Інтелектуальна гра “Найрозумніший”

Автор: вчитель фізики Чабан Ніна Леонідівна

Цікава гра з найрізноманітніших тем та розділів фізики; розвиває інтерес до предмета, логічне мислення, спостережливість та увагу; виховує активність, самостійність, працелюбність.


 

Мета:

 • збагатити знання учнів з найрізноманітніших тем та розділів фізики;
 • розвивати інтерес до предмета, логічне мислення, спостережливість та увагу;
 • виховувати активність, самостійність, працелюбність.

I тур

У першому турі гри беруть участь 12 осіб. Їхнє завдання: за 1 хв. дешифрувати слово за схемою. Учасники пишуть відповіді на аркушах паперу. Журі стежить за відповідями учасників та веде підрахунки. Протоколи досягнень учасників наведені в додатку.

Слово для дешифрування: 2154524 (Галілей)

II тур

У грі залишається 6 учасників, які найшвидше впоралися з завданням конкурсу «Дешифрувальник». Наступне випробування — відповіді на запитання з певної теми (категорії). Кожен з учасників по черзі обирає певну категорію запитань. Ведучий за визначений час (30 с) ставить певну кількість запитань, на які відповідає учасник, що обрав категорію. Кожен учасник обирає дві категорії. Для визначення порядку обрання учасниками категорій знову проводиться конкурс «Дешифрувальник».

Слово для дешифрування: 238614840 (Дифракція)

Таблиця для дешифрування

1 2 3
АБВ ГДЕ ЖЗИ
4 5 6
ІЙК ЛМН ОПР
7 8 9
СТУ ФХЦ ЧШЩ
  0
ЬЮЯ

Перелік категорій

Магнітне поле Оптика Механічні хвилі і звук Постійний струм
Агрегатні стани речовини Видатні фізики Механічні явища Космонавтика
Фотони. Фотоефект Винаходи і відкриття Астрономія Фізика атомного ядра

Категорія «Магнітне поле»

 1. Що є джерелом магнітного поля? (Рухомі заряджені частинки.)
 2. Однойменні полюси магніту… (Відштовхуються.)
 3. Для чого використовують правило правого гвинта? (Визначення напряму силових ліній магнітного поля.)
 4. Хто з учених 1600 р. написав книгу «Про магніт, магнітні тіла і про великий магніт — Землю»? (У. Гільберт.)
 5. Як у просторі орієнтуватиметься магніт, підвішений на нитці? (Північ — південь.)
 6. Чому магнітна стрілка на Землі встановлюється в певному напрямку? (Земля являє собою велетенський магніт.)
 7. Чи існують однополюсні магніти в природі? (Ні)
 8. Лінії, за допомогою яких зображають магнітне поле. (Силові лінії.)
 9. Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. (Сила Ампера.)
 10. Ю.Технічний пристрій, в якому використовується поворот рамки зі струмом у магнітному полі. (Електродвигун.)
 11. Яка сила змушує зміщуватися електрони в провіднику, що рухається в магнітному полі? (Сила Лоренца.)
 12. Одиниця магнітної індукції. (Тесла.)

Категорія «Оптика»

 1. Що являє собою біле світло? (Сукупність електромагнітних монохро-матичних (одноколірних) хвиль.)
 2. Швидкість світла. (3108м/с.)
 3. Діапазон частот видимого випромінювання. (Від 400 нм до 760 нм.)
 4. Чому небо блакитне? (Блакитна частина спектра розсіюється найсильніше.)
 5. Кут відбивання 45°, чому дорівнює кут падіння? (45°)
 6. Чому під час грози раніше з’являється блискавка, ніж грім? (Швидкість світла більша за швидкість звуку.)
 7. Світло в однорідному прозорому середовищі поширюється… (Прямолінійно.)
 8. Що завжди каже правду? (Дзеркало.)
 9. Оптично прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями. (Лінза.)
 10. Оптична сила лінзи вимірюється в… (Діоптріях.)
 11. Явище розкладання світла в спектр називають… (Дисперсією.)
 12. З якою метою застосовують прилади інтерферометри? (Для космічних досліджень.)

