону складає1138,2тис.чоловiк.У регiонi розташовано 9 мiст,30 селищ мiського типу,658 сiльських населених пунктiв.Найбiльшi мiста-Херсон,Нова Каховка,Каховка,Цюрупинськ,Генiчеськ.

2.Кожна область має свою символiку.Є такi символи i у нас.Символами Херсонської областi є Герб та Прапор.

Герб Херсонської областi являє собою картуш у формi барочного щита.На синьому фонi у виглядi символiв розташованi :якiр,циркуль,хлiбнi колосся,нагорi-Очакiвськi ворота Херсонської фортецi,над якими мiститься корона.

Якiр-символ надiї. Також означає,що Таврiйський край-воднi ворота Украiни (Днiпро,Азовське та Чорне моря).

Хлiбне колосся-основа добробуту.

Циркуль-чiткiсть побудови,вiрнiсть обраному шляху,економiчне вiдродження.

Очакiвськi ворота Херсонської фортецi-крапка вiдлiку лiтопису краю.

Золотий дубовий вiнець-символ вiчностi й могутньостi.

Корона-данина iсторичним традицiям.

Прапор Херсонської областi являє собою стяг прямокутної форми зi спiввiдношенням сторiн 1:1.5,закрiплений з одного боку на древку або шнурi.

Полотнище прапора розподiлено на три смуги:у серединi бiла,на якiй у лiвому кутi вiдображено малий Герб областi ,нагорi та внизу-смуги блакитного кольору.

2 сторiнка «Iсторична довiдка».

1.Найбiльш раннi слiди людини на територiї областi належать до 10-5 тис.до н.е.У 3-му – на початку 2-го тис.до н.е.територія починає заселятися значно густiше.

У 6-3ст.до н.е.кiмерiйцiв витiснили та частково пiдкорили новi кочовi племена скiфiв,де утворили власну державу-Скiфiю.У часи Киiвської Русi на наших територiях проживали печенiги,торки,половцi.

Починаючи з 15 ст.,територiя сучасної Херсонщини перебувала пiд владою Османської iмперiї та Кримського ханства,частина земель у 17-18ст. входила до складу Кам’янської  та Олешкiвської сiчей.

2.Пiсля росiйсько-турецьких воїн(18ст.) на звiльненi землi почали переселятися селяни із Київської,Полтавської,Нижегородської та iнших губернiй,що сприяло розвитковi у посушливих степах землеробства i скотарства.На початку 19ст.правобережну частину включено до складу Миколаївської губернiї,а лiвобережну –до Таврiйської.У 1803 роцi створено Херсонську губернiю i повiт iз центром у Херсонi.

30 березня 1944 року була створена Херсонська область.А 11 лютого 1967 року вона була нагороджена орденом Ленiна.

3.Нинi Херсонщина ,яка займає 5% територiї країни –iндустрiально-аграрний край з високо розвинутим сiльським господарством i багатогалузевою промисловiстю. Пiдземнi надра щедрi на цементнi та цегельно-черепичнi глини ,вапняки, мергель, сiль,торф i газ.Узбережжя Чорного i Азовського морiв вiдкривають перед регiоном широкi перспективи.

3 сторiнка «Легенди рiдного краю».

1.Легенда про Арабатську Стрiлку.

2.Легенда «Подарунок коханого»(про Азовське море).

3.Легенда «Про озера лiкувальнi».

4 сторiнка «Справжнє диво – Асканiя-Нова».

Вiдлунням часу дикого простору,

Де вiтер лиш гуля,росте трава.

В степу ,неначе острiв серед моря,

Розкинулась Асканiя-Нова.

Справжнє диво –зелену оазу в посушливому таврiйському степу «Асканiю-Нову» створив понад 100 рокiв тому вiдомий на той час землевласник Фрiдрiх Едуардович Фальц-Фейн.Вiн на понад 10000га землi створив у Асканiї-Новiй степовий резерват , який i став ядром теперiшньої найбiльшої в Европi дiлянки заповiдного типчаково-ковилового степу.У ньому i донинi збереглися у своему первiсному виглядi незайманi людиною 478 вищих рослин,з яких до Червоної книги України занесено 13 видiв.А також сформував в Асканiї-Новiй упродовж 1874-1916 рокiв чудовий зоопарк, поповнивши таврiйський свiт багатьма рiдкiсними тваринами i птахами з усiх континентiв планети .Нинi у напiввiльних умовах у заповiдному степу випасається найбiльший у всьому свiтi табун конiв Пржевальського.Поруч мирно пасуться гурти чорних бiзонiв ,буйволи,зебри Гревi,блакитнi антилопи,кулани туркменськi.А якi тiльки птахи не гнiздяться у степовому привiллi.У цьому своєрiдному музеї пiд вiдкритим небом нараховується понад 5 тисяч особин 111 видiв ссавцiв та птахiв.

