Програма літературного гуртка

Програма літературної студії «Ліра»

Шевернога Маргарита Володимирівна Вік дітей: 12-14 років
Термін реалізації: 1 рік

Автор  програми:
Шевернога Маргарита Володимирівна,
учитель української мови та літератури
вищої кваліфікаційної  категорії
(педагогічне звання «старший вчитель»)
Гутояцьковецької ЗОШ І-ІІ ступенів

Інформаційна карта програми

 • Установа: Гутояцьковецька загальноосвітня школа Дунаєвецької районної ради Хмельницької області
 • Прізвище, ім’я, по батькові автора: Шевернога Маргарита Володимирівна
 • Назва програми: Програма літературної студії «Ліра»
 • Напрямок: література
 • Термін реалізації: 1 рік
 • Вік дітей: 6-8 класи (12-14 років)
 • Мета: через знайомство з аспектами поетичної майстерності розвивати вміння писати вірші, аналізувати ліричні твори – власні та інших авторів; формувати компетентності в царині віршування; розвивати творчий потенціал учнів.

Літературний гурток

Пояснювальна записка

Програма літературної студії «Ліра» створена з метою зацікавлення учнів художнім словом, залучення школярів до творчості, до більш глибокого вивчення поетичних творів, пізнання основ віршування і літературного аналізу.

Програма дозволяє більш поглиблено, у доступній формі, познайомити учнів з теорією літератури. Багато хто з дітей у шкільному віці починає пробувати перо, але через відсутність елементарних знань з технології написання художнього тексту, віршових розмірів та інших теоретичних відомостей припускається помилок, відчуває невпевненість у власних силах. У подальшому нереалізованість прагнень може породити небажані наслідки. Тому необхідно допомогти дитині розкрити свої творчі здібності.

Актуальність програми літературного гуртка

Заняття літературною творчістю мають величезне значення у становленні особистості дитини, створюють  сприятливі умови для розвитку творчої уяви, польоту фантазії, розвитку правильної, грамотної мови, розвивають здатність вільно, нестандартно мислити, проявляти себе в творчості. Шкільний вік – це період різноманітних ідей, задумів, уяви, фантазії. Важливо не пропустити момент і спрямувати енергію в правильне русло, визначити творчі здібності дітей, талановитість, створити умови для самовираження, дати можливість проявити себе.

Мета програми: через знайомство з аспектами поетичної майстерності розвивати уміння створювати вірші, аналізувати власні ліричні твори і вірші інших авторів; формувати компетентність в області віршування; розвивати творчий потенціал учнів.

Програма ставить наступні завдання:

1. навчальні:

 • освоєння дітьми глибших знань з різних аспектів літературної творчості (віршування, жанри і роди твору, лексичні засоби мови);
 • формування у дітей творчого мислення: асоціативних образів, фантазування, розуміння закономірностей, уміння вирішувати складні проблемні ситуації;

2. розвивальні:

 • розвивати здібності вільно, нестандартно мислити, уміння передати свою думку в письмовій і усній формі;
 • розвиток естетичних якостей, самостійності суджень при сприйнятті твору;

3. виховні:

 • виховання у дітей поваги і любові до світової літератури;
 • формування працьовитості і вимогливості до себе;
 • подолання нерішучості й закомплексованості у питаннях, що стосуються літературної діяльності;
 • формування адекватної самооцінки, розвиток комунікативних навичок, культури спілкування з однолітками.

Визначальний напрям у майбутній роботі – навчити учнів творчо мислити. Досягти найкращих результатів у цьому покликані такі засоби:

 • цілісний аналіз поетичного твору;
 • уміння вчитуватися в твір і бачити слово в контексті;
 • досягнення поетичної ідеї;
 • знайомство з різними аспектами поетичної майстерності.

Дана програма розрахована на 1 рік навчання і призначена для роботи з учнями 6-8 класів у віці 12-14 років. Зайняття проводяться з розрахунку 34 години на рік.

Педагогічні умови реалізації програми літературного гуртка

В основі гурткової роботи лежить принцип добровільності.

Основними педагогічними принципами, що забезпечують реалізацію програми, є такі:

 • облік вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини;
 • доброзичливий психологічний клімат на занятті;
 • оптимальне поєднання форм діяльності;
 • доступність.

