Програма гуртка “Юні літературознавці”

Автор: Вчитель української мови та літератури Зленко Любов Миколаївна

Зленко Любов МиколаївнаГурток «Юні літературознавці» – творче об’єднання дітей середнього та старшого шкільного віку, що сприяє поглибленню їх знань з літератури, удосконаленню навичок аналізу літературних творів різних жанрів, забезпечує формування наукового світогляду та культури розумової праці. Метою діяльності гуртка «Юний літературознавець» є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності вихованців у процесі пошукової та науково-дослідницької роботи з літературознавства.


 

Пояснювальна записка

Гурток «Юні літературознавці» – творче об’єднання дітей середнього та старшого шкільного віку, що сприяє поглибленню їх знань з літератури, удосконаленню навичок аналізу літературних творів різних жанрів, забезпечує формування наукового світогляду та культури розумової праці.

Метою діяльності гуртка «Юний літературознавець» є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності вихованців у процесі пошукової та науково-дослідницької роботи з літературознавства засобами позашкільної освіти.

Основні завдання діяльності гуртка «Юні літературознавці» такі:

 • формування громадянських, духовних та морально-етичних цінностей вихованців у процесі поглибленого вивчення літератури;
 • з’ясування специфіки художньої творчості, зокрема специфіки художньої літератури як виду мистецтва;
 • створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації та саморозвитку творчо обдарованих і талановитих дітей;
 • включення вихованців у самостійний пошук і дослідження наукової інформації;
 • формування інноваційної культури творчої особистості та досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у пошуковій та науково-дослідницькій роботі;
 • задоволення потреб творчої особистості у професійному самовизначенні та професійній орієнтації.

Основні принципи організації навчально-виховного процесу на заняттях гуртка «Юні  літературознавці» такі: науковості; синтезу інтелектуальної і практичної діяльності; доступності; індивідуального підходу до кожного вихованця. Навчальна програма розрахована на 1 рік навчання – 216 годин (2 заняття на тиждень, тривалість заняття – 3 години).

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКА « ЮНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІ »

п/п

 

Зміст навчального матеріалу

 

Всього

к-сть

годин

Теорія

к-сть

годин

Практика

к-сть

годин

 І семестр
1. Дослідницька діяльність вихованців позашкільного навчального закладу у процесі вивчення літературознавства.  

15

 

9

 

6

2. Основні етапи літературознавчих досліджень. 9 6 3
3. Робота з літературознавчою літературою з проблем дослідження. 15 6 9
4. Основні методи дослідницької діяльності юних літературознавців 9 6 3
5. Специфіка художньої літератури. 12 6   6
6. Світ художності. 6     3 3
7. Літературні роди і види. 9 6 3
8. Компоненти літературного твору. 12 6 6
9. Аналіз художнього твору. 6 3 3
10. Літературний процес. 9 6 3
  Всього за І семестр: 102 57 45
  ІІ семестр                    
11.

 

   12.

 

 

   13.

Комунікативна компетентність юного дослідника-літературознавця.

Українська літературна псевдонімія ХVI-XX століть. Специфіка псевдонімів українських письменників: їх ознаки, функції, форма і зміст.

 Використання комп’ютерної мережі Інтернет у пошуковій та дослідницькій роботі з літературознавства.

9

     

24

 

      

9

3

 

9

 

    

3  

6

 

15

 

       

6       

14. Узагальнення результатів  дослідницької діяльності юних літературознавців. 9 3 6
15. Форми представлення та популяризації результатів дослідницької діяльності юних літературознавців. 9 3 6
16. Оформлення дослідницького проекту за допомогою текстового редактора Microsoft Word. 12 6 6
17. Створення презентації пошуково-дослідницького проекту за допомогою програми Microsoft Power Point. 12 3 9
   18. Створення інформаційної публікації пошукового або дослідницького проекту за допомогою програми Microsoft Publisher. 12 3 9
   19. Конкурс-захист науково-дослідницьких проектів вихованців. 6 6
   20. Звітна науково-практична конференція. 6 6
   21. Залік. 6 6
  Всього за ІІ семестр: 114 33 81
  Разом за рік: 216

 

    90

    

126

 

 


  Тематика  навчальних  занять гуртка Дата
1- 3

І семестр

Дослідницька діяльність вихованців позашкільного навчального закладу у процесі вивчення літературознавства (15 год).

