План самоосвіти вчителя біології

Рейтингова система оцінки знань

План самоосвіти вчителя біології

Вступ

Попри те, що нині існуюча система оцінювання діяльності учнів застосовується тривалий час, її основні положення досі не розроблені: не розв’язана проблема об’єктивності шкільних оцінок; система оцінювання не виконує в належній мірі функцію інструменту дії на учня; оцінювання здійснюється не за усіма параметрами, які декларуються та підлягають оцінці і так далі. І як наслідок цього, йде пошук інших систем. Однією з таких і являється рейтингова система навчання.

Рейтингова система оцінки знань широко поширена в європейській освіті і має давні традиції в українській школі. Застосовується ця система і в нашій країні. Особливо затребувана вона стала з переходом країни на нову систему оцінювання знань.

Основну ідею рейтингового походу можна виразити так: відповів учень тему на уроці — отримав бали, написав реферат — ще пару балів, здав залік — ще бали, допоміг товаришеві — ще декілька і так далі. У кінці деякого періоду усі бали, набрані учнем, підсумовуються і порівнюються в процентному відношенні з максимально можливою сумою. Після цього учнів можна ранжирувати, визначивши їх рейтинг.

Ціль: Створення умов для прояву і розвитку креативного мислення, оптимального використання інформаційних технологій в учбовому процесі, уміння учителя моделювати зміст навчання мінімізувати матеріал для самостійного його засвоєння учнями, педагогічною рефлексією.

Завдання:

 1. Розробити плани уроків у відповідність з темою самоосвіти.
 2. Створити програми (презентації, тести, збірки кросвордів, електронні підручники) у відповідності з системою самоосвіти і використовувати на кожному уроці.
 3. Підвищувати кваліфікацію в області використання ІКТ.

Очікуваний результат:

 1. Підвищення мотивації і самостійність учня.
 2.  Знижується суб’єктивізм підсумкової відмітки.
 3. Створення і використання банку методичної інформації.
 4. Вироблення умінь самостійного оцінювання знань.

Рейтинг – це сумарна інтегральна оцінка, що характеризує рівень і об’єм роботи школярів в процесі засвоєння учбового матеріалу. Рейтинг – це об’єктивний інтегральний критерій якості знань учня, рівний сумі зароблених учнем балів за різні контрольні заходи. Рейтинг – це модель оплати учбової праці учня, йому властиві усі риси реальної оплати нашої праці. Помітимо до речі, що будь-яка неоплачувана праця, у тому числі і учбова праця – один із складних видів праці, принципово не може бути ефективною. У основі рейтингової системи контролю знань лежить комплекс мотиваційних стимулів, серед яких, – своєчасна і систематична оцінка результатів в точній відповідності з реальними досягненнями учнів, система заохочення успішних школярів.

Основний алгоритм рейтингової системи контролю знань включає наступні дії:

 1. Увесь курс по предмету розбивається на тематичні розділи, контроль по яких обов’язковий;
 2. Після закінчення кожного розділу проводиться досить повний контроль знань учня з оцінкою у балах;
 3. У кінці навчання визначається сума набраних за увесь період балів і виставляється загальна оцінка. Школярі, що мають підсумкову суму балів по рейтингу від 86% до 100 %, можуть бути звільнені від заліків (іспиту)

Складнощі введення

Головна складність при впровадженні рейтингової системи контролю – значне збільшення тимчасових витрат учителя на підготовку до уроків і на додаткове зайняття. Проте з набуттям досвіду гострота проблеми знижується.

Оцінюються практично усі види діяльності учня, але за кожен вид роботи учень отримує різну кількість балів залежно від складності виконуваної роботи. За підсумкові – контрольні, залікові – роботи нараховується зазвичай велика кількість балів.

А за домашні роботи, невеликі самостійні роботи нараховується менша кількість балів. Навіть за тренувальні, пробні завдання нараховується невеликий бал.

Зрештою відсоток виконання завдань для кожного учня залежить від його особистої суми балів і максимально можливої.

Алгоритм рейтингової оцінки успішності школярів:

 1. Встановлюється “важливість” конкретного учбового елементу.
 2. Перевіряється виконання завдання і розраховується загальна (максимальна) сума балів, сума балів для кожного учня, відсоток виконання і обчислюється “поточний” рейтинг.

Рейтинг курсу:

оцінка – “5” відповідає відсотку засвоєння більше 90 %,

“4”       –        75 – 90%

“3”       –        60 – 75%

“2”       –        менше 60%

3. Основна кількість балів розраховується по “контрольних точках”

Основні контрольні точки:

 • Виконання завдання по вибору учнів: реферат, доповідь, виступ(10 б);
 • Конспект тексту підручника, журналу, статті(3 б);
 • Конструювання питань різного рівня складності і еталонних відповідей (3 б);
 • Підготовка додаткового матеріалу по темі (5 б).
 • Виконання практичної роботи по темі (1,5-3 б).
 • Рішення проблемних завдань по темі (5 б).
 • Усна відповідь – монолог (5 б).
 • Самостійні роботи (від 2 до 5 балів)
 • Аналіз роботи товаришів (від 3 до 5 балів)
 • Порушення дисципліни (1б)
 • Контрольна (залікова) робота за змістом теми (10-20 б).