Навчання за програмою здійснюється у вигляді теоретичних і практичних занять з учнями. Заняття можуть проводитися в різних формах: огляди поетичних новинок і звіти про прочитані книги, робота в групах, дискусії, бесіди, вікторини, зустрічі з поетами, конкурси, літературні вечори. Результатом діяльності є практичні роботи, виступи, свята, видання літературних альманахів.

Використовуються наступні педагогічні технології: проблемне, розвиваюче навчання, ігрові, особистісно-орієнтовані, інтеграційні, інформаційно-комп’ютерні технології.

Програма містить різний рівень складності матеріалу, що вивчається, це дозволить знайти оптимальний варіант роботи з тією або іншою групою студійців. Ця програма є програмою відкритого типу, тобто відкрита для розширення, певних змін з урахуванням конкретних педагогічних завдань, запитів дітей.

Програма розвиває пізнавальний інтерес до художніх творів, здатність до сценічної діяльності.

Очікуваний результат:

 • зростання пізнавальної і творчої активності студійців;
 • збільшення числа школярів, що займаються творчою, дослідницькою роботою;
 • формування в учнів естетичного, творчого підходу до оформлення матеріалів;
 • розвиток спостережливості, зорової пам’яті, уяви, асоціативного мислення;
 • підвищення рівня якості знань, умінь та навичок в царині літератури, культурології, естетики.

Оцінка результативності

У якості форм підведення підсумків організовуються публічні читання власних творів, виступи на концертах, загальношкільних лінійках, участь у різних конкурсах, а також друк у пресі, випуск альманахів.

Навчально-тематичний план літературного гуртка

Назва теми Кількість годин
Теорія Практика Всього
1. Вступ. Що таке поезія? Поетичні жанри. 1 1 2
2. «Ну що б, здавалося, слова…» Призначення поета і поезії. 1 1 2
3. Зображувально-виражальні засоби поетичної мови. 3 3 6
4. Системи віршування. 1 1 2
5. Віршові розміри. 2 4 6
6. Рима. «Мандрівка за натхненням». 2 4 6
7. Поезія і штампи. 1 1 2
8. Стилі мовлення. 1 1 2
9. Поезія і живопис. 1 1 2
10. Музика в поезії. Моя поетична творчість. 1 1 2
11. Презентація творчого проекту – поетичного альманаху. 2 2
Разом 14 20 34

Зміст програми літературного гуртка

Тема 1: Вступ. Що таке поезія? Поетичні жанри. (2 години)

Теорія: Мета, завдання, зміст програми навчання. Поняття слова «поезія». Знайомство з ліричними жанрами: гімн, ода, послання, сатира, псалом, сонет, пісня, вірш; ліро-епічними: балада, поема, роман у віршах.

Практичні роботи: Аналіз поетичних текстів з метою визначення їх жанрової приналежності.

Тема 2: «Ну що б, здавалося, слова…». Призначення поета і поезії. (2 години)

Теорія: Бесіда про призначення поета і поезії. Знайомство з літературною критикою.

Практичні роботи: Вікторини з творчості українських поетів.

Дискусія на тему: «Поет – це той, хто пробиває мури Та вміє словом душу прокричать» (Андрій Яремко).

Тема 3: Зображувально-виражальні засоби поетичної мови. (6 годин)

Теорія: Троп. Епітети. Порівняння. Метафора. Уособлення. Метонімія. Перифраз. Синекдоха. Гіпербола. Літота. Оксиморон.

Практичні роботи: Читання і аналіз віршів на предмет визначення в них зображувально-виражальних поетичних засобів.

Гра «Підбери тропи».
Конкурс віршів про природу.

Тема 4: Системи віршування. (2 години)

Теорія: Види систем віршування (антична, пісенно-тонічна, силабо-тонічна, декламаційно-тонічна).

Практичні роботи: Гра «Вгадай».

Тема 5: Розмір вірша. (6 годин)

Теорія: Строфа. Стопи. Розміри вірша (ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест).

Практичні роботи: Аналіз поетичних творів українських класиків.

Конкурс написання чотиривіршів (катренів), написаних двоскладовими і трискладовими розмірами.