Психолого-педагогічне підґрунтя розвитку творчих здібностей та творчої активності вихованців у процесі дослідницької роботи.

4 – 6 Завдання, зміст і форми організації дослідницької діяльності учнівської молоді з літератури. Мала академія наук  як пріоритетна форма організації науково-дослідницької роботи юних літературознавців.
7 – 9 Два способи пошуку істини: науковий та мистецький.

Особливості наукового способу пошуку істини.

10- 12 Особливості мистецького способу пошуку істини. Художня література як «людинознавство», мистецтво слова. Практичні заняття.
13-15 Орієнтовна тематика дослідницьких робіт з літературознавства. Практичні заняття.
16-18 Основні етапи літературознавчих досліджень (9 год).

Обгрунтування теми дослідницької роботи з літературознавства. Вибір об’єкта та постановка мети дослідження.

19-21 Огляд стану вивчення проблеми у науковій літературі. Розроблення теоретичної основи та передумов наукового дослідження. Постановка завдань та обґрунтування гіпотези літературознавчого дослідження. Створення програми і методики дослідницької роботи.
22-24 Технології аналізу літературознавчого матеріалу, формулювання попередніх висновків дослідження та їх перевірка.

Підсумкові висновки і методичні рекомендації. Практичні заняття.

25-27 Робота з літературознавчою літературою (15 год).

Методи фіксації і зберігання літературознавчої інформації. Класифікація і загальна характеристика науково-літературних джерел.

28-30 Інформаційно-бібліографічні довідники як засіб орієнтації у пошуках наукового джерела.
31- 33 Технології пошуку писемних джерел з проблеми літературознавчого дослідження. Робота з бібліотечними каталогами (систематичними, предметними, алфавітними). Методика роботи з книгою і документами. Практичні заняття.
34-36 Уміння читати – основний засіб засвоєння наукової інформації. Види читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове) та їх використання у дослідницькій діяльності. Практичні заняття.
37-39 Способи короткої фіксації змісту опрацьованих науково-літературних джерел (цитати, анотації, тези, конспекти, реферати). Логічне структурування писемного джерела з проблеми дослідження, складання простих і складних планів Практичні заняття.
40-42 Основні методи дослідницької діяльності юних літературознавців (9 год).

Класифікація методів дослідницької діяльності юних літературознавців.

Теоретичні та емпіричні методи наукових досліджень з літературознавства.

43-45 Основні види наукового спостереження: безпосереднє і опосередковане,відкрите і приховане, безперервне і дискретне, монографічне. Науковий експеримент, його види: природний, лабораторний, констатувальний, формувальний. Практичні заняття.
46-48 Експериментальне інтерв’ю та анкетне опитування як методи науково-дослідницької діяльності. Практичні заняття.
49-51 Специфіка художньої літератури (12 год).

Конкретна і разом з тим узагальнена картина життя в художньому образі, його різновиди.

52-54 Художній талант, його елементи. Здатність письменника до спостереження, самоаналізу.
55-57 Багатство уяви і фантазії митця. Емоційне і естетичне сприйняття художнього світу. Практичні заняття.
58-60 Виникнення задуму та ідеї. Перевтілення автора. Інтуїція. Творче натхнення. Практичні заняття.
61-63 Світ художності (6 год).

Виражальні можливості слова в художній творчості.

Механізм створення художнього тексту – система асоціативних зв’язків у слові.

64-66 Художній світ як система додаткової інформації (підтекст). Емоційний темпоритм, його змінюваність у художньому тексті. Музикальність фрази. Практичні заняття.
67-69 Літературні роди і види (9 год).