Категорія «Механічні хвилі і звук»

 1. Розділ фізики, що вивчає звукові явища. (Акустика.)
 2. Одиниця частоти. (Гц = с-1)
 3. Ультразвук — це… (Звукова хвиля з частотою понад 20 кГц.)
 4. Інструмент, який використовують для настроювання музичних інструментів. (Камертон.)
 5. Які існують види хвиль? (Поперечна, поздовжня, сферична.)
 6. Що собою являє математичний маятник? (Важке тіло невеликих розмірів, підвішене на довгі, невагомій нерозтяжній нитці.)
 7. Період коливань пружинного маятника залежить від… (Маси вантажу та жорсткості пружини.)
 8. Чому військовим по мосту забороняється йти «в ногу»? (Щоб не виникло явище резонансу.)
 9. Де звук поширюється швидше: у повітрі чи у воді? (У повітрі за кімнатної температури — 340 м/с, у воді — 1400 м/с.)
 10. Морська тварина, в якої ехолокація відбувається на ультразвукових частотах від 80 кГц до 100 кГц. (Дельфін.)
 11. Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань за умови, що частота дії зовнішньої сили збігається з власною частотою вільних коливань системи. (Резонанс.)
 12. Інтервал часу, протягом якого тіло здійснює одне повне коливання. (Період.)

Категорія «Агрегатні стани речовини»

 1. Чому газ легко стискається? (Великі відстані між частинками.)
 2. Температура, за якої ненасичена пара стає насиченою. (Точка роси.)
 3. Температура кипіння води за шкалою Кельвіна. (373К.)
 4. Чому запах парфумів, які розлили в одній із кімнат, відчувається по всій квартирі? (Явище дифузії.)
 5. Полікристалічним та аморфним тілам характерна властивість… (Ізотропії.)
 6. Чи можна вважати молекулу найдрібнішою частинкою речовини? (Ні.)
 7. Під процесом конденсації розуміють процес переходу речовини із… (Газоподібного стану в рідкий.)
 8. Які тіла добре зберігають форму? (Тверді.)
 9. Чому лід не тоне у воді? (ρ льоду < ρ вода.)
 10. Прилад, яким можна виміряти густину рідини. (Аерометр.)
 11. Яка вода швидше замерзне — річкова чи морська? (Річкова.)
 12. Чому влітку після купання навіть у спеку стає прохолодно? (Процес випаровування супроводжується поглинанням енергії з поверхні тіла.)

Категорія «Постійний струм»

 1. Прилад для вимірювання сили струму. (Амперметр.)
 2. Як в електричне коло під’єднують вольтметр? (Паралельно.)
 3. Під напрямленим рухом заряджених частинок розуміють… (Електричний струм.)
 4. Одиниця потужності електричного струму. (Ватт.)
 5. Пристрої, в яких відбувається розділення заряджених частинок за рахунок сил не електростатичного походження, називають… (Джерело струму.)
 6. Що взято за напрям струму? (Напрям руху позитивно заряджених частинок.)
 7. Розчини кислот, лугів, солей, що проводять електричний струм, називають…(Електролітами.)
 8. Пристрій, яким регулюють замкненість електричного кола. (Ключ, рубильник, вимикач.)
 9. При послідовному з’єднані провідників сила струму в кожній ділянці кола… (Однакова.)
 10. Учені, які вивчали теплову дію електричного струму. (Джеймс Прескотт Джоуль і Емілій Християнович Ленц )
 11. Загальна назва твердження: сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна опору провідника. (Закон Ома.)
 12. ЕРС джерела струму дорівнює… (Напрузі на полюсах розімкненого джерела.)

Категорія «Видатні фізики»

 1. Учений, що відкрив явище дисперсії світла. (І. Ньютон.)
 2. Засновник практичної космонавтики. (С. Корольов.)
 3. Український учений, який винайшов пристрій, що демонструє Х-промені. (І. Пулюй.)
 4. Хто з учених експериментально отримав електромагнітні хвилі? (Г. Герц.)
 5. Російський учений, який винайшов радіо. (О. Попов.)
 6. Учений, який експериментально 1820 р. відкрив магнітне поле. (X. Ерстед.)
 7. Хто з учених відкрив свій закон, приймаючи ванну? (Архімед.)
 8. Його вважають «батьком» експериментальної фізики…. (Г. Галілей.)
 9. Електричну лампочку запатентував… (Т. Едісон.)
 10. Парову машину винайшов… (Д. Уатт.)
 11. Італійський анатом і фізіолог, що проводив досліди з «тваринною електрикою». (Л. Гальвані.)
 12. Автор планетарної моделі будови атома…. (Е. Резерфорд.)