Конкурс віршів, присвячений здоровому способу життя.

Тема 6: Рима. «Мандрівка за натхненням». (6 годин)

Теорія: Рима. Види римування (парна або суміжна, перехресна, кільцева). Точна і неточна рими.

Практичні роботи: Гра «Знайди риму».
Екскурсія до обласного літературного музею.
Конкурс віршів, присвячений порам року.

Тема 7: Поезія і штампи. (2 години)

Теорія: Поняття «штамп» в літературі.

Практичні роботи: Розбір невдалих віршів, недосконалих поетичних творів, підібраних учителем і учнями (штампи, стилістичні неточності).

Тема 8: Стилі мовлення. (2 години)

Теорія: Зв’язне мовлення. Стилістичні особливості мови. Типи текстів. Композиція художнього твору. Типи мовних помилок і способи їх виправлення.

Практичні роботи: Гра «Склади розповідь».

Тема 9: Поезія і живопис. (2 години)

Теорія: Роль живопису в поетичній творчості. Натхнення, навіяне спогляданням.

Практичні роботи: Розгляд репродукцій. Написання «живописних» віршів.

Тема 10: Музика в поезії. Моя поетична творчість. (2 години)

Теорія: Роль музичних творів у віршуванні. Настрій.

Практичні роботи: Прослуховування музики. Накладення віршів на музику. Відбір творів для друку в альманасі.

Тема 11: Презентація творчого проекту – поетичного альманаху. (2 години)

Практичні роботи: Презентація творчого проекту – поетичного альманаху «Звучить мелодія в душі».

Очікувані результати до кінця навчання

1. Учні повинні знати:

 • основи теорії літератури;
 • композицію літературного твору;
 • жанрову різноманітність літератури;
 • зображувально-виражальні засоби поетичної мови;
 • систему віршування;
 • розмір вірша.

2. Учні повинні уміти:

 • відрізняти прозаїчний твір від поетичного;
 • писати короткі віршовані твори в різних жанрах;
 • підбирати риму;
 • римувати строфи в різних розмірах;
 • декламувати літературні твори.

3. Учні повинні набути навичок:

 • – відповідальності та працьовитості;
 • – групової роботи.

Методичне забезпечення занять літературного гуртка

Для занять у літературній студії потрібна велика міра деталізації, широкий діапазон зіставлень, знайомство з різноманіттям нових творів і стилів. Вони повинні відзначатися дискусіями в ході бесід-розборів поетичних текстів, піднесеним настроєм і внутрішньою розкутістю учнів.

Студійці повинні читати вірші, аналізувати, сперечатися, працювати заради самовираження, самоствердження, схвалення педагогом і товаришами.

Для зайняття гуртка характерні і особливі форми роботи:

 • цікаві тематичні заняття;
 • огляди поетичних новинок і звіти про прочитані книги;
 • читання мемуарної літератури, книг про поетичну майстерність;
 • заняття-концерти, конкурси, на яких звучать власні вірші.

Для підтримки в учнів інтересу до навчального матеріалу, активності упродовж усього заняття необхідно застосовувати дидактичний ігри.

Дидактичні ігри

Підберіть епітет і обґрунтуйте свій вибір:

Не гріє сонце на чужині,
А дома надто вже пекло.
Мені невесело було
й на нашій … Україні. (Т.Шевченко)

Відновіть пропущені епітети у вірші Василя Симоненка або запропонуєте власні:

Слова …, лише мені відомі,
У бурмотіння … переллю,
Свою усмішку у … втомі
Бездумно, безголово утоплю.

Вставте порівняння на місці крапок. Проведіть конкурс на краще порівняння.

Пригріло землю веселе квітневе сонечко.

Заворушилося на галявині торішнє листя, неначе …, і пробилися крізь нього …, немов …, пружні стеблинки.

На тонких гілочках берези, як …, заблищали на сонці молоді листочки.

Ліс наповнився радісними голосами, неначе … .

Складіть вірш за римами, які узяті з вірша Олега Ольжича: затям – сила – життям – крила – ниць – ні разу – таємниць – наказу.

Продовжте рядки з римами:

Рак \ мак \ …;
Багаж \ гараж \ …;
Білка \ грілка \ …;
Крила \ вітрила \ ….