Три способи передачі художньої інформації: чиясь розповідь (епос), монолог автора (лірика), чужа мова (драма). Величне, героїчне, трагічне в житті та літературі.

70-72 Основні епічні, ліричні та драматичні жанри. Інтимна, громадянська, пейзажна та філософська лірика.
73-75 Специфіка оповідання та новели: концентрація уваги на епізоді та на миті людського життя. Драматичні колізії в художньому творі.

Практичні заняття.

76-78 Компоненти літературного твору (12 год).

Фабула, сюжет і композиція, їх елементи. Зміст і форма, простір і час у художньому творі.

79-81 Тема, проблематика, ідея твору. Художні особливості, питання майстерності. Ідейно-художній аналіз епічного твору. Практичні заняття.
82-84 Особливості ліричного твору, його елементи: ритм, рима, римування, строфа, мотив, настрій, емоційний темпоритм, музична інструментовка.
85-87 Образотворчі засоби лірики: лексичні, фонетичні, синтаксичні (за працею І.Франка «Із секретів поетичної творчості»). Народнопісенні та класичні віршові розміри, верлібр. Практичне заняття.
88-90 Аналіз художнього твору (6 год).

Критерії оцінки художнього твору в єдності змісту і форми: новизна, свіжість, неповторність, глибина, художність.

91-93 Особливості аналізу лірики та драми. Пообразний, проблемний, послідовний аналіз епічного твору. Практичні заняття.
94-96 Літературний процес (9 год).

Основні способи зображення дійсності в художньому творі, художні методи і напрямки в літературі (класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм).

97-99 Авторська позиція у творі, його національний колорит. Ідейно-художня своєрідність письменника, його стиль, манера письма. Практичні заняття.
100-102 Сучасні літературні організації, періодика та видавництва в Україні.

Тематика  навчальних  занять гуртка «Юні літературознавці»

 

ІІ семестр

103-105 Комунікативна компетентність юного дослідника-літературознавця

 (12 год).

Культура мовлення юного дослідника. Тренувальні вправи для вироблення  сили, гнучкості та діапазону голосу.

 
106-108 Лаконізм, переконливість, аргументованість, експресивність наукового мовлення. Сугестивні методи переконування. Правила ефективного використання мови тіла (міміки та жестів).  
109-111 Алгоритм побудови вичерпної відповіді на запитання. Прийоми розвитку пам’яті і запам’ятовування потрібної інформації.  
112-114 Режисура публічного виступу.Тренінг публічного виступу та презентації дослідницької роботи широкому загалу.
115-117 Українська літературна псевдонімія ХVI-XX століть (9 год).

Псевдоніми – форма словесного чи знакового приховування справжнього імені людини. Причини, які зумовлюють появу псевдонімів: громадська або особиста підоснова. Огляд словникових видань.

 
118-120 Різні види псевдонімного прикриття авторства в українській літературі ХVI-XX століть. Фіктоніми, узагальнюючі псевдоніми, криптоніми.
121-123 Різні види псевдонімного прикриття авторства в українській літературі ХVI-ХХ століть. Графоніми (криптограми), аноніми, титлоніми.
124-126 Специфіка псевдонімів українських письменників: їх ознаки, функції, форма і зміст (15 год).

Особливе призначення псевдонімів – зберігати таємницю справжнього імені. Характерні ознаки псевдонімів українських письменників.

127-129 Основні мотиви використання псевдонімів. Їх значний інформативний потенціал.
 

130-132

Багатофункціональність псевдонімів. Номінативна, езотерична, оцінна, характеристична, експресивна, символічна функції.
133-135 Способи творення псевдонімів: онімізація, трансонімізація, деривація, модифікація імен.
136-138 Цікаві сторінки літературної псевдонімії. Визначення рейтингу українських письменників, які найактивніше використовували псевдоніми.
139-141 Використання комп’ютерної мережі Інтернет у пошуковій та дослідницькій роботі з літературознавства (9 год).