Категорія «Механічні явища»

 1. Системи відліку, в яких виконуються закони Ньютона. (Інерціальні.)
 2. Маса — це… (Міра інертності тіла.)
 3. Рух з постійною за модулем і напрямком швидкістю. (Прямолінійний рівномірний рух.)
 4. Прискорення вільного падіння дорівнює…. (9,8 м/с2)
 5. Причина зміни швидкості тіла. (Сила. Дія іншого тіла.)
 6. Одиниця сили. (Ньютон.)
 7. Як буде рухатися тіло, якщо до нього прикласти силу? (Прискорено.)
 8. Основне завдання механіки. (Визначити положення тіла в будь-який момент часу.)
 9. Чому сили, що виникають при взаємодії тіл, не компенсують одна одну? (Сили прикладені до різних тіл.)
 10. Що буде траєкторією тіла, кинутого під кутом до горизонту? (Парабола.)
 11. Який зв’язок між масами і прискореннями взаємодіючих тіл? (Обернено пропорційний.)
 12. Що вивчає класична механіка? (Рух тіл зі швидкостями, які значно менші за швидкість світла.)

Категорія «Фотони. Фотоефект»

 1. Фотон — це… (Порція енергії електромагнітної хвилі.)
 2. Чим фотон відрізняється від частинки речовини? (Не має маси спокою.)
 3. Число 6,6210-34 Дж·с називають… (Сталою Планка.)
 4. У скільки разів тиск світла на дзеркальну поверхню більший, ніж на чорну? (Удвічі.)
 5. Гіпотезу про подвійну природу світла уперше висловив… (А. Ейнштейн.)
 6. Енергію, необхідну для переходу електрона з речовини у вакуум, називають… (Енергія виходу.)
 7. Квантову гіпотезу Планка підтверджують явища… (Фотоефект, ефект Комптона, тиск світла.)
 8. Як можна збільшити силу фотоструму насичення? (Збільшити інтенсивність падаючого випромінювання.)
 9. Подвійність природи світла іще називають… (Корпускулярно-хвильовий дуалізм.)
 10. За Планком, енергія випромінюється… (Дискретними порціями — квантами.)
 11. Явище виривання електронів з тіла під дією електромагнітного випромінювання. (Фотоефект.)
 12. Мінімальна частота випромінювання, яка ще викликає зовнішній фотоефект. (Червона межа фотоефекту.)

Категорія «Космонавтика»

 1. Засновник вітчизняного ракетного двигунобудування, конструктор ракетно-космічних систем. (Валентин Глушко.)
 2. Космічний корабель, пілотований Ю. Гагаріним. (Восток.)
 3. Американський астронавт, який перший пройшовся Місяцем. (Армстронг.)
 4. Чому літаки, особливо крила, фарбують у сріблястий колір? (Срібляста фарба відбиває промені.)
 5. Назва планети, на яку було запущено серію радянських автоматичних станцій. (Марс.)
 6. Якої форми набуває рідина в умовах невагомості? (Сферичної.)
 7. Серія радянських автоматичних станцій, запущених на Місяць. (Луна.)
 8. Продукт харчування, який на орбіті зберігає свої смакові якості. (Сало.)
 9. Автор ідеї використання ракет для польотів у космос. (К. Е. Ціолковський.)
 10. Що станеться з тілом, якщо надати йому другої космічної швидкості? (Стане супутником Сонця.)
 11. Мета польотів штучних супутників Землі. (Дослідження космосу, визначення прогнозу погоди, радіо- і телезв’язок.)
 12. Якої швидкості необхідно надати тілу біля поверхні Землі, щоб воно рухалось по коловій орбіті навколо Землі? (7,9 м/с.)