Літературні ігри

 • Буріме

Літературна гра, що полягає у творенні віршів, частіше жартівливих, на задані рими, іноді ще й на задану тему.

 • Шаради

Шарада – гра, яка полягає у відгадуванні закодованих слів чи виразів.

Одне – сніп по обмолоті
На покрівлю хати.
Інше – жінка, а точніше –
Материна мати.
Коли взяти кожне слово,
Поєднати те і те,
Буде квітка, що весною
Жовтим цвітом зацвіте.
Що це таке? (Дмитро Білоус).

Відповідь: кульбаба.

Сполучник і займенник особовий
На цім папері утворили слово
Про стрій дерев, що рівними рядами
У нашім парку бачимо ми з вами. (Любов Цай)

Відповідь: алея.

 • Англійські шаради

Ведучий виходить, а інші загадують фразу з відомого поетичного твору. Слова з фрази розподіляються так, щоб на кожного гравця випало по одному слову. Усі шикуються в порядку фрази і відповідають на питання ведучого, вживаючи у відповіді своє слово. Той, чиє слово виявилося вирішальним для відгадки, водить наступним.

 • Прогулянка із словами

Вигадайте казку або вірш із словами: вода, водити, водій, водичка, водяник, водограй, ляльковод, водойма, водоспад (слова можна підбирати на розсуд педагога).

 • Гра в нісенітницю

Запишіть кілька рядків і передайте листок партнерові для продовження. Цікаво грати з великою кількістю гравців.

 • Талановиті поети

Робота в парах. Один з кожної пари пише на аркуші паперу два римовані рядки. Потім він загортає аркуш так, щоб верхній рядок не було видно, і передає напарникові. Той повинен придумати два віршовані рядки, щоб вони співпадали по римі з тією, яка вже є на папері. Потім він знову завертає аркуш так, щоб його напарникові було видно тільки один, нижній рядок, і віддає аркуш. Цікавіше, якщо писати не по два, а по чотири рядки, тоді рими будуть більш різноманітними.

Матеріально-технічне забезпечення літературного гуртка

Для занять літературної студії потрібні відповідні дидактичні матеріали і технічне устаткування.

 1. Репродукції картин, фотографій поетів і письменників.
 2. CD-диски, DVD-диски із зображеннями пейзажів, відеофрагменти з літературних творів, аудіозаписи музичних творів.
 3. Матеріали для художньої творчості (гуаш, акварель, папір і т. д.)
 4. Комп’ютер, мультимедійний проектор.
 5. Столи, стільці.

Кабінет має бути добре освітлений, провітрюваний, мати засоби для затемнення.

Відгуки та пропозиції

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 коментарів

 1. Позакласна робота, яку проводять учителі, надзвичайно різноманітна. Велике освітньо-виховне значення мають літературні гуртки, що покликані задовольняти запити школярів, зацікавлених літературою. Вважаю, програма роботи літературного гуртка досить змістова. Натхнення!

 2. Цікаві ідеї до планування роботи літературного гуртка, які варто взяти на озброєння. Дійсно, творчі та обдаровані учні потребують особливої уваги, націленої на розвиток їх здібностей. Гурткова робота – саме те, що якісно і дієво спрацьовує на цю мету

 3. Навчально-тематичний план літературного гуртка цікавий, сприяє розвитку творчих здібностей гуртківців. Зацікавили дидактичні ігри. Дякую, пані Маргарито! Творчих Вам злетів!

 4. Програма для розвитку творчо обдарованих учнів. Саме на таких заняттях учитель прищеплює почуття любові до рідного слова, адже на таких цікавих та захоплюючих заняттях учні проявляють себе як поети-початківці, вчаться декламувати вірші, дотримуючись усіх вимог. Взагалі вважаю доцільно вчителю-словеснику мати можливість проводити такі заняття, бо конкурсів у нас дуже багато, а це- прекрасний шанс знайти обдарованих школярів та допомогти їм себе проявити. Дякую)

 5. Пані Маргарито! Чудова авторська програма, яка дозволяє учням читати вірші, аналізувати, сперечатися, працювати заради самовираження, самоствердження. Успіхів Вам та нових звершень!!!