Налаштування Windows для роботи в Internet. Технічні характеристики Internet Explorer та Outlook Express.

142-144 Підключення до мережі, типи мережевих підключень. Пошук та структурування необхідної інформації. Створення списку використаних Web-сайтів за допомогою шаблонів.
145-147 Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Правила розширеного пошуку. Збереження Web-сторінки або її частини. Збереження зображень та особливості звуко-, відеозапису з Web-сторінки.
148-150 Узагальнення результатів  дослідницької діяльності юних літературознавців (9 год).

Основні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи. Актуальність дослідження. Структура і зміст НДР: вступ, його значення та композиція; основна частина; висновки та їх значення.

151-153 Техніка написання тексту роботи. Мова і стиль роботи. Варіанти використання епіграфів. Правила оформлення посилань. Список використаних джерел, додатки. Загальні вимоги до їх оформлення.  
154-156 Типові труднощі і помилки під час конструювання наукових текстів. Редагування та саморедагування НДР. Підготовка рукопису  науково-дослідницького проекту до друку. Правила оформлення НДР. Рецензія, її значення та зміст. Пам’ятка рецензенту літературознавчої роботи.
157-159 Форми представлення та популяризації результатів дослідницької діяльності юних літературознавців (9 год). 

Автореферат як форма представлення результатів індивідуальної НДР юного пошуковця. Загальні вимоги до змісту та оформлення. Аналіз типових помилок та недоліків під час написання авторефератів.

160-162 Наукова доповідь або повідомлення як форма представлення наукової проблеми широкому загалу. Технологія підготовки наукової доповіді. Алгоритм представлення наукової доповіді або повідомлення  з проблеми дослідження.  
163-165 Науково-практичні семінари, науково-практичні конференції  і колоквіуми, їх значення для формування  творчої активності та життєвої компетентності юного дослідника. Основні етапи підготовки юних дослідників до науково-практичних  семінарів, науково-практичних конференцій  і колоквіумів.  
166-168 Оформлення дослідницького проекту за допомогою текстового редактора Microsoft Word (12 год).

Створення, форматування і збереження текстового документа. Закріплення норм письма, перевірка орфографії та граматики текстового документа. Зміна параметрів сторінки (полів, розмірів, джерела паперу). Додавання  верхніх і нижніх колонтитулів. Збереження документа як шаблону.

169-171 Загальні правила оздоблення тексту НДР графічними елементами (малюнками, друкованими підкладками, таблицями, діаграмами). Вимоги щодо використання кольорів і форм. Використання об’єктів WordArt у заголовках.  
172-174 Використання основних фігур, блок-схем, фігурних стрілок, сполучних ліній, винесень та авто фігур. Особливості  забарвлення фігур і застосування до них різних ефектів. Створення друкованих підкладок. Перетворення вставленого у документ зображення на друковану підкладку. Обтікання зображення текстом.
175-177 Додавання таблиці до тексту. Створення і форматування графіків та діаграм (лінійчатих, кругових, бульбашкових, циклічних, радіальних, пірамідальних). Використання діаграми Венна. Робота з редактором математичних символів та формул Microsoft Equation.
178-180 Створення презентації пошуково-дослідницького проекту за допомогою програми Microsoft Power Point (12 год).

Загальна характеристика програми Microsoft Power Point. Основні вимоги до структури, змісту та оформлення презентації. Планування змісту, розроблення структури та сценарію презентації науково-дослідницького проекту (НДП).