4. Додаткові бали нараховуються за виготовлення роздавального матеріалу, виконання індивідуальних завдань учителя, оформлення засобів наочності та ін. (до 5 б)

5. У журнал виставляється оцінка по 5-бальній системі, причому, вона показує рівень досягнень учня за усім матеріалом на даний момент часу, оцінка є підсумком усієї попередньої роботи. Це дозволяє учневі систематично контролювати себе і за бажання підвищити свій рейтинг ще задовго до закінчення триместра або року. В той же час учитель наполегливо нагадує, що у кінці контрольного періоду практично неможливо виправити результат за декілька занять. Крім того, не виникає проблеми “середнього балу”, коли кількість незадовільних оцінок за підсумкові роботи компенсується кількістю гарних оцінок за невеликі за об’ємом роботи.

Ця технологія дозволяє розвивати і виховувати:

 1. Аналітичне і критичне мислення;
 2. Комунікативні здібності;
 3. Відповідальність за результати своєї роботи;
 4. Почуття взаємодопомоги, уміння контролювати себе;
 5. Уміння раціонально розподіляти свій час;
 6. Почуття самоповаги.

Отже, застосування рейтингової технології навчання призводить до підвищення рівня знань і вихованості кожного учня, усього класу.

Висновок

Здається все просто, але чомусь широкого застосування, особливо в школі, рейтингова система не отримала. Причин тут декілька: додаткове навантаження по реєстрації балів і їх обробці; недостатньо дидактичного матеріалу по застосуванню системи на конкретних уроках.

Значення рейтингової системи :

 1. Знижується суб’єктивізм підсумкової відмітки, вона не залежить від взаємовідносин учителя і учня.
 2. Надає навчанню елемент змагання, що грає велику роль в школі.
 3. Стимулює як обов’язкову, так і додаткову самостійну роботу школярів.
 4. Дозволяє понизити можливість отримання випадкової підсумкової відмітки, оскільки враховується робота учня впродовж тривалого проміжку часу.
 5. Зростає роль поточного і проміжного контролю (самостійні роботи, опитування, тести). На цих етапах учневі надається можливість набрати до 80% усіх балів, що стимулює повсякденну систематичну роботу учнів.
 6. Дозволяє враховувати поурочний підхід в навчанні.
 7. Дозволяє звертати увагу на незначні помилки при виконанні завдань. Наприклад, при рішенні завдань учні не завжди записують одиниці виміру величин. Учитель може за це зняти 0,5 балу, і хоча, в порівнянні з 25 балами за роботу, це дрібниця, таких помилок в роботі може бути декілька.
 8. Усуваються негативні сторони порівняльної системи навчання. Вже немає відмінників, хорошистів. Замість них з’являються «перший» учень, « десятий», «двадцятий». «При цьому у учня виникає цілком виправдане відчуття, що йому треба зовсім не так вже багато зусиль, щоб пересунутися з 16-го місця на 15-е, і успіх цілком можливий. Зусилля ж, необхідні для того, щоб з »трієчника« стати »хорошистом«, можуть небезпідставно здатися йому невиправдано великими».
 9. Дозволяє учневі вибирати стратегію своєї діяльності, оскільки відмітки пропонованих видів діяльності визначені заздалегідь.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 коментарі

 1. Дуже добре розписано про рейтингову систему оцінювання. Але… абсолютно не простежується планомірна робота педагога.Якщо вельмишановний колега працює над методичною темою, пов’язаною із зазначеним питанням, він має скласти відповідний план,як буде застосовувати такий вид оцінювання, якою літературою користуватиметься тощо.

 2. Нажаль, матеріал статі не зовсім відповідає запропанованій темі. Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності педагога. Тому професійне зростання також можна назвати і пошуком свого шляху, набуттям власного голосу. Для мене план професійно-особистісного розвитку направлений на отримання таких знань, які б сприяли розширенню освіченості у своєму предметі, підвищенню ефективності навчання предмету, сприяли б виробленню нових педагогічних прийомів і методик, розвитку творчого потенціалу у професійній діяльності.

 3. Погоджусь із попереднім коментатором, що плану самоосвіти тут не викладено. Більше того, не видно і прив’язки до конкретного предмета (повинен був бути план самоосвіти саме вчителя біології?) Дійсно цікава інформація щодо рейтингівого оцінювання, диференціації оцінок.

 4. Доцільна змістовна стаття щодо використання рейтингової системи оцінювання учнів у середній школі. У статті досить вдало скомпанований матеріал щодо теми самоосіти учителя. Але назва викладеного матеріалу і його зміст дещо відрізняються. План самоосвіти не видимий.