Категорія «Винаходи й відкриття»

 1. Яка заслуга братів Жозефа і Етьєна Монгольф’є? (Перша модель майбутнього аеростата 1782 р.)
 2. «Машину для ходьби» (самокат) винайшов… (КарлДрез 1817р.)
 3. Річард Тревік — англійський інженер, який 1803 р. винайшов… (Паровоз.)
 4. Український інженер Ігор Сікорський, який 1939 р. емігрував до Америки, де побудував перший у світі… (Вертоліт.)
 5. Великі плоскодонні вітрильні судна, які винайшли китайці близько 1000 р. (Джонки.)
 6. Винахід Олександра Белла. (Телефон.)
 7. Мікроскоп створив голландський оптик… (Ганс Ясен.)
 8. Перший компас винайшли… (Китайці.)
 9. Апарат братів Люм’єр. (Кінематограф.)
 10. Який спосіб одержання зображень 1826 р відкрив французький винахідник Нісефор Ньєпс. (Фотографія.)
 11. Кінескоп винайшов 1933р. американський інженер російського походження… (Володимир Зворикін.)
 12. Як називався підводний човен, створений у Франції 1801 р. американським винахідником Робертом Фултоном? («Наутилус».)

Категорія «Астрономія»

 1. Одиниця відстані в астрономії. (Парсек.)
 2. Планета, яка відкрита «кінчиком пера». (Нептун.)
 3. Найвища точка небесної сфери. (Зеніт.)
 4. Найближча планета до Сонця. (Меркурій.)
 5. На якій планеті знаходиться «Велика Червона Пляма»? (Юпітер.)
 6. Небесне тіло з «довгим хвостом». (Комета.)
 7. Автор геліоцентричної моделі світу (Н. Коперник.)
 8. Планета, яка має найбільшу кількість кілець. (Сатурн.)
 9. Супутник Землі. (Місяць.)
 10. Учений, який відкрив 4 супутники Юпітера. (Г. Галілей.)
 11. α-зірка сузір’я Орла. (Альтаїр.)
 12. Де встановлено найбільшу у світі параболічну антену діаметром 305 м? (У кратері згаслого вулкана Аресібо на о. Пуерто-Ріко.)

Категорія «Фізика атомного ядра»

 1. α-промені — це потік… (Ядер атомів Гелію.)
 2. Скільки протонів містить 20 46Са? (20.)
 3. Явище природної радіоактивності відкрив… (А. Беккерель.)
 4. Здатність атомів деяких хімічних елементів до спонтанного випромінювання називають… (Радіоактивністю.)
 5. Чому нейтрони є найкращими снарядами для ядерних реакцій? (Не мають заряду.)
 6. Як змінюється номер елемента у періодичній системі хімічних елементів Д. Менделєєва внаслідок β-розпаду ядра його атома? (Збільшується на одиницю.)
 7. Хімічні елементи радій і полоній відкрили… (П’єр Кюрі та Марія Складовська-Кюрі.)
 8. Атоми, ядра яких містять однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів називають… (Ізотопами.)
 9. Яким повинен бути коефіцієнт розмноження нейтронів, щоб відбулася ланцюгова ядерна реакція? (к> 1.)
 10. Поглинуту дозу випромінювання вимірюють у… (Греях (Гр).)
 11. Мінімальну енергію, яку необхідно задати, щоб роз’єднати ядро на окремі нуклони, що входять до його складу, називають… (Енергією зв’язку ядра атома.)
 12. Короткодіючі сили, які проявляють себе на відстанях у межах атомного ядра. (Ядерні сили (10-15м).)

III тур

У грі залишаються троє учасників, які набрали найбільшу кількість балів. За допомогою конкурсу «дешифрувальник» визначають порядок їх відповідей на запитання. Кожен учасник гри отримує картку певного кольору, відповідно, запитання його теми зафарбовані в його колір. Учасникам пропонують обирати із заданого поля запитання за номерами та кольорами. За правильну відповідь на запитання своєї теми учасник отримує 2 бали. За правильну відповідь на запитання суперника учасник отримує 3 бали, а за відповідь на загальне запитання — 1 бал.

Слово для дешифрування: 3174 (Звук.)