У 2001 роцi колекцiя тварин Асканiйського зоопарку була оголошена Нацiональним надбанням України.

(Перегляд фотоiлюстрованого матерiалу).

Бiосферний заповiдник «Асканiя-Нова»є природоохоронною науково-дослiдною установою мiжнародного значення,що входить до всесвiтньої мережi бiосферних резерватiв i тiсно спiвпрацюють з ЮНЕСКО.

5 сторiнка «Перлина Азова».

              Здравствуй же ,жемчужина Азова,

Чудо-Арабатская коса.

О,как рад я видеть нынче снова

Серфингов цветные паруса.

Омивають Арабатську Стрiлку води Азовського моря та Сиваша.А називають її так тому,що з висоти пташиного польоту вона виглядає як стрiла ,спрямована у бiк Криму.

Дiти розповiдають про:

1.Генiчеськ.

2.Сиваш.

3.Горячi джерела.

4.Страусина ферма.

5.Острiв Бiрючий.

6.Лiкувальний центр В.I.Козявкiна.

6 сторiнка «Поетична мозаїка».

1.По тобi Днiпро могутньо плине

I до тебе горнуться моря.

Золота пiвденна Україно,

Легендарна Таврiя моя.

2.Моя Херсонщина-це хата i калина,

Що виросла  бiля вiкна.

Моя ти Херсонщина-рiдна Вкраїна,

Що в цiлому свiтi одна!

3.Розцвiта моя Херсонщина!

їй сьогоднi-70!

Буйними дощами зрошена

Виглядає,як дiвча!

4.Свою милу iменинницю

Привiтали як могли.

Ми почистили кринички,

В коси стрiчки заплели.

5.Чорнобривцiв теж насiяли,

Щоб порадувать її.

В хатi бiла скатертина

Та Шевченко на стiнi.

6.Тож нехай Тарас любується

На Україну свою,

Хай спiвають радо люди

Про Херсонщину мою!

7 сторiнка «Дивовижна Херсонщина».

(Перегляд фiльму «Дивовижна Херсонщина»).

Ведучий.Ось i перегорнулась остання сторiнка нашого журналу.Ми ще раз побачили красу й могутнiсть рiдного краю.Сьогоднi ми щасливi ,що народилися i живемо на такiй щедрiй,багатiй,мальовничiй землi-на нашiй славнiй Херсонщинi.I хоч би куди закинула нас доля,наша душа лишається тут, де «тихi води i яснi зорi»,де корiнь українського роду,що сягає давнини.

Де б ми не були,скрiзь вiдчуваємо поклик рiдної землi,хвилюємось аж до слiз,зачувши рiдне слово,рiдну пiсню(тихо звучить музика).

Мiй отчий дiм! Ти дав усе менi.

Моя Херсонщина,пiснею багата,

Ввiйшла у серце спiвом голосним,

Як та любов,яку дарує мати.

 


Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 коментарі

  1. Робота вчителя має гарний задум. Напрацювання є сучасним, тому й включає використання корисних та цікавих відеофрагментів, що дуже заохотить учнів до роботи. Дякую!

  2. Ідея усного журналу мені дуже сподобалась. Зрозуміло, що матеріалу дуже багато, але автор окреслила коротко основні моменти заходу, підібрала відеофрагменти, задіяла учнів і , я думаю, все в неї вийшло добре. Дякую за змістовну роботу!

  3. Усний журнал у виконані Наталі Володимирівни – досить змістовий. Безумовно, патріотичне виховання включатиме розвиток любові до батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій. Нажаль, відсутня презентація, яка на мою думку за допомогою фотоматеріалів підвищіла б ефективнсть цього заходу.