181-183 Запуск, настроювання параметрів панелі інструментів і меню Microsoft Power Point. Створення структури презентації. Оздоблення презентації графічними та анімаційними елементами. Особливості використання шаблонів оформлення (зміна колірних схем, фону слайдів, вибір способу заливки або малюнка).  
184-186 Робта з конструктором слайдів. Використання графічних зображень з колекції та Інтернету. Можливі варіанти вдосконалення мультимедійної презентації. Додавання і форматування авто фігур та об’єктів WordArt. Вставка  символів, відсутніх на клавіатурі. Додавання гіперпосилань на файл або Web-сайт.  
187-189 Технології використання  діаграм, відео- та звукових файлів. Вставка звукового супроводу. Використання ефектів анімації. Автоматичний показ слайдів презентації. Настроювання  часу демонстрації слайдів або  їх безперервна  демонстрація. Збереження презентації у різних форматах. Друк слайдів презентації.  
190-192 Створення інформаційної публікації пошукового або дослідницького проекту за допомогою програми Microsoft Publisher (12 год).

Основні можливості програми Microsoft Publisher. Вимоги до структури, змісту та оформлення інформаційної публікації НДП. Планування змісту та розроблення сценарію інформаційної публікації (газети, буклету, бюлетеня).

193-195 Створення інформаційної публікації НДП за допомогою програми Microsoft Publisher. Введення тексту у шаблон публікації.  
196-198 Особливості роботи з існуючими текстовими рамками. З’єднання та роз’єднання,  створення та видалення текстових рамок. Відключення функції автоматичних переносів. Варіанти вдосконалення інформаційної публікації.
199-201 Створення буквиць. Заміна і додавання зображень, введення підписів під ними. Групування та розгрупування графічних об’єктів публікації. Видалення зайвих сторінок. Збереження публікації за допомогою майстра упакування.
202-207 Конкурс-захист науково-дослідницьких проектів вихованців (6 год).  
208-213 Звітна науково-практична конференція (6 год).    
214-216 Залік ( 3год ).

 

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 коментарів

 1. Шановна Любов Миколаївна! Гурток «Юні літературознавці» існує в кожному закладі, але так важко знайти цікаву Програму. Ваш творчий Проект заслуговує на увагу. Художня література – це чарівний світ мистецтва слова, який створює нову художню реальність за законами краси, передає загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління. Реалізуючи роботу з гуртківцями, Ви формуєте компетентності: пізнавальну, соціальну, творчу, практичну. Скористуюсь обов’язково Вашою Програмою і порекомендую колегам – словесникам. Дякую

 2. Рік занять у гуртку дасть можливість зрозуміти важливість літературних знань у контексті культурного надбання нації, навчить працювати з науково-літературними джерелами, бібліотечними каталогами, аналізувати художній твір тощо. Гуртківці будуть щиро вдячні за такі корисні знання. Дякую.

 3. Деякі матеріали буду використовувати у своїй роботі.Наприклад,зацікавили мене матеріали про використання псевдонімів,окремі практичні заняття.Дякую.

 4. Шановна Любове Миколаївно! Дякую Вам за дуже цінний та корисний матеріал. Програма цього гуртка може допомогти колегам -філологам методично правильно та творчо проводити позакласну роботу. Ви – творча особистість,гарний учитель.Дякую Вам.Зі святами Вас.Мирного неба та душевного спокою.

  1. Лідіє Степанівно! Щиро вдячна за вітання. Доля зводить мене з гарними людьми, справжніми майстрами (тепер і дистанційно).Тож дозвольте побажати Вам у Новому році творчого неспокою, але душеної рівноваги!

 5. Вашою програмою можуть скористатися вчителі. Ви поетапно розробили як теоретичні питання так і практичні заняття. Розкрити талант у дітей можливо не тільки на уроках, але і в гуртках. Дякуємо вам за доступний матеріал. Творчої наснаги вам!

 6. ЛЮБОВЕ МИКОЛАЇВНО, ДЯКУЮ ЗА МАТЕРІАЛ. ПРОГРАМА ГУРТКА ДОПОМОЖЕ ВЧИТЕЛЯМ-СЛОВЕСНИКАМ ПРАВИЛЬНО ОРГАНІЗУВАТИ ПОЗАКЛАСНУ РОБОТУ З ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ.

 7. На заняттях гуртка представлено усю програму з літератури як теоретично, так і практично. Це грунтовна праця, дослідження всіх ймовірних літературознавчих термінів.