Загальні запитання

 1. Прилад для вимірювання маси тіла. (Терези.)
 2. Найпоширеніша в природі рідина. (Вода.)
 3. Кут відбивання 60°, чому дорівнює кут падіння? (60°)
 4. З якого матеріалу виготовляють нитку розжарювання електричної лампочки? (З вольфраму.)
 5. Назвати агрегатні стани води. (Лід, вода, водяна пара.)
 6. Що собою являють γ-промені? (Електромагнітне випромінювання дуже малої довжини хвилі.)
 7. Амперметр — це прилад для вимірювання… (Сили струму.)
 8. Термодинамічний процес, який відбувається за сталого тиску. (Ізобарний.)
 9. Одиниця електричної напруги. (Вольт.)
 10. Явища, які підтверджують хаотичність руху молекул (атомів). (Дифузія, броунівський рух.)
 11. Частинки, які є носіями електричного струму у металах… (Електрони.)
 12. Джерелом магнітного поля є… (Рухомі заряджені частинки.)

Електростатика

 1. Вид матерії, за допомогою якого здійснюється електрична взаємодія заряджених тіл. (Електричне поле.)
 2. Одиниця електроємності. (Фарад.)
 3. Як взаємодіють різнойменно заряджені тіла? (Притягуються.)
 4. Графічно електричне поле зображують за допомогою… (Ліній напруженості.)
 5. Силова характеристика електричного поля. (Напруженість.)
 6. Систему з двох провідників, розділених діелектриком, називають… (Конденсатором.)

Основи термодинаміки

 1. Способи зміни внутрішньої енергії. (Теплопередача, виконання роботи.)
 2. Під час ізохорного процесу внутрішня енергія змінюється тільки внаслідок (Теплообміну.)
 3. Машини, що перетворюють внутрішню енергію палива на механічну. (Теплові двигуни.)
 4. З яких кривих складається цикл Карно? (Двох ізотерм і двох адіабат.)
 5. Кількість теплоти під час процесу плавлення (кристалізації) визначають за формулою… (Q = λm)
 6. Енергія в природі не виникає з нічого і нікуди не зникає; вона лише переходить з однієї форми в іншу. (Закон збереження енергії, він же — перший закон термодинаміки.)

Геніальні думки видатних людей

 1. Наука — полководець, а практика — солдати. (Леонардо да Вінчі.)
 2. Природу перемагають, підкорюючись її законам. (Ф. Бекон.)
 3. Розум полягає не лише у знанні, а й у вмінні застосовувати ці знання. (Аристотель.)
 4. Найважливіше завдання цивілізації — навчити людину мислити. (Т. Едісон.)
 5. Не соромно не знати, соромно не вчитися. (Народна мудрість.)
 6. Хто як посіє в юності, так пожне в старості. (Г. Сковорода.)

Протокол І туру

ПІБ учасника гри Час відповіді (с)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Протокол II туру

ПІБ учасника гри Бали, отримані за І тур Бали, отримані за

II тур

Сума балів
1
2
3
4
5
6

Протокол III туру

ПІБ учасника гри Бали, отримані за III тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума балів
1
2
3

Презентація

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

7 коментарів

 1. Перечитуючи матеріал, я сама із задоволенням пригадала те, що вивчала у школі та ще й чоловіка долучила))) Я впевнена, що дітям, які позитивно ставляться до уроків фізики ця гра також буде дуже цікава. Дякую за матеріал! Забираю у скарбничку)))

  1. Дякую за гарні слова. Обіцяю й надалі старатись робити все для зацікавлення її Величністю Фізикою! )))

 2. Надзвичайно цікавий та компетентно підготовлений захід. З одного боку гра, з іншого – повторення матеріалу з різних розділів фізики. Завдання змістовні, розвивають в учнів практичні навички , спонукають до творчості та самореалізації.

  1. Дякую за гарні слова. Обіцяю й надалі старатись робити все для зацікавлення її Величністю Фізикою! )))

 3. Дякую за клопітку працю! Збірка містить дуже цікаві завдання, було корисно і самій для загального розвитку почитати, добре, що є відповіді!!))) Впевнена, що вона розвиває інтерес до предмета учнів і показує, що фізика – це вже не така й “нудна ” наука, в ній теж є свої родзинки!!! Дякую.

 4. Дуже цікава підбірка завдань для заходу, на мою думку, актуалізуючих знання учнів, мотивуючих дізнаватись більше. Думаю, що учні і вчитель провели велику підготовчу роботу. Матеріал змістовний і пізнавальний.

 5. Колего, Добре, що у можно провести такі заходи. Учні розкривають свої здібності, вчаться працювати в колективі, виховують стриманість, займаються дослідною роботою. Хороший і цінний матеріал як для вчителів так і для учнів. Успіхів вам.